TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ७५१ ते ७६३

हरिपाठ - अभंग ७५१ ते ७६३

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


हरिपाठ

७५१

एक नाम हरी द्वैत नाम दुरी ।

अद्वैत कुसरीं विरळा जाणे ॥१॥

समबुध्दि घेता समान श्रीहरि ।

शम दमा वैरी हरि झाला ॥२॥

सर्वाघटीं राम देहादेहीं एक ।

सूर्य प्रकाशक सहस्त्ररश्मीं ॥३॥

ज्ञानदेवा चित्तीं हरिपाठ नेमा ।

मागिलिया जन्मा मुक्त झालो ॥४॥

७५२

हरि बुध्दि जपे तो नर दुर्लभ ।

वाचेसि सुलभ रामकृष्ण ॥१॥

रामकृष्ण नामीं उन्मनी साधिली ।

तयासी लाधली सकळ सिध्दि ॥२॥

सिध्दि बुध्दि धर्म हरिपाठीं आले ।

प्रपंची निवाले सांधुसंगें ॥३॥

ज्ञानदेवी नाम रामकृष्ण ठसा ।

येणें दशदिशा आत्माराम ॥४॥

७५३

हरिपाठ कीर्ति मुखें जरी गाय ।

पवित्रचि होय देह त्याचा ॥१॥

तपाचे सामर्थ्ये तपिन्नला अमुप ।

चिरंजीव कल्प वैकुंठी नांदे ॥२॥

मातृ पितृ भ्राता सगोत्र अपार ।

चतुर्भुज नर होऊनि ठेले ॥२॥

ज्ञान गूढ गम्य ज्ञानदेवा लाधलें ।

निवृत्तीनें दिलें माझ्या हातीं ॥४॥

७५४

हरिवंश पुराण हरिनाम संकीर्तन ।

हरिवीण सौजन्य नेणें कांही ॥१॥

तया नरा लाधलें वैकुंठ जोडलें ।

सकळही घडलें तीर्थाटन ॥२॥

मनोमार्गे गेला तो तेथें मुकला ।

हरिपाठीं स्थिरावला तोचि धन्य ॥३॥

ज्ञानदेवा गोडी हरिनामाची जोडी ।

रामकृष्णीं आवडी सर्व काळ ॥४॥

७५५

वेदशास्त्र प्रमाण श्रुतीचें वचन एक नारायण सार जप ॥१॥

जप तप कर्म हरिविण धर्म ।

वाऊगाचि श्रम व्यर्थ जाय ॥२॥

हरिपाठें गेलें ते निवांतचि ठेले ।

भ्रमर गुंतले सुमन-कळिके ॥३॥

ज्ञानदेवी मंत्र हरिनामाचे शस्त्र ।

यमे कुळ गोत्र वर्जियेलें ॥४॥

७५६

नाम संकीर्तन वैष्णवांची जोडी ।

पापें अनंत कोडी गेलीं त्याचीं ॥१॥

अनंत जन्माचें तप एक नाम ।

सर्व मार्ग सुगम हरिपाठ ॥२॥

योग याग क्रिया धर्माधर्म माया ।

गेले ते विलया हरिपाठें ॥३॥

ज्ञानदेवीं यज्ञ याग क्रिया धर्म ।

हरिविण नेम नाहीं दुजा ॥४॥

७५७

काळ केळ नाम उच्चारितां नाहीं ।

दोन्ही पक्ष पाही उध्दरती ॥१॥

रामकृष्ण नाम सर्व दोषा हरण ।

जड जीवां तारण हरि एक ॥२॥

हरि नाम सार जिव्हा या नामची ।

उपमा त्या दैवाची कोण वानी ॥३॥

ज्ञानदेवा सांग झाला नामपाठ ।

पूर्वजां वैकुंठ मार्ग सोपा ॥४॥

७५८

नित्य नेम नामीं ते प्राणी दुर्लभ ।

लक्ष्मीवल्लभ तयां जवळी ॥१॥

नारायणहरि नारायणहरि ।

भक्ति मुक्ति चारी घरीं त्यांच्या ॥२॥

हरिवीण जन्म नरकचि पै जाणा ।

यमाचा पाहुणा प्राणी होय ॥३॥

ज्ञानदेव पुसे निवृत्तिसी चाड ।

गगनाहूनि वाड नाम आहे ॥४॥

७५९

सात पांच तीन दशकांचा मेळा ।

एकतत्त्वीं कळा दावी हरी ॥१॥

तैसें नव्हे नाम सर्वमार्गा वरिष्ठ ।

तेथें कांहीं कष्ट नलगती ॥२॥

अजपाजपणें उलट प्राणाचा ।

तेथे ही मनाचा निर्धारु असे ॥३॥

ज्ञानदेवा जिणें नामेंविण व्यर्थ ।

रामकृष्णी पंथ क्रमीयेला ॥४॥

७६०

जप तप कर्म क्रिया नेम धर्म ।

सर्वाघटीं राम भावशुध्द ॥१॥

न सोडी रे भावो टाकीरे संदेहो ।

रामकृष्णीं टाहो नित्य फोडी ॥२॥

जाती वित्त गोत कुळ शीळ मात ।

भजे कां त्त्वरित भावना युक्त ॥३॥

ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्ण मनीं ।

तेणें वैकुंठभुवनीं घर केलें ॥४॥

७६१

जाणीव नेणीव भगवंती नाहीं ।

हरि उच्चारणीं पाही मोक्ष सदां ॥१॥

नारायणहरी उच्चार नामाचा ।

तेथें कळिकाळाचा रीघ नाहीं ॥२॥

तेथील प्रमाण नेणवे वेदांसी ।

तें जीव जंतूंसी केंवि कळे ।

ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ सर्वत्र वैकुंठ केलें असे ॥३॥

७६२

एकतत्त्व नाम दृढ धरी मना ।

हरिसि करुणा येइल तुझी ॥१॥

तें नाम सोपेरे रामकृष्णगोविंद ।

वाचेशी सदद जपे आधीं ॥२॥

नामापरतें तत्त्व नाहीरे अन्यथा ।

वायां आणिका पंथा जाशी झणी ॥३॥

ज्ञानदेवा मौन जपमाळ अंतरी ।

धरोनी श्रीहरि जपे सदां ॥४॥

७६३

सर्व सुख गोडी सर्व शास्त्र निवडी ।

रिकामा अर्धघडी राहूं नको ॥१॥

लटिका व्यवहार सर्व हा संसार ।

वायां येरझार हरिवीण ॥२॥

नाम मंत्र जप कोटी जाइल पाप ।

कृष्णनामी संकल्प धरुनि राहे ॥३॥

निजवृत्ति काढी सर्व माया तोडीं ।

इंद्रिया सवडी लपु नको ॥४॥

तीर्थव्रतीं भाव धरी ते करुणा ।

दया शांति दया पाहुणा हरि करी ॥५॥

ज्ञानदेवा प्रमाण निवृत्तिदेवी ज्ञान ।

समधि संजीवन हरिपाठ ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-03-01T04:07:01.1900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

felsic

  • फेल्सिक 
RANDOM WORD

Did you know?

गणपतीची सोंड कोणत्या दिशेला वळली आहे, यावरून पूजाअर्चेचे कांही धर्मशास्त्र आहे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.