TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|श्री नारदीयमहापुराणम् : पूर्वभागः|
दशोत्तरशततमोऽध्यायः

श्री नारदीयमहापुराणम् - दशोत्तरशततमोऽध्यायः

`नारदपुराण’ में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, और छन्द-शास्त्रोंका विशद वर्णन तथा भगवानकी उपासनाका विस्तृत वर्णन है।


दशोत्तरशततमोऽध्यायः
नारद उवाच ॥
पुराणसूत्रमखिलं श्रुतं तव मुखाद्विभो ॥ मरीचये यथा प्रोक्तं बह्यणा परमेष्ठिना ॥१॥
अधुना तु महाभाग तिथीनां वै कथानकम्‍ ॥ क्रमतो मह्यमाख्याहि यथा स्याद्धतनिश्चयः ॥२॥
यस्मिन्मासे तु या पुण्या तिथिर्येन उपासिता ॥ यद्विधानं च पूजादेस्तत्सर्वं वद सांप्रतम्‍ ॥३॥
सनातन उवाच ॥
श्रृणु नारद वक्ष्यामि तिथीनां ते व्रतं पृथक्‌ ॥ तिथीशानुक्रमादेव सर्वसिद्धि विधायकम्‍ ॥४॥
चैत्रे मासि जगद्वह्या ससज प्रथमेऽहनि ॥ शुल्कपक्षे समग्रं वै तदा सूर्योदये सति ॥५॥
वत्सरादौ वसंतादौ बलिराज्ये तथैव च ॥ पूर्वविद्धैव कर्यव्या प्रतिपत्सर्वदा बुधैः ॥६॥
तत्र कार्या महाशांतिः सर्वकल्मणनाशिनी ॥ सर्वोत्पातप्रशमनी कलिदुष्कृतहारिणी ॥७॥
आयुःप्रदा पुष्टिकरी धनसौभाग्यवर्द्धिनी ॥ मंगल्या च पवित्रा च लोकद्वयसुखावहा ॥८॥
तस्यामादौ तु संपूज्यो ब्रह्या वह्रिवपुर्धरः ॥ पाद्यार्घ्यपुष्पधूपैश्व वस्त्रालंकारभोजनैः ॥९॥
होमैर्बल्युपहारैश्व तथा ब्राह्मणतर्पणैः ॥ ततः क्रमेण देवेभ्यः पूजा कार्या पृथक्पृथक्‍ ॥१०॥
कृत्वोंकार नमस्कारं कुशोदाकतिलाक्षतैः ॥ सवस्त्रं सहिरण्यं च ततो दद्याद्दिजातये ॥११॥
दक्षिणां वेदविदुषे व्रतसंपूर्तिहेतवे ॥ एवं पूजाविशेषेण व्रतं स्यात्सौरिसंज्ञकम ॥१२॥
आरोग्यदं नृणां विप्र तस्मिन्नेव दिने मुने ॥ विद्याव्रतमपि प्रोक्तमस्यामेव तिथौ मुने ॥१३॥
तिलकं नाम च प्रोक्तं कृष्णेनाजातशत्रवे ॥ अथ ज्येष्ठे सिते पक्षे पक्षत्यां दिवसोदये ॥१४॥
देवोद्यानभवं हृद्यं करवीरं समर्चयेत्‍ ॥ रक्ततन्तुपरिधानं गंधधूपविलोपनैः ॥१५॥
प्ररुढसप्तधान्यैश्व नारगैर्बीजपूरकैः ॥ अभ्युक्ष्याक्षततोयेन मंत्रेणेत्थं क्षमापयेत्‍ ॥१६॥
करवीर वृषावास नमस्ते भानुवल्लभ ॥ दंभोलिमृडदुर्गादिदेवानां सततं प्रियं ॥१७॥
आकृष्णेनेति वेदोक्तमंत्रेणेत्थं क्षमापयेत्‍ ॥ एवं भक्तया समभ्यच्य दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‍ ॥१८॥
प्रदक्षिणं ततः कुर्यात्पश्वात्स्वभवनं व्रजेत्‍ ॥ नभःशुल्के प्रतिपदि लक्ष्मीबुद्धिप्रदायकम्‍ ॥१९॥
धर्मार्थकाममोक्षाणाम निदानं परमं व्रतम्‍ ॥ सोमवारं समारभ्य सार्धनासत्रयं द्विज ॥२०॥
कार्तिकासितभूतायामुपोष्यं व्रतत्परः ॥ पूर्णायां शिवमभ्यर्च्य सुवण वंशसंयुतम्‍ ॥२१॥
वायनं सुमहत्पुण्यं देवताप्रीतिवर्धकम्‍ ॥ दद्याद्विप्राय संकल्प्य धनवृद्धये मुनीश्वर ॥२२॥
भाद्रशुल्कप्रतिपदि व्रतं नाम्ना महत्तमम्‍ ॥ व्रतं मौनाह्रयं केचि त्प्राहुरत्र शिवोऽर्च्यते ॥२३॥
नैवेद्यं तु पचेन्मौनी षोडशत्रिगुणानि च ॥ फलानि पिष्टक्कानि दद्याद्विप्राय षोडश ॥२४॥
देवाय षोडशान्यानि भुज्यंते षोडशात्मना ॥ सौवर्णं शिवमभ्यर्च्य कुम्भोपरि विधानवित्‍ ॥२५॥
तत्सर्वं धेनुसहितमाचार्य्याय प्रदापयेत्‍ ॥ इदं कृत्वा व्रतं विप्र देव देवस्य शूलिनः ॥२६॥
चतुर्दशाब्दं देहांतं भुक्तभोगः शिवं व्रजेत्‍ ॥ आश्विने सितपक्षत्यां कृत्वाशोकव्रतं नरः ॥२७॥
अशोको जायते विप्रधनधान्यसमन्वितः ॥ अशोकपूजनं तत्र कार्यं नियमतत्परैः ॥२८॥
व्रतांते द्वादशे वर्षे मूर्ति चाशोकशाखिनः ॥ समर्प्य गुरवे भक्तया शिवलोके महीयते ॥२९॥
अस्यामेव प्रतिपदि नवरात्रं समारभेत्‍ ॥ पूर्वाह्र पूजयेद्देवीं घटस्थापनपूर्वकम्‍ ॥३०॥
अंकुरारोपणं कृत्वा यवैर्गोधूममिश्रितैः ॥ ततः प्रतिदिनं कुर्यादेकभुक्तमयाचितम्‍ ॥३१॥
उपवासं यथाशक्ति पूजापाठजपादिकम्‍ ॥ मार्कंण्डेय पुराणोक्तं चरितातत्रितयं द्विज ॥३२॥
पठनीयं नवदिनं भुक्तिमुक्ति अभीत्सता ॥ कुमारीपूजनं तत्र प्रशस्तं भोजनादिभिः ॥३३॥
इत्थं कृत्वा व्रतं विप्र सर्वसिद्धयालयो नरः ॥ जायते भुवि दुर्गायाः प्रसादान्नात्र संशयः ॥३४॥
अथोर्जसितपक्षत्यां नवरात्रोदितं चरेत्‍ ॥ विशेषादन्नकूटाख्यं विष्णुप्रीतिविवर्धनम्‍ ॥३५॥
सर्वपाकैः सर्वदोहैः सैर्वः सर्वार्थसिद्धये ॥ कर्तव्यमन्नकूटं तु गोवर्द्धनसमर्चने ॥३६॥
सायं गोभिः सह श्रीमद्रो वर्द्धनधराधरम्‍ ॥ समर्च्य दक्षिणीकृत्य भुक्तिमुक्ति समाप्नुयात्‍ ॥३७॥
अथ मार्गसिताद्यायां धनव्रतमनुत्तमम्‍ ॥ नक्तं विष्ण्वर्चनं होमैः सौवर्णौ हुतभुक्तनुम्‍ ॥३८॥
रक्तवस्त्रयुगाच्छन्नां द्विजाय प्रतिपादयेत्‍ ॥ एवं कृत्वा धनैर्धान्यैः समृद्धो जायते भुवि ॥३९॥
वह्रिना दग्धपापस्तु विष्णु लोके महीयते ॥ पौषशुल्कप्रतिपदि भानुमभ्यर्च्य भक्तितः ॥४०॥
एकभत्कव्रतो मर्त्यो भानुलोकमवाप्नुयात्‍ ॥ माघशुल्कादिवसे वह्रिं साक्षान्महेश्वरम्‍ ॥४१॥
समभ्यच्य विधानेन समृद्धो जायते भुवि ॥ अथ फाल्गुनशुल्कादौ देवदेवं दिंगबरम्‍ ॥४२॥
धूलिधूसरसर्वांगं जलैरुक्षेत्समंततः ॥ कर्मणां लौलिकेनापि संतुष्टो हि महेश्वरः ॥४३॥
स्वसायुज्यं प्रदिशति भक्तया सम्यक्समर्चितः ॥ वैशाखे तु सिताद्यायां विष्णुं विश्वविहारिणम्‍ ॥४४॥
समभ्यर्च्य विप्रान्संभोजयेद्धती ॥ एवं शुचिसिताद्यायां ब्रह्माणं जगताम गुरुम्‍ ॥४५॥
विष्णुना सहितो ब्रह्या सर्वलोकेश्वरेश्वरः ॥ स्वसायुज्यं प्रदिशति सर्वसिद्धिमवाप्नुयात्‍ ॥४६॥
आसु द्वादशमासानां प्रतिपत्सु द्विजोत्तम्‍ ॥ व्रतानि तुभ्यं प्रोक्तानि भुक्तिमुक्तिप्रदानि च ॥४७॥
व्रतेष्वेतेषु सर्वेषु ब्रह्मचर्यं विधीयते ॥ भोजने तु हविष्यान्नं सामान्यत उदाहृतम्‍ ॥४८॥
इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे द्वादशमासप्रतिपद्धनिरुपणं नाम दशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥११०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-06-06T05:02:11.9030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

weight bias

  • भार अभिनति ( चुकीच्या भारांचा वापर केल्यामुळे येणारी अभिनती. साधारणपणे निर्देशांकांच्या संदर्भात ही संज्ञा वापरतात. निर्देशांकाने मोजावयाच्या संपूर्ण परिमाणाच्या खऱ्या मूल्याचे प्रत्यक्ष मोजमाप करणे साधारणतः शक्य नसल्यामुळे या अभिनतीची राशी ही काही अंशी स्वेच्छ असते.) 
RANDOM WORD

Did you know?

पितापुत्र अथवा भाउ भाउ एकाच नक्षत्रावर जन्मले असता त्याचे काय परिणाम होतात? उपाय काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.