मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
ब्रह्मादिक चकले काय इत...

रामजोशी - ब्रह्मादिक चकले काय इत...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


ब्रह्मादिक चकले काय इतरांचा केवा)

या नंदनंदने फटफट मन विटविलें ।

खाऊंनिया चटमट दधिघट दुध लुटविले ॥ध्रु०॥

कांहीं बोल बोलता नये हाकिमाच्या मुळें ।

गांवांत मातले धुंद पोर गोवळे ।

बाई दिसे लहान मूल अति निपट कोवळें ।

अंगाला झोंबे लोटुन देतो बळें ।

आतां काय करावें बाई टपतो सारे वेळे ।

हा कलंक लाऊनि बुडविल दोन्ही कुळें ।

ह्याच्या हातची मुरली कधी गे जाइल जळून ।

या सटवीनें घेतलेचि तनमन पिळून ।

कशी घरघाली रांड बसली आम्हां गिळून ।

आता काय करावें कोणीकडे जावे पळून ।

चल नंदापाशी अवघ्या जाऊं मिळून ।

किती कटकट वटवट कपाळ नित्य उठविलें ।

गोपीचे वृंदची वृंदावनी पटविले । या नंदनंदने ॥१॥

नव्या तरण्या मुलगीस मटकन धरी मनगटीं ।

तोडितो झोंबुनि हार घटित कुचतटी ।

याची किती वेळा बाई म्या सोसावी अटी ।

याची इतकी कां गा ही तरी मजवर बळकटी ।

जेव्हां तेव्हां अडविता घरींच पाहुन एकटी ।

याची किती वेळा म्या धरलीसे हनुवटी ।

असे विनविले बहुपरी पडला माझे झटी ।

हा ढंग सोडिना गुण उधळिले शेवटी ।

कांहीं बाई बरे नाहीं यांच्या संगतीनें मन गेलें विटून ।

या ग या नगरीचे झाले कोळसे आम्ही ग जाऊ उठून ।

ही चट याला याची माझी मर्जीच गेली तुटून ।

असा यशोमतीच्या पोटीम दुष्ट जन्मला कुठून ।

झाला नगरीचा धनी तरी नेईल काय घरदार लुटून ।

यानें गरतीचें कुळ बाई अबरुतूनी उठविलें ।

काल दिसा दुपारा एका मुलीस पटविलें । या नंदनंदने ॥२॥

अशी यदुपतीला जी विनवित होती गोपिका ।

ती कोणी एक दिनीं म्हणे पतीला जा दहिदुध विका ।

अहो नंदाचा मूल भेटेल त्या भिऊं नका ।

धरा बळकट मी सूड घेईन मी नावाची बका ।

गेला गौळी आला हरी त्यावाणी सन मी चुका (?)

म्हणे गोरस विकला ठीक साधिला रुका ।

परी शिणले गे फ़िरता हातपाय गेले थकून ।

चल घरांत म्हणतां उठली सुंदरी तिथून ।

ती होती सावध परी निजपति म्हणे गेली चुकून ।

भ्रमरानें भोगिली जशी कमळिणी गेली सुकून ।

कधीं यदुपतीच्या या तुर्‍यास कुणी हटविलें ।

कविराय म्हणे कलगीस दुर पिटविलें । या नंदनंदनें ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 17, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP