TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मल्लपुराणम् ।|नीलमतपुराणम् ।|
महापद्मप्रबोधना

महापद्मप्रबोधना

नीलमत पुराण अंदाजे सहाव्या ते आठव्या शतकातील ग्रंथ आहे, यात कश्मीरमधील इतिहास, भूगोल, धर्म आणि लोकगाथांबद्दल विपुल माहीती आहे.


महापद्मप्रबोधना
नागा भुजगशार्दूल सर्वेऽत्र विहितालया: ॥११२९॥
नास्ति स्थानं तु वससि यत्र नागेन्द्रसत्तम: ।
न तं देशं प्रपश्यामि सूक्ष्ममप्यमरप्रभ ॥११३०॥
नागेनाधिष्ठितं यत्त स्थानं स्यादिह मानद ।
पदे पदेऽधिष्ठितं यत्सर्वमेव भुजंगम ॥११३१॥
परिवारेण बहुना तथा त्वं पारवारित: ।
त्वंद्योग्यं नैव पश्यामि स्थानं किश्चित्कथंचन ॥११३२॥
किन्त्वस्ति साम्प्रतं शून्यं स्थानं शाडंगुलं शुभम्‍ ।
मयाभिवासितो नागस्तस्मा द्देशाच्छडंगुल: ॥११३३॥
मनुष्याणां सा दारान्‍ च हरत्यहरह: पुरा ।
इति निर्वास्य दत्तं च स्थानं तस्य ततो मया ॥११३४॥
उशीरके गिरिश्रेष्ठ दार्वेषु भुजगोत्तम ।
महाहिस्थानपालोऽसौ युक्त्या तत्र निवेशित: ॥११३५॥
गृहीतश्चानुरागेण जन: कश्मीरको मया ।
षडंगुलस्य नागेन्द्र सेम पथि निवेशित: ॥११३६॥
पूज्यमानो जनैस्तत्र सुखमास्ते षडंगुल: ।
मव्दाक्याचभयं दत्तं तत्रास्य हरिणा स्वयम्‍ ॥११३७॥
स्थाने षाडंगले रम्ये विषगश्वस्य भूपते ।
यदेतन्नगरं रम्यं नाभ्रा चन्द्रपुरं पुरम्‍ ॥११३८॥
अत्र ते दद्मि वसतिं कुरु तत्र जलाशयम्‍ ।
यावत्पुरपरीमाणं योजनायामविस्तरम्‍ ॥११३९॥
स्थाने षाडंगुले रम्ये दुर्वासा मुनिसत्तम: ।
उन्मत्तवेषप्रच्छन्नो नाप्तवान्‍ संप्रतिश्रयम्‍ ॥११४०॥
शप्तं तेन सरोषेण भवतीदं जलाशय: ।
नचापिविदितं नापि नाग मुनिवाक्यं तु कस्यचित्‍ ॥११४१॥
मयैव केवलं  ज्ञातं तस्यैवानुग्रहान्मुने: ।
तस्मात्त्वं वसतिं तत्र कुरु पन्नग मा चिरम्‍ ॥११४२॥
किन्तवभ्यर्थय भूपालं विष्वगश्वं  नराधिपम्‍ ।
छद्मना याचितं तस्य तथा कार्य महीपते: ॥११४३॥
स छद्मना याच्यमानो लोभाद्योन प्रदास्यति ।
अवश्यकरणीयेर्थे पार्थिव: स्याव्दिमानित: ॥११४४॥
इति श्री नीलमते महापद्मप्रबोधना ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-09T18:38:13.8070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

factual

  • वास्तव 
  • वास्तविक 
RANDOM WORD

Did you know?

चित्त आणि मन एकच आहे काय?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.