TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ६३६ ते ६४५

ज्ञानपर - अभंग ६३६ ते ६४५

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


ज्ञानपर

६३६

न चुकतां चुकलें ।

संसार वाटे भांबाविलें ।

अवचितें पडले ज्ञानपेठे

वो माय ॥१॥

माझा निवृत्ति तूं सारा

लाधला विकरा ।

गिर्‍हाइक पुरा विठ्ठल गे माय ॥२॥

कांहीं नाहीं उरले प्रेम वो माय ॥३॥

हा पुरोनिया उरला निजानंदु सांवळा ।

रखुमादेविवरु जोडला

कष्टीं वो माय ॥४॥

६३७

न गणवे परिमाणें

न बोलवे अनुमानें ।

तो सहज निर्वाणी ज्ञानें

फ़ळला वो माय ॥१॥

मुक्ताची साउली मजवरी पडली ।

ढेसी ढेसी वोल्हावली

अमूर्तधारी वो माय ॥२॥

तेथें एक नवल

वर्तलें वो साजणी ।

सांगतां मिठी मौनी

पडली वो माय ॥३॥

ऐसा परोपरी फ़ळला

दिव्यरुपें फ़ावला ।

तो रखुमादेविवरु जोडला

वो माय ॥४॥

६३८

ज्ञानाचें गरोदर वाढलें परपुरुषें

व्यभिचारिणीं ऐसें म्हणती

लोक वो माय ॥१॥

नव्हे व्यभिचारिणी नाहीं मज कोणी ।

पाहतां निर्वाणी सहज

जोडलें वो माय ॥२॥

निवृत्ति पुराडला देहेभाव चोखाळला ।

अंगेंसि मर्दिला ब्रह्मरसु

वो माय ॥३॥

आतां उजरणी येई भ्रांती

नलगे माझ्या चित्तीं ।

उजरणी सहजगती

जाली वो माय ॥४॥

आतां असो हें बोलणें

दुर्जना हें सांगणें ।

चिदानंदघन तेणें वाढ्लें

वो माय ॥५॥

ऐसा देखणिया देखिला

निजगुप्त प्रकाशला ।

तो रखुमादेविवरु मज

फ़ावला वो माय ॥६॥

६३९

आपला गुणग्राम सांडूनियां गेलिये ।

निवांत राहिलिये निर्गुणी वो माय ॥१॥

परोपरी पहातां सर्वरुपीं गोपाळ ।

तो मजपासीं परी खेळ

न लगतां वो माय ॥२॥

अनुवाद खुंटला सर्वांगे भेटला ।

गुणग्राम तुटला सहज वो माय ॥३॥

ऐसें म्यां रुप आपुलें

आपणचि केलें ।

रखुमादेवीवरे विठ्ठलें वो माय ॥४॥

६४०

पुरे जरी म्हणों तरी अमित पुरला ।

पुरोनिया उरला तेज:पुंज वो माय ॥१॥

ज्ञानाचे खाणीं माणिके निर्वाणी

लाधले मी निर्गुणी निरालंब वो माय ॥२॥

आत्मवाचिया परी खेवणिलीं भूषणें ।

तें मी आवडीचें लेणें

लेईलें वो माय ॥३॥

हा सुजडु जडला विटेसि लाधला ।

त्या रखुमादेविवरा विठ्ठला मी

न्याहाळी वो माय ॥४॥

६४१

जाणोनि नेणपण अंगी बाणले ।

नेणोनियां जाणपण सहज नेणवलें वो माय ॥१॥

आत्मज्ञानाची गति जाली वो निवांत ।

प्रबोधतत्त्व मी पावलें वो माय ॥२॥

पाचारिलें अवस्था स्वभावें जाहल्या ।

म्हणोनि विसरल्या देहभाव माय ॥३॥

गुरुमुखें जै जोडे तें फ़िटे सांकडे ।

रखुमादेविवर कोडें

कवतिके वो माय ॥४॥

६४२

अंजनी संपूर्ण ठेऊनियां जन ।

ज्ञानी ज्ञानघन निरालंबीं ॥१॥

आदि मध्य आंतु दिसोनियां दिसे ।

पाठीं पोटीं दिसे निघोट रया ॥२॥

श्रवणनयन जातिगोतपूर्ण ।

जीवशिवा खुण आसपणें ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणें वाच्य वाचक योगें ।

हरिविण वाउगें नाहीं रया ॥४॥

६४३

ज्ञानध्यानपटीं तंतु पै मनाचा ।

हरिरुप वाचा सारीपाट ॥१॥

स्वरुपकामारी वागपुष्पें चारी ।

विरळा मापारि जाणें खुण ॥२॥

त्रिगुण सवडी घालुनि उलथी ।

एकरुपपंक्तिजेवि नरु ॥३॥

ज्ञानदेवा घर तत्त्वता निर्गुण ।

परेचें संपूर्ण घर केलें ॥४॥

६४४

मृत्युचेनि मापें जे जे प्राणी ।

तयाची शिराणी यम करी ॥१॥

यम नेम धर्म आम्हां नाहीं कर्म ।

अवघेंचि ब्रह्म होउनि ठेलों ॥२॥

द्वैतभाव ठेला अविनाश संपन्न

आपेंआप जनार्दन येईल घरा ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे काज सरलें संसारी ।

चारीही मापारी गिळुनि ठेलों ॥४॥

६४५

स्वरुपी पाहातां लक्षलिही घेतां ।

अरुप अनंता गुणी नाहीं ॥१॥

कैसेनि स्वरुप प्रकाश पैं दीप ।

एकीं एका सोप आकळे कैसें ॥२॥

नाहीं या आधार आधारासि निर्धार ।

परेसि परे पार परमतत्त्व ॥३॥

ज्ञानदेवघरीं पश्यंती वोवरी ।

वेदश्रुती घरीं दीप केले ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-28T22:03:11.4200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बहु पांडित्य बोलती, ते मूर्खपणें वागती

  • जे केवळ फार शहाणपणाच्या गोष्टी तोंडानें सांगतात ते वागतांना मूर्खासारखे वागतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

आषाढी एकादशीला "देवशयनी एकादशी" का म्हणतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.