TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भारुडे|
जोहार - जोहार मायबाप जोहार । तूं ...

भारुड - जोहार - जोहार मायबाप जोहार । तूं ...

भारुड Bharude is a kind of satirical form of presenting the faults of lay human beings. It was started by Eknath who is revered as a saint.

भारुड - जोहार

जोहार मायबाप जोहार । तूं कोण्या गांवींचा महार ।

पुसाल जरी साचार । तरी सादर परिसा की जी मायबापा ॥ १ ॥

निराकार माझा मुळचा ठिकाणा । भक्तासाठीं सोडिला जाणा ।

वस्ती करूं कायापुरीच्या खुणा । सांगेन की जी मायबाप ॥ २ ॥

जोहार मायबाप जोहार । मी पारवतीच्या गळ्याचा हार ।

ईश्वराचा कारभार । मज नफराचे शिरीं की जी मायबाप ॥ ३ ॥

अखंड दारीं पडला असतों । प्रेमाचा तुकडा मागून खातों ।

सारी रात्र गोंवरापाशीं जागतों । धन्याला दुवा देतों की जी मायबाप ॥ ४ ॥

तुम्ही मुळींचा ठाव सोडूं नका । धन्याला तुम्ही विसरूं नका ।

विसरल्यास पावाल धक्का । अंतकाळीं की जी मायबाप ॥ ५ ॥

वस्ती करूं आम्ही साचे । समस्त कुळवाडी नगरीचे ।

पैके टाका धन्याचे । बाकी शेकूं नका की जी मायबाप ॥ ६ ॥

शेवटीं पट्ठी झाली । आसामीवर द्वाही दिधली ।

पैल मज नफरासी आज्ञा केली । धांडोरा पिटीन की जी मायबाप ॥ ७ ॥

तो मनाजी फितवेखोर । येणें थोर लाविला घोर ।

और बुधजीबावा आपुला पोर । नाहीं तरी धनी कोपतील की जी मायबाप ॥ ८ ॥

कामाजी बाजीनें काय बरवें केलें । आपआपणासी नाडिलें ।

नाहीं यासी विचारिलें । मागें पुढें की जी मायबाप ॥ ९ ॥

मदाजीबाजीचें तरी वेगळेंच थोंब । सारा देतां उगीच बोंब ।

धन्यासी कधीं सोम । जन्म नाहीं की जी मायबाप ॥ १० ॥

अहंताजी महाजन तो आपुले ठायीं । नगर नागविलें याचे पायीं ।

पहातां कवडी याचे पदरीं नाहीं की जी मायबाप ॥ ११ ॥

पहा दंभाजी चौधरी । याची वेगळीच भरोवरी ।

आतां किती याचे घरीं । वेरझारी शिणावे की जी मायबाप ॥ १२ ॥

विकल्प शेट्या तरी सदाच घाण । अखंड पाहती आपुला मान ।

तोंडावरी बैसले जेव्हां वहाण । मग डोळे पुसतील जी मायबाप ॥ १३ ॥

जिवाजीबावा म्हणें कशांत काय । आम्ही त्यात पहाणें ।

आतां कोण कोणाचीं दुखवूं मनें । शेवटीं त्यांशींच पुसणें होईल की जी मायबाप ॥ १४ ॥

शिवाजीबवा म्हणें कशांत काय । तरी सर्वही कारभार त्याचाचि हाय ।

त्यांवांचून हालेल पान काय । तेंही विचारा की जी मायबाप ॥ १५ ॥

तरी हे रज तम सात्त्विकी बाजी । हा सकळ उभारा याचाच की जी ।

तरी हे दिले राखावी राजी । सत्त्वाची बाजी की जी मायबाप ॥ १६ ॥

निवृत्तीपासून प्रवृत्ति जाहली । ही अनुभवाची खूण बाणली ।

साधुसंतांस की जी मायबाप ॥ १७ ॥

पैल ते वासना आवजीनें फितुर केला । घरचा भेद बाहेर दिला ।

हा विचार माझ्या धन्यास कळला । धनी कोपेल की जी मायबाप ॥ १८ ॥

आशाई आवाजीचा मोठा चाळा । ज्यासी त्यासी घालिती डोळा ।

मागतसे नित्य नवा गोळा । परि सर्व जड जाईल की जी मायबाप ॥ १९ ॥

निंदाई आवाचें तोंड मोठें । मागें मागें मोडिती बोटें ।

म्यां सांगितलें हट्ट टाकून बोलतीस नेटें । तूं कोण गे बुरसे की जी मायबाप ॥ २० ॥

चिंताईची तरी खालतीच मान । जेव्हां तेव्हां घालिती घोन ।

म्यां सांगितलें तुज पुसतें कोण । वोंगळें येथें कां बैसलीस की जी मायबाप ॥ २१ ॥

आतां हें घर माझ्यानें हिंडवेना । या बायकोचे कर्तव्य कळेना ।

जो यासी आवरी तो शहाणा । असे की जी मायबाप ॥ २२ ॥

तुम्हीं खाल्ले रानीं सांगतां गोष्टी । येईल धन्याची चिठ्ठी ।

पैक टके उठाउठी । बाकी सेवूं नका की जी मायबाप ॥ २३ ॥

तुम्ही मागें मागें फार बोलतां । हें कळेल माझ्या धन्यास वार्ता ।

तरी दरबारासी जातां । मग मोठें कठीण की जी मायबाप ॥ २४ ॥

तरी हा दहा पाटलांच गांव । पंचवीस प्रजांची हाव ।

पन्नासाचे नांव । म्यां कीती घ्यावें की जी मायबाप ॥ २५ ॥

जंववरी चालती भर वस्ती आहे । तंववरी कराल तितुके होय ।

यांत डावा डोल झालिया कराल काय । सांगा की जी मायबाप ॥ २६ ॥

मग चालतां पायाचे वेंगडे वळती । जळत्या खांबासी बांधिती ।

तेथें मग आपुला सारथी । कोणी नाहीं की जी मायबाप ॥ २७ ॥

तरी पांच मिळून विचार करा । प्यादा जपादा हातीं धरा ।

नाहीं तरी पडेल फेरा । लक्ष चौर्‍यांयशीचा की जी मायबाप ॥ २८ ॥

आतां आम्ही सांगतों तें ऐका । तुम्ही डोळे झाकूं नका ।

तुम्हांला जोडेल निजसखा । वैकुंठनाथ की जी मायबाप ॥ २९ ॥

मी नफर आहे गाढा । तोडीन यमाच्या दाढा ।

उघडीन वैकुंठीच्या पेठा । नाम कडाडा गर्जेन की जी मायबाप ॥ ३० ॥

मी नफर नोहे खोटा । विघ्न लावीन बारा वाटा ।

नित्य मुक्तीच्या चोहोटा । राहतों की जी मायबाप ॥ ३१ ॥

आजि होय होय होय । आधीं होते एक । एकापासून जाहले अनेक ।

शेवटीं कांहीं नाहीं देख । शून्याशून्य मिळालें की जी मायबाप ॥ ३२ ॥

एका जनार्दनीं जोहार । येणें केला सारासार विचार ।

मोडिला अविद्येचा थार । परब्रह्मीं वास करणें की जी मायबाप ॥ ३३ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:30:39.3670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

virulence

 • पु. जहालपणा ् 
 • स्त्री. जहालता 
 • पु. जोम 
 • पु. जोर 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

How I do save the text on my computer?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.