TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ७२६ ते ७२७

बाळछंद - अभंग ७२६ ते ७२७

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


बाळछंद

७२६

बाळछंदो प्रेमडोहीं मन ।

जालें मनाचें उन्मन ।

उपरती धरिलें ध्यान ।

झालें ज्ञानपरब्रह्मीं ॥१॥

निमिषा निमिष छंद माझा ।

बाळछंदो हा तुझा ।

वेगि येई गरुडध्वजा ।

पसरुनीया भूजा देई क्षेम ॥२॥

तुटली आशेची सांगडी ।

ध्यानें नेली पैल तडी ।

सुटली संसाराची बेडी ।

क्षणु घडी रिती नाहीं ॥३॥

नाठवें द्वैताची भावना ।

अद्वैती न बैसें ध्याना ।

दिननिशींची रचना ।

काळगणना छंदे गिळीं ॥४॥

जप तप वृत्ति सहित ।

निवृत्ति होईन निश्चिति ।

समाधी बैसेन एकतत्त्व ।

मुखीं मात नामाची ॥५॥

ज्ञानदेवीं छंद ऐसा ।

बाळछंद झाला पिसा ।

दान मागतसे महेशा ।

दिशादिशा न घली मन ॥६॥

७२७

अलक्षलक्षीं मी लक्षीं ।

तेथें दिसती दोहीं पक्षी ।

वेदां शास्त्रां हे़ची साक्षी ।

चंद्रसूर्या सहित ।

मागेन स्वानुभवअंगुले ।

पांचा तत्त्वांचे सानुलें ।

व्यर्थ इंद्रिये भोगीलें ।

नाहीं रंगले संताचरणीं ॥१॥

बाळछंदो बाबा बाळ छंदो ।

रामकृष्ण नित्य उदो ।

ह्रदयकळिके भावभेदो ।

वृत्तिसहित शरीर निंदो ।

नित्य उदो तुझाची ॥२॥

क्षीरसिंधुही दुहिला ।

चतुर्दशरत्नीं भरला ।

नेघे तेथील साउला ।

मज अबोला प्रपंचेंसी ।

दानदेगा उदारश्रेष्ठा ।

परब्रह्म तूं वैकुंठा ।

मुक्ति मार्गीचा चोहटा ।

फ़ुकटा नेघे तया ॥३॥

पृथ्वीतळ राज्यमद ।

मी नेघे नेणें हेंही पद ।

रामकृष्ण वाचे गोविंद ।

हाची छंद तुझ्या पंथे ।

मंत्र तीर्थयज्ञयाग ।

या न करि भागा भाग ।

तूंचि होऊनि सर्वांग ।

सर्वासंग मज देई ॥४॥

वृत्ति सहित मज लपवी ।

माझें मन चरणीं ठेवी ।

निवृत्ति पदोंपदीं गोवीं तुं

गोसावी दीनोध्दारण ॥

सात पांच तीन मेळा ।

या नेघे तत्त्वांचा सोहळा ।

रज तमाचा कंटाळा ।

ह्रदयीं जिव्हाळा हरि वसो ॥५॥

श्वेत पीत नेघे वस्त्र ।

ज्ञानविज्ञान नेघे शास्त्र ।

स्वर्ग मृत्यु पाताळपात्र ।

नित्य वस्त्र हरी देई ।

चंद्रसूर्य महेन्द्र पदें ।

ध्रुवादिकांची आनंदें ।

तें मी नेघे गा आल्हादें ।

तुझ्या ब्रिदें करीन घोष ॥६॥

करचरणेंसे इंद्रियवृत्ति ।

तुझ्या ठायीं तूंचि होती ।

मी माझी उरो नेदी कीर्ति ।

हें दान श्रीपति मज द्यावें ।

शांती दया क्षमा ऋध्दी ।

हेहि पाहातां मज उपाधी ।

तुझी या नामांची समाधी ।

कृपानिधी मज द्यावी ॥७॥

बापरखुमादेविवरु तुष्टला ।

दान घे घे म्हणोनि वोळला ।

अजानवृक्ष पाल्हाईला ।

मग बोलिला विठ्ठल हरी ।

पुंडलिके केलेरे कोडें ।

तें तुवां मागीतलेरे निवाडें ।

मीं तुज ह्रदयीं सांपडे ।

हे त्त्वां केलें ज्ञानदेवा ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-28T22:20:44.4230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

placental barier

 • अपरा अवरोध 
RANDOM WORD

Did you know?

दीप किंवा दिवा लावण्याचे कांही शास्त्र आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.