मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
सती सुमती गुणवती सुकुल...

रामजोशी - सती सुमती गुणवती सुकुल...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


सती सुमती गुणवती सुकुलजा रती परीस चांगली ।

अरे तुझे महिला, भोगजा वहिला, काय गरररर फ़िरसी चट लागली ॥

उगाच नको येऊं दगा बसल जिवलगा उमज अंतरी ।

अरे घरामधें भर्ता, प्राण काय वर्ता, आला तुज तरी ।

बरा दिससी किरे जरा न भय तुज घरांत धरशील करी ।

अरे अक्कल तुझी वेडी, कठीण किरे बेडी, पर सुंदरी ।

हाट करशी कानफ़ाटा येउनी सुतीवटा उपरी जरी धरी ।

अरे तुज अरे कोण तुज कैसा सोडाविल पैसा वेंचुनिया तुज तरी ।

उणी नजर घरधणी करील मज कुणी न म्हणतील बरी ।

अरे निखळ मी कवळी सासु माझी जवळी ।

काय करशील हे घर बुडल पडेल कशी पुरी ।

॥चाल॥

या छंदी भरी भरशील होईल गत कसी ।

मी उत्तम कुळीची सोनें बावनकशी ।

गावांत धणी श्रीमंत पड चौकशी ।

माझ्या घरच्यांची तुझी आधींच किरे बरकशी ।

अशांत निघ दुरदशा होईल किरे दिशा निवट उजळली ।

अरे तुझे महिला ॥१॥

गडे नयनीं जसे खडे शब्द रोकडे खुपती तुझे मनीं ।

आगे जळो जिनगाणी सोडिलें पाणी ।

तुजसाठीं जीव देईन सखे साजणी ।

आतां जवळ भुजलता कवल कुचगता समज निवळुनि ।

तुझे रंग लाली काय घर घाली तुझे तनमनधन सुदबुध नेली

सखे हिरऊनि ।

कंठी चिवळ कुचतरी आवळ हानुवटींत हिरवा मणी ।

तुझ्या गळ्याची आण गुंतला प्राण काय विधीनें घडिलीस सुंदर

विधीनें साधुनी ।

नका म्हणसी परी धक्का बसल रंग फ़िका होशील मग जुनी ।

अगे तुझे भरनवती आजवर नव्हती आतां कुठवर ठकविसी

कर सवदा समजुनी ।

॥चाल॥

तूं तिलोत्तमेहुनि उत्तम वपु कोमळा ।

आम्ही प्राणच तुझिया शरिरावर नेमिला ।

कांहीं विचार गडे असा कितीक मामला ।

का झिडकारिशीं मदनानें सोकविलें मला ।

उदास नको मन मदा पुरीव संपदा सकळ तुज दिली ।

अरे तुझे महिला ॥२॥

असा निपट काय पिसाळशील भरवंसा धरुनि हाटीकिसी ।

अरे जळो तुझी मस्ती टिकेल कसा वस्ती या नगरांतरी

नागरी कितीक कोण कसी ।

तुला न भय परी मला जपत पती भला हाटील तामशी ।

अरे अझुनि मी नक्की जवळ किरे चौकी चल दुर हो वेढ्या

उगा शरीर करविशी ।

उजागर नपती मजा करील मग दुजा कोण वदेल मशीं ।

अरे टिकल कशी अबरु, धरील कोणी गबरु मग पडेल ।

किरे जड येवढ्यावर तुझी खुशी ।

बुरी नजर तुझी गोष्ट काय बरी हासुनि जिरविसी ।

अरे निघुनी जा उगला प्राण हा जगला मानुन घे सुख संतोष

बहुत मानसी ।

॥चाल॥

ही सुंदर ज्याची त्यासच किरे लाभली ।

अशी गोष्ट कुठे नवखंडामधीं शोभली ।

कां झडी पडशील तुझी मती मजवर लोभली ।

झाली ती बरी झाली नको हालऊं जिभली ।

सुजात म्हण तुज अजात करी परी मज तशी न बोलली ।

अरे तुझे महिला ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 20, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP