मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
अहो पंछी मुशाफर तुम्ही को...

लावणी - अहो पंछी मुशाफर तुम्ही को...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


अहो पंछी मुशाफर तुम्ही कोठिल रहिवासी ।

घरदार सोडुनी आला निघुन प्रवासी ॥ध्रु०॥

तुम्ही झुरे बावरे फंदी मुशाफर दिसता ।

नवी नवलपराई कोण्या ठिकाणी असता ॥

झरझरीत मुखासी लावून खुशालित बसता ।

आम्ही छेलछबेल्या स्त्रिया रोखिला रस्ता ॥

पुढे पंचहत्यारे करून कंबरबस्ता ।

भरजरी पठाणी साजणी साज बोलत असता ॥चाल॥

चौबंदि पायी त्याकडे बांधिला घोडा, जी जी ।

जिन साज सोनेरी वरी सजविला घोडा, जी जी ॥

बसणार छबेला बनसी असल थोडा जी जी ॥चाल॥

या लालबागेची लुटा बहार आज सारी ।

पहा स्वार होउनिया दिल्ली शहरची बारी ॥

तुम्ही छेलछबेले गडे देखणे भारी ॥मेळ॥

रहा ख्याली खुशाली मध्ये अशा नगरासी ॥

कर आठचार दिवस मुकाम मग जा देशी ॥ अहो पंछी ॥१॥

आम्ही शहर अवरंगाबाद येथिल रहाणार ।

आज राहुन दुरचे दुर निघुन जाणार ॥

यावे कशास शहरामध्ये दुरुन पहाणार ।

देखत लोक मुशाफर देश फिरणार ॥

आम्ही सेवक श्रीमंतांचे नाव करणार ।

नको आग्रहात पडू गडे नव्हेत फसणार ॥चाल॥

तुम्ही गरजवंत स्त्रिया म्हणुन करित जा अर्जी, जी जी ।

सात्विकपणे बोलुन रक्षिता मर्जी, जी जी ॥

हावभाव दावुन भोंदाल भोळवट फरजी, जी जी ॥चाल॥

लग्नाची त्यागिली सहज छबेले भार्या ।

सडे स्वार होउन निघालो ऐक हा पर्या ॥

रात्रींचा करुन दिवस जाणे धन्याच्या कार्या ॥मेळ॥

लागेना स्त्रियेचा अंत ब्रह्मदेवासी ॥

लावुन मदेचे बोट घात प्राणासी ॥ अहो पंछी ॥२॥

परमार्थ सांगते गोष्ट अहात नवे तरणे ।

नाही चाखुन कोणी पाहिले वृथा आट धरणे ॥

इंद्रास अहिल्येमुळे भगेंद्र भरणे ।

हे ब्रह्मलिखित होणार टळेना करणे ॥

ह्या काय कलहावाचुन कधी तरी मरणे ।

पाराशर पढले फार शास्त्र व्याकरणे ॥चाल॥

असे थोर थोर विषयास किती रत झाले, जी जी ॥

तेजस्वी सहस्त्रावधि यातना धाले, जी जी ।

किती शुद्ध फकीरी घेउनी भक्षिती पाने, जी जी ॥चाल॥

म्हणे पंचप्राण लावुन उभी सेवेसी ।

हाती धरा मला पहासी केवळ परदेशी ॥

बिलगुन निजावे वाटते मला शेजेसी ॥मेळ॥

परस्थळी सख्या पडला अहो गुणराशी ॥

दूरवर दृष्ट देउन चला सदनासी ॥ अहो पंछी ॥३॥

दहाशिरे वीस भुज एवढा रावणराजा ।

बुडाला दुसर्‍याची चोरुन आणिता भाजा ॥

घरी येउन तुजसंगे कशा कराव्या मौजा ।

वर्तावे पाणि पाजुन धन्याला पडल्या काजा ॥

बोभाट होईल दक्षिणेस उतरल्या फौजा ।

दुरुन बरा स्नेहसंगे सखे उठ जा जा ॥चाल॥

वारंवार नको करू मेजवानिची गर्दी, जी जी ॥

घरी दिली ईश्वरे भाकरी अर्धीमुर्धी, जी जी ॥चाल॥

हाक नाहक आशा अडचणी घोटिसी लाळ ।

कावळा पराचा करिती माजला काळ ॥

नये फिरुन उतरला उंच मोत्याचा ढाळ ॥मेळ॥

फुंकून पाय टाकितो भिऊन सकळासी ॥

एक वेळ डाग लागला कपाळासी ॥ अहो पंछी ॥४॥

तुम्ही बाळपणापासुन फिरस्ते प्राणी ।

मुळी फिरुन सर्व मुलूख जोखिले पाणी ॥

कधी प्रसन्नचित्ते कराल कराणी ।

झड घालुन करिते अर्ज दीनाचे वाणी ॥

आपले जिवास पाहुन गुणाची खाणी ।

लाडक्या बसुन चारिले सावलित लोणी ॥चाल॥

कर राजहंस पाखरा छातीचा कोट, जी जी ॥

इष्काची काळजामध्ये लागली चोट, जी जी ।

विहिरीत दृष्टि देखता हाताने लोट, जी जी ॥चाल॥

मग नौका तुम्ही कराल फिरुन माघारे ।

हा प्राण ठेविता आण तुला सखया रे ॥

हा कृतनिश्चय माझा हाच पहा रे ॥मेळ॥

पसरुन पदर मागते धरा ह्रदयासी ॥

द्या सोडून मनिंचा कल्प श्लेश गुण राशी ॥ अहो पंछी ॥५॥

हा जुलूम अम्हावर गडे नका करू व्यर्थ ।

येवढ्यात काय पाहिलास कैचा स्वार्थ ॥

घर-इष्क बुडाऊ प्रपंच ना परमार्थ ।

दशाहो होइल दोघांची हा उघडा अर्थ ॥

राहू दे दोन दिवस येथे धर्मार्थ ।

आम्ही कोठिल तू कोठिल सखे केलिस शर्थ ॥चाल॥

घे समाचार या स्थळी हस्ते परहस्ते, जी जी ।

शृंगार करुन प्रेम दाखविता नुसते, जी जी ।

पंजाबी फसाऊ पाणी येथिल दिसते, जी जी ॥चाल॥

पुढे गाठ पडली असेल दाणापाणी ।

कळल्यास शिक्षा होइल दोघांची धुळधाणी ॥

म्हणे उभयपक्षी पडूनये अशामध्ये कोणी ॥मेळ॥

अधी बोलुन चालुन आहेस सासुरवाशी ॥

कसे घ्यावे पदरात सांग भीतो अब्रूसी ॥अहोपंछी०॥६॥

गळी पडून म्हणे रडरडून नार मतवाली ।

मी येते अहो सुभेदार बसा तरी खाली ॥

इकडिल सृष्टी जरकरिता इकडे झाली ।

तरी धक्का लागणार नाही शपथ म्या वाहिली ॥

नये मनात आणु काही लुटावी लाली ।

नित्य पंचामृत जेवुन निजा रंगमहाली ॥चाल॥

व्हा स्वार चला सरदार घराकडे माझ्या, जी जी ॥

मी घार होउन फिरेन भोवताली तुझ्या किरे, जी जी ॥

घ्या घास मुहूर्त येथे वाढिते खाज्या, जी जी ॥चाल॥

हाती धरुन दिल्ली शहरास मुशाफर नेला ।

ठेविला राजमंदिरी शिपाई रंगेला ॥

जलदिने महाल रंगवून दुसरा केला ॥मेळ॥

चवरंग टाकुन उठविला सखा स्नानासी ॥

लावी सुगंध उटणे फार आणुन आंगासी ॥ अहो पंछी ॥७॥

अलंकार भूषणे अमोलिक घाला सगळी ।

केशरीगंध कस्तुरी टिळक वर भाळी ॥

पंचारती घेउन उभी नार सजुन करकमळी ।

राजसा राज अंबिरा प्रीतीने वोवाळी ॥

हस्तकी धरून लटपटीत कर्दळी कवळी ।

गेली घेउन प्राणप्रियकरासी तिसरे ताली ॥चाल॥

भोगिला भोग परनारी प्रियखुष वक्त, जी जी ॥

मनमर्जी मिळाली झाले भाग्य मोठे, जी जी ॥

पुणे शहर दक्षिणेमधे बाच्छाई तक्त, जी जी ॥चाल॥

वस्ताद गंगु हैबती तेथिल रहिवाशी ।

महादेव गुणीराज गुणाच्या राशी ॥

नवी नूतन गाती ख्याल रसिल रशिक हरभासी ।

कस्तुरी गाती वर केशर राजविलासी ॥

करी जडण घडण नवे नित्य प्रभाकर खासी ॥

अहो पंछी मुशाफर तुम्ही कोठिल रहिवासी ।

घरदार सोडुनी आला निघुन प्रवासी ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP