मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
भूतळांत जशि या स्थळांत...

रामजोशी - भूतळांत जशि या स्थळांत...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


भूतळांत जशि या स्थळांत यमुनाचळांत हिमनगबाळा ।

अशी भुवनत्रयिं कोणती दुजी वेल्हाळा ॥ध्रु०॥

मन सुमन करुनि विषवमन गणुनि रतिरमण शिवाची राणी ।

ही भजतां देते नित्य सुखाची खाणी ।

हिचे चरण धरुनि दृढ शरण तया भवतरण अशी शर्वाणी ।

पावते जना दिनासि पहा निर्वाणी ।

अति दुष्ट रोग परि पुष्ट रोग करि कुष्ट वयाचि न हाणी ।

हा महिमा कविजन ऐकतील वाखाणी ।

किती लुळे कितिक आंधळे किती जन खुळे पाय न पाणी ।

चालवी तयाही रोग्याची शिराणी ।

कांचना जपुनि किंचना म्हणति वंचना करावी ज्यांणीं ।

ही त्याला वंचिति माय मुलुखची शहाणी ।

क्षण मदोद्वत सदोष ही शुचि उदो उदो ही वाणी ।

तनुविक्षत करि कल्लोळ तीर्थांचें पाणी ।

जान्हवी गायमुख धारा, पडे अखंड ।

मातला दैत्यगण सारा, करि दुखंड ।

पावती वंश विस्तारा, शिरशिखंड ।

निजभक्त जनांची दारा, करि मुखंड ।

अर्चना तिच्या उपचारा, कधि न खंड ।

किति भुतें सरळ बाहुते फ़िरविती सतेज कुंकुम भाळा ।

कौड्याचे साज खेळती पोत झळाळा ।

भूतळांत जशिया स्थळांत यमुना़चळांत हिमनगबाळा ॥ध्रु०॥

अति लगट तयाला प्रगट तशी मग सगट जनाला तारी ।

हे विश्वकुंभिनी माय भक्तिची प्यारी ।

इथें बसून जनावर रुसून पाहते कसुन सधन लाचारी ।

दुबळ्याची भाकर म्हणे मला ही न्याहारी ।

नित्य उठुनि छळिति परि तुटुनि पडेना कुठुनि पुरविते ज्वारी ।

हा महिमा न कळे हिचा पार संसारीं ।

बेजरब जवळ काय अरब तथापि ही जरब जगामध्यें भारी ।

छपन्न देशिंचे लोक लोळती द्वारीं ।

ही चुका अगर चिंचुका सोडिना चुकाविल्या बनजारी ।

वाटेंतुनि यात्रा आणविते माघारी ।

ही तुका करित कौतुका नये समतुका हिच्या सुरनारी ।

येतिल हो कैशा पाहा कालच्या पोरी ।

मिरवितो छबीना नंदी, कधिं तुरंग ।

धांवति पुढें जनबंदी बहु फ़िरंग ।

कधिं मतंगजी आनंदी, इति फ़िरंग ।

कधिं पंकज गरुड स्कंधी, वहन रंग ।

कधिं हंस मयूर छंदी, धरि कुरंग ।

ही सदा सकळ संपदासहित श्रीपदासही जपमाळा ।

भक्ताची माय कनवाळू दिसे चिल्लाळा ।

भूतळांत जशि या स्थळांत यमुनाचळांत हिमनगबाळा ॥ध्रु०॥

कुचतटा कसुनि शुचिपटा घाटशीळ घटावकरिते माता ।

भक्ताची वाट पाहतसे येतां जातां ।

कुणी कसा असो जनपिसा विमानी बसा म्हणति सुर आतां ।

या पापनाशि तीर्थात जाउनी नाहतां ।

कुणि जपा न धरु कुणि तपा न करु परि उपाय षण्मुख ताता ।

या मुधोवास वंदिता मुक्ति ये हाता ।

ही धरा हा कागद करा दौत सागरास लेखक धाता ।

परि विष्णुतिर्थाचा महिमा न पुरे गातां ।

ही मायं वदों तरि काय सुरांचा राय तयावर सत्ता ।

स्नानार्थ धाडिलें अमृतकुंड भूप्रांता ।

भूयिष्ठ सुकृत करि पुष्ट असि हे अष्टतीर्थ रसवत्ता ।

नाशितें स्पर्श मात्रेंचि भवाध:पाता ।

घ्यां मनि हे दक्षिण काशी, खरी करुन ।

दर्शनांत पातक नाशि, करिं धरुन ।

सांडावी अमरी दासी हिजवरुन ।

राहतात सुर हिजपाशी पद चुरुन ।

कितिएक तयांच्या राशि मन भरुन ।

ही बया नवल काय दया करिल जलद या हरिल भवजाला ।

या कृपानदीचा नकळे पार खल्लाळा ।

भूतळांत जशि या स्थळांत यमुनाचळांत हिमनगबाळा ॥ध्रु०॥

ही अवा तिचा नित नवा साज किति हवा कविनें बोलावी ।

कोणत्या नराची दौलत हिशीं तोलावी ।

कधिं निजून उठते कधिं सजुन बसते परि असून तेज मोलावी ।

अशि कोण देवता स्थानाहुनी डोलावी ।

नवरात्र करुनि दृक्पात्र रसाची मात्र ग्रंथि खोलावी ।

मग मुक्ति तयाला गळां पडुन बोलावी ।

रणशौंड भारतिसी होड सारी पट सोड नित्य होवावी ।

ती भक्तवत्सला जाय भक्त बोलावी ।

ही अशी तरी हिची खुषी अभक्त ही ऋषी त्यास टोलावी ।

सप्रेम दीन दासार्थ नेत्र ओलावी ।

ही खरीच तुळजापुरीं अती सुंदरी विश्व गोलावी ।

मग युक्त हिचे बाळ ही माय सोलावी ।

ही मनिं हो चिन्मयबाला, जरि शिरल ।

काय जुरत यमाच्या बाला, पुढें शिरल ।

निज गुण जो गाइल त्याला, अनुसरल ।

तुळजेचे यशोमृत प्याला, नर तरल ।

दैन्य विपत्ति पापाला, स्थळ नुरल ।

कविराय म्हणुनि हिचे पाय धरुन गुण गाय छंद सुरताला ।

या कृपानदीचा न कळे हे दुर्लभ खळ, घोटितातचि लाळा ॥ध्रु०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 16, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP