TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ४२६ ते ४३५

नाममाळा - अभंग ४२६ ते ४३५

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


नाममाळा

४२६

अशौचीया जपो नये आणिकातें ऐको नये ।

ऐसिया मंत्राते जग बिहे त्याचें

फ़ळ थोडें परि क्षोभणें बहु ।

ऐसा मंत्रराज नव्हेरे रे ॥१॥

नारायण नाम नारायण नाम ।

नारायण नाम म्हणकारे रे ॥२॥

बाह्य उभारावी त्या वरी काहाळ लावावी ।

गातिया ऐकतिया उणीव येवों नेदावी ।

उत्तमापासुनि अंत्यजवरी ।

मुक्तीची सेल मागावीरेरे ॥३॥

काय कराल यागें न सिणावें

योगें हें तों व्यसनचि वाउगें ।

नरहरि नरहरि उदंडा वाचा

म्हणाल तरि कळिकाळ राहेल उगेरेरे ॥४॥

चरणीं गंगा जन्मली अहिल्या उध्दरली

नामें प्रतिष्ठा पावली गिरिजा ।

सकळिकां साधना वरिष्ठ हें नाम

मा मनीं भाव न धरी दुजारेरे ॥५॥

तीर्थी भजिजाल अमरीं पूजींजाल तुमचिया

भावासारिखा देवो होईल ।

बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु तुमचा

ऋणवई म्हणतां नलजेरेरे ॥६॥

४२७

प्रेमाचा जिव्हाळा नाम मुखाशीं आलें ।

सार्थक पैं जालें संसाराचें ॥१॥

केशव नाम सार विठ्ठल उच्चार ।

राम निरंतर ह्रदयीं वसे ॥२॥

पाहतां हा भाव लीळाविग्रह ।

तेथींचा अनुभव विरळा जाणे ॥३॥

बपुरखुमादेविवरु पाहतां विस्तारु ।

नामाचा बडिवारु न बोलवे ॥४॥

४२८

रामकृष्ण नामें ये दोन्ही साजिरी ।

ह्रदयमंदिरीं स्मरे कारे ॥१॥

आपुली आपण करा सोडवण ।

संसारबंधन तोडी वेगीं ॥२॥

ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्णमाळा ।

ह्रदयीं जिव्हाळा श्रीमूर्तिरया ॥३॥

४२९

कर्माचिया रेखा नुलंघिती अशेषा ।

म्हणोनि विशेषा केशवसेवा ।

रामकृष्णमाळा घाला पा रें गळा ॥

अखंड जीवनकळा राम जपा ॥१॥

करावा विचार धरावा आचार ।

करावा परिकर रामनामीं ॥२॥

सकळांचा सकळी त्यांतें तूं आकळी ।

जिव्हा हे वाचाळी रामरती ॥३॥

रिघेरे शरण तुज नाहीं मरण ।

ठाकिसी चरण श्रीविठ्ठलाचे ॥४॥

निवृत्तिप्रसादें जोडे

विठ्ठलनामें घडें ।

ज्ञानदेव बागडे पंढरिये ॥५॥

४३०

आठवितां विसरले आपुलिया गोता ।

हरिनामें त्त्वरिता मोक्ष जाला ॥१॥

त्याचें नामचि त्त्वरित प्रल्हादें

केलें प्रसन्न ।

तेणें संजिवन जाले त्याचे देह ॥२॥

बापरखुमादेविवरु नृसिंहरुपें देखे ।

दैत्य हरिखें धरी जानु ॥३॥

४३१

तत्त्वमस्यादि वाक्यउपदेश ।

नामाचा अर्धांश नाहीं तेथें ।

ह्मणोनि नामसंकीर्तन करिता

जवळी जोडलासि आतां ।

क्षणु न विसंबे जिवाचिया

जीवना रया ॥१॥

नाम निजधीर गर्जती

वैष्णव वीर ।

कळिकाळ यमाचे भार पळाले तेथें ॥२॥

म्हणौनि नाम वज्रकवच

तोचि निर्गुणाचा अभ्यास ।

पाहेपां स्वप्रकाश विचारुनी ।

ऐसें सुंदर रुपडें ह्रदयीं धरिलें आतां ।

पाहातां केवि होये पुनर्योनि रया ॥३॥

ऐसा सकळां अकळ कळला ।

ह्रदयीं धरिला समता बुध्दी ।

बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु चिंतिता ।

तुटली जन्माची

आधी व्याधी रया ॥४॥

४३२

जिव्हेच्या निडळी नामाक्षराचि वोळी ।

कान्हो वनमाळी या वोजा ॥१॥

लेहोन घाली पान पुसती जैसी ।

भलतिये रसीं बुडी दे कां ॥२॥

माझे डोळा समजी सुनिळ सहजी ।

होय तूं बिजीं बाहुलिये ॥३॥

ऐसि वाचा दिठी नाम रुपें आथिली ।

वासने वरी वहिली उठो दे कां ॥४॥

तुझें उठिलेंपण आह्मां होवावें निकें ॥

तरी गोसावीया पाइकेंसि यावें किजी ॥५॥

बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु आंतु

बाहेरी सुखें ।

तरी तुजसी म्यां

एके नांदावें किजी ॥६॥

४३३

रसने वोरसु मातृके वो माये ॥१॥

रमणिये माये रमणिये ।

रामनामामृत रस पिब जिव्हे ॥२॥

निवृत्तिदासाप्रिय ।

माय रमणिये माय रमणिये ॥३॥

४३४

विठ्ठल नाम नुच्चारिसी ।

तरी रवरव कुंडी पडसी ॥१॥

विठ्ठल नाम उच्चारी ।

आळसु न करी क्षणभरी ॥२॥

विठ्ठल नाम तीन अक्षरें ।

अमृतपान केलें शंकरें ॥३॥

रखुमादेविवरा विठ्ठलें ।

महापातकी उध्दरिले ॥४॥

४३५

भ्रम धरिसी या देहाचा विठ्ठल

म्हणे कारे वाचा ॥१॥

पडोन जाईल हें कलेवर ।

विठ्ठल उच्चारी पा सार ॥२॥

रखुमादेविवरु अभयकारु ।

मस्तकीं ठेविला हा निर्धारु ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-28T21:23:56.0830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ओडगस्ती

 • ओढ या शब्दाखालीं पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

मंत्राग्नी आणि भडाग्नी मध्ये म्हणजे काय? ते केव्हां देतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.