TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ७६४ ते ७८०

अप्रसिद्ध अभंग - अभंग ७६४ ते ७८०

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


अप्रसिद्ध अभंग

७६४

पांडुरंगकांती दिव्य तेज झळकती ।

रत्नकीळ फांकती प्रभा ।

अगणित लावण्य तेज पुंजाळलें ।

न वर्णवे तेथींची शोभा ॥१॥

कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु ।

त्यानें मज लाविलें वेधी ।

खोळ बुंथी घेऊनी खुणेची पालवी ।

आळविल्या साधुनेदी ॥२॥

शब्देंवीण संवादु दुजेवीण अनुवादु हें तव कैसेनि गमे ।

परेहि परते बोलणे खुंटले ।

वैखरी कैसेनि सांगे ॥३॥

पायां पडू गेलों तंव पाउलचि न दिसे ।

उभाची स्वयंभु असे ।

समोर कीं पाठीमोरा न कळे ।

ठकचि पडिले कैसें ॥४॥

क्षेमालागीं जीव उतावीळ माझा ।

म्हणवुनि स्फुरताती बाहो ।

क्षेम देऊं गेलें तव मीची मी एकली ।

आसवला जीव राहो ॥५॥

बापरखुमादेविवरु ह्रदयींचा जाणुनी अनुभवु सौरसु केला ।

दृष्टीचा डोळा पाहूं गेलें ।

तंव भीतरी पालटु झाला ॥६॥

७६५

अनुपम्य मनोहर ।

कांसे शोभे पितांबर ।

चरणीं ब्रिदाचा तोडर ।

देखिला देवो ॥१॥

योगियाची कसवटी ।

दावितसे नेत्रपुटीं ।

उभा भीवरेच्या तटी ।

देखिला देवो ॥२॥

बापरखुमादेविवरु ।

पुंडलिका अभयकरु ।

परब्रह्म साहाकारु देखिला देवो ॥३॥

७६६

नाहीं जाती कूळ तुझें म्या पुसिले ।

परि मन मावळलें देखोनिया ॥१॥

तुझेंचि कुवाडें संगिन तुजपुढें ।

तेणें मुक्तीची कवाडे उघडती ॥२॥

दुजापाशी सांगतां वाटे लाजिरवाणें ।

हांसतील पिसुणें प्रपंचाची ॥३॥

आतां उगवितांचि भले नुगवितां सापंडलें ।

ज्ञानदेव बोले निवृत्तीशीं ॥४॥

७६७

नित्य धर्म नाम पाठ ।

तोचि वैकुंठीची वाट ।

गुरु भजनी जो विनट ।

तोचि हरिभक्तु जाणावा ॥१॥

धन्य धन्य त्याचा वंश ।

धन्य तो आला जन्मास ।

तयाजवळी ह्रषीकेश ।

सर्वकाळ नांदतु असे ॥२॥

रामकृष्ण स्मरण जप ।

तेंचि तयाचें अमुप तप ।

तो वास करील कोटी कल्प ।

वैकुंठ पीठ नगरीशी ॥३॥

ज्ञानदेवी जप केला ।

हरि समाधीसी साधिला ।

हरिमंत्रें प्रौक्षिला ।

सर्व संसार निर्धारे ॥४॥

७६८

उपजोनी नरदेहीं ।

जयाशी हरिभक्ति नाहीं ।

तोचि भूमिभारु पाही ।

व्यर्थ जन्म त्याचा गेला ॥१॥

पशुप्राणी तया जोडी ।

नेघेचि हरिनाम कावडी ।

तो कैसेनि परथडी ।

नामेवीण पावेल ॥२॥

जिव्हा बेडुकी चावट ।

विसरली हरिनाम पाठ ।

ते चुकले चुकले वाट ।

वैकुंठीची जाण रया ॥३॥

बापरखुमादेवी निर्धार ।

नामें तरले सचराचर ।

जो रामकृष्णीं निरंतर ।

जिवें जपु करील रया ॥४॥

७६९

रामकृष्ण जप सोपा ।

येणें हरती जन्म खेपा ।

संसारु तुटेल महा पापा ।

धन्य भक्त तो धरातळीं ॥१॥

जया हरीची जपमाळी ।

तोचिं पडिला सर्व सुकाळी ।

तया भय नाहीं कदा काळीं ।

ऐसें ब्रह्मा बोलियला ॥२॥

बापरखुमादेवी हरी ।

नामें भक्ताशी अंगीकारी ।

नित्य सेवन श्रीहरि ।

तोचि हरीचा भक्त जाणावा ॥३॥

७७०

अवघाचि श्रृंगारु डोईचे दुरडी ।

डोळेचि मुरडी परतोनिया ॥१॥

देखिलें स्वरुप विठ्ठल नामरुप ।

पारुषेना चित्त त्याचे चरणाहुनी ॥२॥

बापरखुमादेवीवरु विठ्ठल सुखनिधी ।

अवघीची उपाधी तुटली माझी ॥३॥

७७१

कासवीचें तूप जेवी ।

आकाश घालीपां पेवीं ।

वांजेंचें बाळ खेळवी ।

रुदना करी रया ॥१॥

पाहे पा नवल चोज ।

म्या देखिलें पा मज ।

गुह्यांचे गुज ।

जाणरे मना ॥२॥

मृगजळ सागर भला ।

डोंगरें ओणवा विझविला ।

समुद्र तान्हेला ।

जीवनालागी ॥३॥

ज्ञानदेव ऐसें म्हणे ।

कापुराची मैस घेणें ।

दुधावीण सांजवणे ।

भरलें दिसे ॥४॥

७७२

जीवन कैसें तान्हेजत आहे ।

मन धाले परि न धाये ॥१॥

पुढती पुढती राजा विठ्ठल पाहे ।

निरंजनी अंजन लेईजत आहे ॥२॥

आपुलें निधान आपण पाहे ।

निवृत्ति गार्‍हाणें मांडले आहे ॥३॥

बापरखुमादेवीवर विठ्ठलाचे पाये ।

विसंबला क्षण माझा जीव जाऊं पाहे ॥४॥

७७३

अवचित वरपडी जालिये अंबुलिया ।

लाजिले आपुलिया सकळ गोता ॥१॥

एकांतीचें सुख भोगी आपुलिया सरीसी ।

दोहीचि सरसी गती झाली ॥२॥

बापरखुमादेवीवर विठ्ठल लाधला ।

मज घेऊनि गेला बाईये वो ॥३॥

७७४

अंबुला विकुनी पवित्र झाली ।

पोटीचीं बाळें कौतुकीं मारिलीं ॥१॥

पापा वेगळी मी जाले वो नारी ।

विठ्ठला घरीं नादंतसे ॥२॥

आशा तृष्णा नणंदा मारिल्या ।

शेजारीं राहविल्या संतसंगें ॥३॥

बापरखुमादेवीवर विठ्ठल भोगिला ।

मज पैं लाधला गुणेविण ॥४॥

७७५

पांचही वर्‍हाडी पांच ठायीं बोळविली ।

येरा दिधली मिठी देखा ॥१॥

आंबुलियाचें सुख माझें मी भोगी ।

सेवेशीं रिघे अंगोअंगी ॥२॥

बापरखुमादेवीवरु विठ्ठल जोडला ।

वेव्हारा मुकला बाईये वो ॥३॥

७७६

गरुवार जाली अंबुला व्याली ।

व्येउनिया मेली माझ्या ठाई ॥१॥

जेथें ठाव ना ठेवणी निघाली कोनी ।

तेथें सुईणी हात नाहीं ॥२॥

बापरखुमादेवीवरा विठ्ठली शेजबाज ।

सहज सहजाकार अंबुला देखा ॥३॥

७७७

ऐशिया माजी तो निज एकांती राहिला ।

विठ्ठल अनुसरला भावें एके ॥१॥

नित्य प्रळय निद्रिस्त नित्य पळय मृत्यु ।

कल्पांती जीव जात मायाहीं नाहीं तेथ ॥२॥

तेचि तूं होउनि राहे विश्वासी ।

ठायींच्या ठायीं निवशी अरे जना ॥३॥

तेथें नाहीं दु:ख नाहीं तहान भूक ।

विवेका विवेक नाहीं तेथें ॥४॥

ऐसें तें पाहोनी तये तृप्ति राहोनी ।

तेंचि तूं जाणोनी होई बापा ॥५॥

बापरखुमादेवीवरु विठ्ठलुगे माये ।

स्वस्वरुपीं राहे तये कृपा ॥६॥

७७८

सखीप्रती सखी आदरे करी प्रश्न ।

जीव शिव पूर्ण कैसा दिसे ॥१॥

सखी सांगे मात उभयतां ब्रह्म ।

नाहीं हो विषम हरीवीण ॥२॥

सूर्य प्रकाश मही घटमठीं समता ।

तैसा हा उभयतां बिंब एका ॥३॥

बापरखुमादेवीवर विठ्ठल जिवाचा ।

व्यापक शिवाचा शिवपणें ॥४॥

७७९

सांग सखिये बाई मज हें न कळे ।

कैसा हा अकळे सम तेजें ॥१॥

भाव दृढ धरी चित्ताची लहरी ।

प्रकृती कामारी सत्रावीची ॥२॥

येरी म्हणे वाजट झाली हो पुराणें ।

समरस जाणे कोणे घरीं ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे आदिमध्य समता ।

सुखें पहातां चढे हातां ॥४॥

७८०

पूर्वप्राप्ती दैवयोगें पंगु जालो मी अज्ञान ।

विषय बुंथी घेउनिया त्याचें केलें पोषण ।

चालतां धर्म बापा विसरलों गुह्य ज्ञान ।

अवचटें गुरुमार्गे प्रगट ब्रह्मज्ञान ॥१॥

दाते हो वेग करा कृपाळुवा श्रीहरि ।

समता सर्व भावीं शांति क्षमा निर्धारी ।

सुटेल विषयग्रंथी विहंगम आचारी ॥२॥

शरण रिघे सदगुरु पाया पांग फिटेल पांचाचा ।

पांगुळलें आपेआप हा निर्धारु पै साचा ।

मनामाजी रुप घाली मी माजी तेथें कैचा ।

हरपली देहबुध्दि एकाकार शिवाचा ॥३॥

निजबोध धवळा शुध्द यावरी आरुढ पै गा ।

क्षीराब्धि वोघ वाहे तेथें जायपा वेगा ।

वासना माझी ऐसी करी परिपूर्ण गंगा ।

नित्य हें ज्ञान घेई अद्वैत रुपलिंगा ॥४॥

पावन होशी आधीं पांग फिटेल जन्माचा ।

अंधपंग विषयग्रंथीं पावन होशील साचा ।

पाडुरंग होसी आधी फळ पीक जन्माचा ।

दुष्ट बुध्दि टाकी वेगी टाहो करी नामाचा ॥५॥

ज्ञानदेव पंगपणें पांगुळली वासना ।

मुरालें ब्रह्मीं मन ज्ञेय ज्ञाता पुरातना ।

दृश्य हें लोपलें बापा परती नारायणा ।

निवृत्ती गुरु माझा लागो त्याच्या चरणा ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-03-01T04:11:17.4670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

UDC

 • (short for universal deciman classification) युदव, युडेव 
RANDOM WORD

Did you know?

मंदिराला कळस बांधतात, पण घरातील देव्हार्‍याला कळस का नसतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.