संस्कृत सूची|पूजा विधीः|अथ ऋग्वेदीयब्रह्मकर्मसमुच्चयः|
अथभूतशुध्दि:

ऋग्वेदीयब्रह्मकर्मसमुच्चयः - अथभूतशुध्दि:

ऋग्वेदीयब्रह्मकर्मसमुच्चयः


श्री:पादादिजानुपर्यंतंपृथिवीस्थानंचतुरस्त्रंचतुर्दिक्षुलांछितंतन्मध्येपीतलंबीजयुक्तंध्यायेत् ॥
ॐ स्योनापृथिविभवानृक्षरानिवेशनी ॥ यच्छान:शर्मसप्रथ: ॥ लंभूम्यैनम: ॥ जान्वादि
नाभिपर्यंतमपांस्थानंधनुराकारमुभयो:कट्यो:श्वेतपद्मलांछितंतन्मध्येश्वेतवर्णवंबीजयुक्तं
ध्यायेत् ॥
ॐ अप्सुमेसोमोअब्रवीदंतर्विश्वानिभेषजा ॥ अग्निंचविश्वशंभुवमापश्चविश्वभेषजी: ॥
वंअभ्ध्योनम: ॥ नाभ्यादिहृदयपर्यंतमग्निस्थानंत्रिकोणंस्वस्तिकलांछितंतन्मध्येरक्तवर्ण
रंबीजयुक्तंध्यायेत् ॥ ॐ अग्निंदूतंवृणीमहेहोतारंविश्ववेदसं ॥ अस्ययज्ञस्यसुक्रतुं ॥
रंअग्नयेनम: ॥ हृदयादिभ्रूमध्यपर्यंतंवायुस्थानंषट्‍कोणंषड्रबिंदुलांछितंतन्मध्येधूम्रवर्णंयं
बीजयुक्तंध्यायेत् ॥ ॐ वायोशतंहरीणांयुवस्वपोष्याणां ॥ उतवातेसहस्त्रिणोरथआयातु
पाजसा ॥ यंवायवेनम: ॥
भ्रूमध्यादिब्रह्मरंध्रपर्यंतमाकाशस्थानंवृत्ताकारंध्वजलांछितंनीलवर्णहंबीजयुक्तंध्यायेत् ॥
ॐ आदित्प्रत्नस्यरेतसोज्योतिष्पश्यंतिवासरं ॥ परोयदिध्यतेदिवा ॥ हंआकाशायनम: ॥
पृथिवींपंचगुणालंबीजेनषडुध्दातप्रयोगेणाप्सुप्रविलापयामि ॥ लंलंलंलंलंलं ॥ चतुर्गुणाअप:
वंबीजेनपंचोध्दातप्रयोगेणाग्नौप्रविलापयामि ॥ वंवंवंवंवं ॥ त्रिगुणंवन्हिंरंबीजेनचतुरुध्दात
प्रयोगेणवायौप्रविलापयामि ॥ रंरंरंरं ॥ द्विगुणंवायुंयुंबीजेनत्रिरुध्दातप्रयोगेणाकाशेप्रविला
पयामि ॥ यंयंयं ॥ एकगुणमाकाशंहंबीजेनद्विरुध्दातप्रयोगेणाहंकारेप्रविलापयामि ॥
हंहं ॥ तमहंकारंमहत्तत्त्वेप्रविलापयामि ॥ तन्महत्त्वंप्रकृतौप्रविलापयामि ॥ तांप्रकृतिंपर
ब्रह्मणिप्रविलापयामि ॥ इतिप्रविलाप्य ॥
शुध्दोहंमुक्तोहंसच्चिदानंदस्वरुपोहंब्रह्माहमस्मीतिचिरंभावयेत् ॥ तस्मात्सर्वज्ञात्सर्वश
क्ते:परब्रह्मण:सकाशात्प्रकृति: प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकार: ॥ अहंकारादाकाश: आकाशा
द्वायु: वायोरग्नि: अग्नेराप: अभ्ध्य:पृथिवी पृथिव्याओषधय: ओषधीभ्योऽन्नं अन्नाद्रेत: रेतस:पुरुष: सवाएषपुरुषोन्नरसमय: ॥ इतिदेहोत्पत्तिंविभाव्यपुनर्जीवात्मानंहंस
इतिमंत्रेणांकुशमुद्रयासुषुम्नानाडीमार्गेणब्रह्मरंध्रादानीयहृदिप्रतिष्ठापयेत् ॥ हंस:सोहं ॥
इतिभूतशुध्दि: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 22, 2023

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP