TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ८२१ ते ८४०

अप्रसिद्ध अभंग - अभंग ८२१ ते ८४०

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


अप्रसिद्ध अभंग

८२१

गगनमंडळीं नारी सुकुमार दिसे ।

तिन्ही लोक वसे तिचे उदरीं ॥१॥

परादी वाचा तन्मय ते झाली ।

साक्षीत्त्वासी आली ब्रह्मरंध्री ॥२॥

ज्ञानदेव म्हणे नयनांतील ज्योती ।

पाहातां वृत्ति हरे विषयांचीं ॥३॥

८२२

वर मुळें शेंडा खालीं दिसे बानो ।

प्रपंची रानोरान वृक्ष बारे ॥१॥

त्रिगुणाच्या शाखा उपशाखा बहुत ।

नाना याती येत पत्रें ज्यास ॥२॥

पक्व फळ अहं सोहं गोडी त्याची ।

सेवितां जीवाची आस पूरे ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे वृक्ष परिपूर्ण झाला ।

बीज रुढला जाणीवेचा ॥४॥

८२३

धांवत धांवत आलों नयनांजनीं ।

प्रकाश दिनमणी उणा वाटे ॥१॥

निशी दिवस दोन्हीं नाहीं जेथ बारे ।

अर्धमात्रेवरी लक्ष ठेवीं ॥२॥

अक्षय अक्षर क्षरविरंहीत साजे ।

ज्ञानाचे जें ओझें चालेचीना ॥३॥

ज्ञानदेव चक्षु झाला परेवरी ।

यापरती बरोबरी नाहीं बापा ॥४॥

८२४

अंजनाचें अंजन सदोदीत पाहिलें ।

पाहाणें होऊनी ठेलें सर्वाठायीं ॥१॥

आतां बोलाबोली नको बा आणिक ।

बिंदु तो नि:शंक ब्रह्म रया ॥२॥

अनुहात उन्मनी म्हणोनी व्यर्थ काय ।

मुखीं धरी सोय ब्रह्मरंध्री ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे न बोले आणिक ।

डोळीयांची वाल पाहतांची ॥४॥

८२५

अकार उकार मकार ओंकार ।

प्रणव हा साकार सुरेख रे ॥१॥

सुरामात्र मसार योगी ध्याती देहीं ।

निरंजन पाहीं ब्रह्म तेची ॥२॥

ज्ञानदेव म्हणे देह झालें देव ।

प्रणवची शिव अनुभवें ॥३॥

८२६

पाणियाचें मोतीं ज्योती वसे जेथ ।

महाकारण साद्यंत पाहा तुह्मीं ॥१॥

जागृति स्वप्न सुषुप्ति जेथें उध्दव तीचा ।

योगी राम ज्याचा अधिकारी ॥२॥

गोल्हाटाचे मुळीं ज्ञानदेव बैसला ।

सहस्त्रदळीं शोभला काळा बाई ॥३॥

८२७

सकार हकारीं नाडी दिसती कैशा ।

उलटल्या दशदिशा अमुपचि ॥१॥

सूक्ष मूळ सर्व बीजाचा उध्दव ।

हाची अनुभव देहामध्यें ॥२॥

समान जैसा अर्क स्थिरचर एकला ।

आत्मा हा संचला तैशा परि ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे याहुनी आणिक ।

बोलाचें कवतुक जेथ नाहीं ॥४॥

८२८

दिव्यरुप चक्षु कैशापरि झाला ।

ठसा हा उमटला कवण्यापरी ॥१॥

चहुं देहांचा वर्ण अवर्ण देखिलें ।

विश्व म्यां पाहिलें तयामध्यें ॥२॥

ज्ञानदेव म्हणे सर्वाचे जें मूळ ।

सत्रावी केवळ शुध्दरुप ॥३॥

८२९

काळा पुरुष तो हा गगनांत जो नांदे ।

अनुभवाच्या भेदें भेदला जो ॥१॥

भेदून अभेद अभेदूनी भेद ।

सच्चिदानंद जेथ नाहीं ॥२॥

ज्ञानदेव म्हणे तेथें अक्षय राहिला ।

आत्मा म्यां पाहिला या दृष्टिसी ॥३॥

८३०

विश्व ब्रह्म भासे ऐक्य येतां देहीं ।

अनुहातीं पाहीं अपार नाद ॥१॥

देखिला परी संयोगें व्यापला ।

विश्व तरीच झाला बाईयानो ॥२॥

पिंड ब्रह्मांडाचा विस्तार विस्तारला ।

माझा मीच झाला कोणकरी ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे या अर्थाची सोय ।

धरी माझी माय मुक्ताबाई ॥४॥

८३१

गुजगुजीत रुप सावळे सगुण ।

अनुभवितां मन वेडें होय ॥१॥

भ्रमर गुंफा ब्रह्मरंध्र तें सुरेख ।

पाहतां कवतुक त्रैलोकीं ॥२॥

आनंद स्वरुप प्रसिध्द देखिलें ।

निजरुप संचलें सर्वा ठायीं ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे या सुखाची गोडी ।

अनुभवाची आवडी सेवीं रया ॥४॥

८३२

सहस्त्र दळ बिंदु त्यांत तेज दिसे ।

तें हो काय ऐसें सांगा मज ॥१॥

जेथ नाम रुप वर्ण नाहीं बारे ।

तें हें रुप बारे चैतन्य बा ॥२॥

ज्ञानदेव म्हणे अनुभवाची खूण ।

जाणे तो सुजाण अनुभविया ॥३॥

८३३

कोणाचे हें रुप देह हा कोणाचा ।

आत्माराम साचा सर्व जाणे ॥१॥

मीतूं हा विचार विवेकें शोधावा ।

गोविंद हा ध्यावा याच देहीं ॥२॥

ध्येये ध्याता ध्यान त्रिपुटीं वेगळां ।

सहस्त्रदळीं उगवला सूर्य जैसा ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे नयनातींल रुप ।

या नांव चितपद तुम्ही जाणा ॥४॥

८३४

डोळियांत डोळा काळियांत काळा ।

देखण्या निराळा निळारुप ॥१॥

ब्रह्म तत्त्व जाणे ज्योतिरुपें सगळा ।

ज्योतीही वेगळा ज्योती वसे ॥२॥

ज्ञानदेव म्हणे देवा ऐसी ज्योती ।

अर्थमात्रा उत्पत्ति सर्वाजीवां ॥३॥

८३५

सदगुरु निवृत्ति दिसतो घनदाट ।

सुषुप्तीचा घांट वेधतांची ॥१॥

आत्मामाया शिव शक्तीचे हें रुप ।

दिसतें चिद्रुप अविनाश ॥२॥

ज्ञानदेव चढे ऐसी वाट देख ।

आकाशीं असे मुख तिचें कैसें ॥३॥

८३६

परेचे शिखरावरी वस्ती माझी झाली ।

समरसें विराली मज माजी ॥१॥

आत्मदशे योगी लक्ष लाविती देहीं ।

ब्रह्मरंध्रु पाहीं सतपद तें ॥२॥

अणुरेणु शून्य गगना तेजें दिसे ।

निरंतर वसे निरंतर ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे वृत्ति सहस्त्रदळीं लावा ।

मसुरा मात्रा बरवा ध्यायी जाई ॥४॥

८३७

नासिकाचा प्राण कोणीं मार्गी येत ।

नाद दुमदुमित अनुहातीं ॥१॥

इडे पिंगळेचा ओघ सैरां दिसतसे ।

त्यावरी प्रकाशे आत्मतेज ॥२॥

ज्ञानदेव म्हणे अष्टांग योगीया ।

साधितो उपाया याची मार्गे ॥३॥

८३८

प्रणवाचे भेद उकलावें देहांत ।

चंद्राची मी मात सांगतसें ॥१॥

सहस्त्र दळावरी तेज शुध्द असे ।

त्या तेजे प्रकाशे चंद्र बापा ॥२॥

उन्मनीचे ध्यासें सहस्त्रदळ गाजे ।

पश्चिम मार्गी बीजें दोन असती ॥३॥

लक्ष लावी ज्ञानदेव एकलाची ।

शुध्द ज्योती तोचि जाणे एक ॥४॥

८३९

मन हें लावा हें सालयीं निरुतें ।

सहस्त्रदळा वरुतें परे जवळी ॥१॥

अनुहात नाद ब्रह्मस्थानीं असे ।

तेथें रुप कैसें सांगा मज ॥२॥

ज्ञानदेव म्हणे स्वरुप जो जाणे ।

त्यासी शरण होणें अनन्य भावें ॥३॥

८४०

महावाक्यार्थ तें शून्य कैसें बापा ।

सत्त्वर नयनीं पहा आत्मप्रभा ॥१॥

प्रभा शीत उष्ण दोहीचेही सार ।

प्रणव हा सारासार आरुता रया ॥२॥

ज्ञानदेव म्हणे सोपानातें ऐसें ।

निराकार असे अकारेसी ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-03-01T04:17:34.4100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ईश्र्वराने मनुष्या केलें सात्त्विक, स्वबुद्धीनें होती अधार्मिक

  • मनुष्याचा स्वभाव जन्मतः सात्त्विकच असतो पण तो आपण होऊन अधार्मिक वृत्ति आपल्‍या ठिकाणी उत्पन्न करून घेतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

सोळा वर्षाखालील मुलांना शनिची साडेसाती कां त्रस्त करत नाही?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site