संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|भविष्यपुराण|उत्तर पर्व|
अध्याय १३३

उत्तर पर्व - अध्याय १३३

भविष्यपुराणांत धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेक आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष अणि आयुर्वेद शास्त्र वगैरे विषयांचा अद्भुत संग्रह आहे.


युधिष्ठिर उवाच ॥

संत्यज्यालिकुलालीढकुसुमानि मृदून्यपि । दमनेनकथं लोकैः पूज्यंते नाकनायकाः ॥१॥

दोलांदोलनमाहात्म्यं रथयात्रामहोत्सवम् ‍ । कथयस्वामलं प्राज्ञ यादवांभोजभास्कर ॥२॥

श्रीकृष्ण उवाच ॥

पार्थार्थिजनासद्वक्ष क्षांतिधाम धरापते । यदेतद्भवतापृष्टं तच्छुणुष्व वदामि ते ॥३॥

पुरा सुराणामावासे मंदरे चारुकंदरे । गन्धाधारीकुलालीढो जातो दमनकस्तरुः ॥४॥

तस्य गंधमनाघ्रेयमाघ्राय सुरयोषितः । मदनोन्मादवशगा गायंति च हसंति च ॥५॥

ऋषयो नियमांस्त्यक्त्वा प्राद्रवंत गृहान्प्रति । न वेदाध्ययने ध्याने रतिस्तेषां बभूबह ॥६॥

अपराधाद्विघटितंद्वभूव प्रिये परम् ‍ । मानसं मानिनीनां तु पुनर्गधेन सांधितम् ‍ ॥७॥

गंधेनाकुलितं लोकं दृष्ट्‌वा ब्रह्मातमब्रवीत् ‍ । शमनिर्मितया वाचारोषात्प्रस्फुरिताधरः ॥८॥

ब्रह्योवाच ॥

जातस्त्वं लोकदमनान्नूनं दमनकाधुना । जगद्वा घूर्णसे कस्मात्कर्म नैतत्तवोचितम् ‍ ॥९॥

यत्संतस्त्वनुमन्यं ते सर्वातिवर्जितम् ‍ । यत्सेवेत नरः कर्म यत्रोद्वेगो न धीमताम् ‍ ॥१०॥

एकस्याप्यपकारं यः करोति स नराधमः । बहूनामपकाराय संप्रवृत्तः किमुच्यते ॥११॥

हष्टावर्थबाधक कर्म न कर्तव्यं कथंचन । अदृष्टं प्रतिसंदेहः सोऽस्माभिरनुमीयते ॥१२॥

ततः स्वयं प्रभवति दैवे पित्र्यै च कर्मणि । भोगार्थ च त्रिभुवनं निरादेयाभविष्येति ॥१३॥

दमनक उवाच ॥ पुरुषाद्दैवमारब्धंनक्रोधान्नार्थकारणात् ‍ । स्वभाव एष मे ब्रह्मंस्त्वया सृष्टः पुरा विभो ॥१४॥

या यस्यं जंतोः प्रकृतिः शुभा वा यदि वेतरा । सा सर्वथाह्यनुलंघ्या अवशेन हि जंतुना ॥१५॥

तत्स्वभाप्रवृत्त्स्य यदि शापस्त्वया मम । प्रदत्तः किं करोम्पेतन्न कृत्यमपराध्यति ॥१६॥

युक्तियुक्तं वचः श्रुत्वा दमनेन समीरितम् ‍ । प्रीतात्मा पद्मज प्राह करोमि तव सत्पियम् ‍ ॥१७॥

बसंते सहकारी रोत्थामंजरीपिंजरे जने । पुष्पिताशो कशोभाढ्ये वने पंस्कोकिलाकुले ॥१८॥

तस्मिन्कालेसुशानांरांस्याक्रम्य लीलया । स्थास्यासि त्वं दिनं चैकं यद्यस्य विहितं हितम् ‍ ॥१९॥

ये त्वामारोपयिष्यंति दानमानपुरस्सराः । सुराणां ते भविष्यंति सदैव सुखिनो नराः ॥२०॥

सर्वदैव शिवस्येष्टा पुण्या पापभयापहा । प्रसिद्धिं यास्यति मधौ दमनाख्या चतुर्दशी ॥२१॥

एवमुक्त्वा ययौ ब्रह्मा दमनो मंदरे गिरौ । उवास वासिताशे षभुवनो गंधसम्पदा ॥२२॥

दिव्ये गिरौ गिरिसुतादयिताधिवासे रत्नांशुक्रच्छुरितकाकनभूमिभागे । शापं वरे च हृदये विनिवेश्य ब्रह्मणस्तत्रस्थितो दमनको दमितांतरात्मा ॥२३॥

श्रीकृष्ण उवाच ॥

धर्मराज निबोधेमांदोलकमहोत्सवम् ‍ । प्रवृत्तनरनारीकं पञ्च मोच्चारसुन्दरम् ‍ ॥२४॥

सानंदं नंदनवने आर्द्रता सहितो यथा । विस्मयस्मेरनयतो बभ्रामोद्वांतसौरभः ॥२५॥

उन्मादयन्वने पुण्ये विद्याधरगणान्बहून । वसंतर्तौ नृत्यमानान्सुरासुरशतार्चितः ॥२६॥

संतातपारिजातोत्थां बद्धा समाधर्वीलताम् ‍ । कश्विदांदोलनं चक्रे समालिंग्यवनस्तनीम् ‍ ॥२७॥

गीतमांदोलकारुढस्त द्वायंत्यमरस्त्रियः । येन चोत्पादयंति स्म मन्मथस्यापि मन्मथम् ‍ ॥२८॥

तं दृष्ट्रवाष्टापदनिभाभवानी प्राह शकेरम् ‍ । कौतुकं मे समुत्पनं पश्येमाः शंकर प्रभो ॥२९॥

आंदोलकं मम कृते कारयस्व स्वलंकृतम् ‍ । त्वया सहादोलयेयं यथा चैते त्रिलोचन ॥३०॥

तद्धौरीवचनं रम्यं श्रुत्वा गोवृषभध्वजः । सद्दोलां कारयामास समाहूय महासुरान् ‍ ॥३१॥

रतंभद्वयं रोपयित्वा इष्टापूर्तमयं दृढम् ‍ । सत्यं चैवोपरिततं श्रेष्ठं काष्टकल्पयत् ‍ ॥३२॥

वासुकीं दंडकस्थाने बद्धा तां तवसप्रभम् ‍ । तत्फणामंतरापीठं कृतवान्मणिमंडितम् ‍ ॥३३॥

कृमिकार्पासकौशेयवस्त्रैः संवेष्ठितं नवैः । स्त्रग्दामालंबितप्रान्तं मणिमौक्तिकशेखरम् ‍ ॥३४॥

रचयित्वा विचित्रां तां दोलां चैलाजिनोत्तराम् ‍ । ससिद्धां सिद्धगुरवं गौरवेण न्यवेदयेत् ‍ ॥३५॥

तत्रारुढस्तु यावत्स सौम्य सोमविभूषणः । मंदरं दोलयामास पार्श्वस्थैः पार्षदै सह ॥३६॥

वामपार्श्वे तु विजया दक्षिणेन जया भवेत् ‍ । चामरा क्रांतबाहूते तेनाश्लिष्टन्यवीजताम् ‍ ॥३७॥

आंदोलयंत्या पार्वत्या सहितं सगदाक्षरम् ‍ । येन देवासुरस्त्रैणमासीदानंदनिर्भरम् ‍ ॥३८॥

जगुर्गधर्वपतयो ननृतुश्वाप्सरोगणाः । उच्छलत्तालवाद्यानि वादयंति स्म चारणाः ॥३९॥

चेलुः कुला चलाः सर्वे चुक्षुभुः सप्तसागराः । ववुर्वाताः सनिर्घाता देवे दोलां समास्थिते ॥४०॥

आलोक्य व्याकुलं लोकं देवाः शक्रपुरोग्माः । उपेत्य प्रणिपत्योचुः सर्वपापहरं परम् ‍ ॥४१॥

उपारमस्व भगवन्भवतः क्रीडयानया । जगद्वयापद्यते देव चलितः सागरश्व यत् ‍ ॥४२॥

गार्वाणगीर्भिः संहृष्टः शंकरो लोकशंकरः । समुत्पपात दोलातः प्रहर्षोत्फुल्ललोचनः ॥४३॥

उवाच वचनंपार्थ सुरसार्थस्य पश्यतः । सानुकंपं सुललितं विस्फुटार्थपदाक्षरम् ‍ ॥४४॥

श्रीमहादेव उवाच ॥

अद्यप्रभृति ये दोलाक्राडां पुष्करिणी तटे । वसंते कारयिष्यंति मंडिते त्रिदशांगणे ॥४५॥

नेत्रपट्टापटच्छनी पद्मरागविभूषिताम् ‍ । आतपत्रेण संयुक्तां विन्यस्तकनकांडकाम् ‍ ॥४६॥

विचित्राभरणाभाभिराभासितादिगंतराम् ‍ । तारकाशांताचित्रांगद्पुष्पमालामनोरमाम् ‍ ॥४७॥

मालां विद्याधराक्रांतां प्रांतरोपितदर्पणाम् ‍ । छत्रचामरसंछन्नां यथाशक्त्याप्यलंकृताम् ‍ ॥४८॥

अग्निकार्य ततः कृत्वाक्षिप्त्वा चैव दिशां बलिम् ‍ । तस्यामारोपयेद्देवमिष्टह्रष्टजनावृतः ॥४९॥

मूलमंत्रेण देवानां प्रोक्तं दोलाधिरोहणम् ‍ । पार्श्वस्थो ब्राह्मणोविद्वान्पठेद्वामंत्रमुत्तमम् ‍ ॥५०॥

गंभीरान्तरनिर्घोषैर्ललनानां निस्वनैः । स्तुतिमंगलशब्दैश्व पुष्पधूपाधिवासि ताम् ‍ ॥५१॥

एतस्मिन्नन्तरे नारीं दोहनायनिकुट्टकाम् ‍ । प्रवेशयेत्कुंकुमाढ्यां क्रीडावर्णप्रियैः सह ॥५२॥

सुवर्णशृंगिणा प्रोक्तं स्मितदंताशुकर्बुरम् ‍ । लगमानं जलं चांगे कस्य न स्यात्सुखप्रदम् ‍ ॥५३॥

जलसंल्किन्नवसनो रशनादाममंडितः । कम्बुग्रीवोल्लसन्सर्वो बभूव गणिकागणः ॥५४॥

कुंकुमक्षोदतांबूलपुष्पमालाकुलो जनः । तां विहाय जलक्रीडां नान्यस्यां विदधे मनः ॥५५॥

पीतशीतजलाघातताडितोऽपि जनः सुखम् ‍ । मन्यते नियतः कोपि प्रभावोऽयमनंगजः ॥५६॥

एवं ये तु गमिष्यंति नरा वर्त्मतया गतम् ‍ । नीरुजस्ते भविष्यंति सुखिताः शरदां शतम् ‍ ॥५७॥

पुत्रपौत्रसमायुक्ता धनधान्यसमायुताः । विहृन्य सुखसंपत्तौ ततो यास्यंति मत्पुरम् ‍ ॥५८॥

प्राप्ते वसंतसमये सुरसत्तमानामान्दोलनं सुरवराननु कुर्वते ये । ते प्राप्नुवंति भुवि जन्मतरोः फलानि दुःखार्णवात्कुलशतान्यपि तारयंति ॥५९॥ [ ५७९३ ]

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे आन्दोलकविधिवर्णनं नामत्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः ॥१३३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP