मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
कायकरू , किती आवरू , भर न...

लावणी - कायकरू , किती आवरू , भर न...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


कायकरू, किती आवरू, भर नैतिम मी ।

पती वाचुन चालली सुनी नागपंचमी ॥ध्रु०॥

नित थाटमाट घरी करुन वाट पहाते ।

दार धरुन पदर सावरुन उभी ग रहाते ॥

येती लोटावर भर लोट दडपिते हाते ।

जीव अधीर होतो परी धीर देउन सहाते ॥

आठवुन पतिचे सगुणरूप विव्हळ होते ।

पडे भ्रांत सखा म्हणुन भलत्या प्रत बहाते ॥चाल॥

आलि सुदिन सण पंचमी श्रमी जिव रात्रंदिस झुरणी ।

येती सरीवर सरी सरसरून, गगन भरभरून, पडे धरणी ॥

होती धुंद दिशा चहुकडे, पडेना दृष्टि दिसा तरणी ॥चाल॥

टाकून गेले मागे कसे ते दीनासी ।

असे कोण्या सवतिने मोहुन मनासी ॥

फितवुन नेले आपुल्या तिने सदनासी ।

कोणीकडे जाउ ग धुंडित वनासी ॥

कुठवर आवरू बाई अशा यौवनासी ।

पाहिन केव्हा त्या निजघनासी ॥चाल॥

जा जा सख्यांनो मिळुनी ।

घ्या यश वळुनी ।

शोके देह सगळा गळुनी ।

गेला हाय जळुनी ।

जातो हा जिव कळवळुनी ।

केले कपट कळुनी ॥चाल॥

करकमळी धरून, आड पडून, फिरवा तुम्ही ।

गुणीजना बद्दल खातर गडे घेइन हमी ॥१॥

होते क्षणक्षणा मज प्राणपतिचे स्मरण ।

कधी पुण्यश्लोक पाहिन प्रभूचे चरण ॥

किती घालू धिराचे मनगंगेला धरण ।

अंतरली जसी कस्तुरि-मृगाला हरण ॥

आले अनन्य भावे सर्वत्राला शरण ।

या घेउन देश धुंडाळुन राजाकारण ॥चाल॥

करी मळमळ अंतःकरण, घरोघर वरण-पुरण सोहाळा ।

मी परदेशी पाखरु, काय करून द्रव्याचा कोहाळा ॥

झुरझुर जिव वैतागला, विषयाचा डोहाळा ॥चाल॥

पाहिन दृष्टि केव्हा प्राणविसावा ।

लगबग धाउनी सखये गवसावा ॥

मिठी गळा मारून सगळा वृत्तांत पुसावा ।

आला दिस संगतिचा विस्तार असावा ॥

घडोघडी वाटे पलंगी घेउन बसावा ।

उणेपणा किंचीत दोघात नसावा ॥चाल॥

गेला मज टाकुन कसारे । अरे राजसारे ।

आली भरज्वानी रसारे ।

आज प्राणहसारे । वाटे भय सदनी दिसारे ।

तुजवीण पसारे ॥चाल॥

आला वाणवसा करू कसा, म्हणुन जिव श्रमी ।

कुठे चैन पडेना ह्या निर्मळ आश्रमी ॥२॥

घरी फिरुन याहो लौकरी म्हणुन पती निरवला ।

बरे म्हणुन हात ह्या मुखावरुन फिरविला ॥

धीर देउन जिवाला आजवर मद जिखीला ।

काय करू आता ग धन मालाच्या चरवीला ॥

नऊ नाग कुले हौसेने भुजंग करवीला ।

वर तर्‍हे तर्‍हेचा रंग स्वता भरवीला ॥चाल॥

अति आनंद चित्ता पासुन, असुन काय पति वाचुन लटका ।

घेतली धाव कर्माने, जाती युगसमान मज घटका ॥

गेले लालुच दाउनी । लाउनी ममतेचा चटका ॥चाल॥

पहा पहा तरी बांधा, माझ्या बाई शरीराचा ।

कोण रस भोगिल आता या भरांचा ।

चहू कुन बनला तक्ता उभार उराचा ।

किती सरसाऊ सदा पदर चिराचा ।

जेव्हा घडेल संग्रह शयनी गुण गंभीरारा ।

तेव्हा नवस सये फेडिन हराचा ॥चाल॥

केवळ कौस्तुभ तो मनी ग ।

पुरुषात गुणी ग । ठिवला कुठे लपवुन कोणी ग ।

अशी नाही उणी ग । नव्हता कुणाचा ऋणी ग ।

द्रव्य घरी लुट ग ॥चाल॥

वडिलांची सबळ पुण्याई घरी काय कमी ।

मिळविल्या बक्षिसा महाल मुलुख धन भूमी ॥२॥

सांगती खबर किती सेवकजन नारिला ।

येतात धनी हे आज आपल्या नगरिला ॥

चौफेर चौक मधी साधुन श्रृंगारिला ।

पहाती छबेल्या उभ्या राहुन लहरिला ॥

पंचारती घेउन करी सर्व शोक सारिला ।

जाई नटुनथटुन सामोरी सुंदर स्वारिला ॥चाल॥

करी धरुन सखा प्रीति करुन उभयता गेली अंतरसदनी ।

कडकडून सुखे भेटली दाविली कंचुकी गुलबदनी ॥

विधियुक्त नाग मग पुजुन देति ते ग्रास रिझुन वदनी ॥चाल॥

लेवून वस्त्रे जरीची उभयता सुखात ।

विडे हाते घालिती स्वादिष्ट मुखात ॥

करमिले आजवर कुठे कोण्या मुलुखात ।

जिवावर कंथिले मागे मी दुःखात ॥

साधन सुत्रे अवधी तुझिया नखांत ।

सदा रहा गोडिने सख्या सलुखात ॥चाल॥

गंगु हैबती कवी पुरारे ।

म्हणे लाव तुरारे ।

रक्षी सज्जन जन मुरारे ।

दीन दास शुरारे ।

महादेव गुणी गंभीर नुरारे ।

करी सहज चुरारे ॥चाल॥

पती समुद्र केवळ सखी सुंदर गौतमी ।

मिसळली प्रभाकर म्हणे आज स्नेही संगमी ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP