मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|श्रीमुद्‍गल पुराण|खंड २|
अध्याय ३८

खंड २ - अध्याय ३८

मुद्गल पुराणात श्री गणेशाच्या आठ अवतारांचे वर्णन आहे.


श्रीगणेशाय नमः । हिरण्यकशिपूचा नाश होत । तेव्हां हिरण्याक्ष राजा होत । दैत्यांचे तेज वाढवित । भातृवधानें अति संतप्त ॥१॥
हिरण्याक्ष देव जिंकत । त्यांचे मूळ नाशावें म्हणत । तेव्हां त्यासी युक्ति सुचत । कर्मनाश करण्याची ॥२॥
जरी यज्ञ कर्माचा नाश होत । देवांचें मरण निश्चित । कर्मरुपी अमृत न मिळत । तरी ते देव निष्प्रभ ॥३॥
अन्न नष्ट होता हरतील । आपुलें देह कैसे पोसतींल । ऐशा विचारें तो खल । भूमी जिंकी पराक्रमें ॥४॥
कर्ममूलमयी भूमि जिंकित । नंतर ती घेऊन पाताळात जात । तेव्हा देव मुनी प्रजाप्रतीप्रेत । जाऊन सांगती वृत्तान्त ॥५॥
चराचर नष्ट होत । दैत्यांचें कर्म कथन करित । तेव्हां ब्रह्मा त्यांसी घेऊन जात । वैकुंठांत अति आदरें ॥६॥
रमानाथासी स्तवून । दैत्यांचें कृत्य त्यास सांगून । तेव्हां विष्णूस दया येऊन । त्यानें घेतलें वराह रुप ॥७॥
कैलासीं गणपासी नमून । झणीं पाताळांत गेला नारायण । दाढेच्या टोकावरती घेऊन । पृथ्वीसि वरतीं प्रकटला ॥८॥
तेव्हां हिरण्याक्ष आव्हान देत । युद्धाचें अति निर्भयचित्त । नंतर महाघोर युद्ध तयांत । झालें बहु काळ प्रजापते ॥९॥
परी शुष्क आर्द्र दंष्ट्रेनें मारित । संध्याकाळीं त्या दुष्टा ठार करित । धरणीसुत वराहा जय लाभत । पुनरपि स्थापी पृथ्वीतें ॥१०॥
पृथ्वीची स्थापना करित । वराह मयूरेशाप्रत जात । अक्षर ब्रह्मरुप सर्वांसी होत । ज्ञानदायक त्या वेळीं ॥११॥
स्त्रीस्वभावें पृथ्वी सेवित । पत्नी भावें तयाप्रत । कर्ममूलमयी जी प्रख्यात । अक्षराधरा सुखप्रदा ॥१२॥
वराह पृथ्वी आचरत । गणेशानुष्ठान भक्तियुक्त । दृढ वास सिद्ध होण्या इच्छित । स्वानंदरुपी क्षेत्रांत ॥१३॥
तेव्हां देवनायक गणेश । प्रसन्न होऊन म्हणे ईश । वर मागा जो मनीं विशेष । तेव्हां पूजिती गणनायका ॥१४॥
नामाष्टक तें जपिती । सामवेदही प्रेमें गाती । तेव्हां गणेश कृपा करिती । भक्ति जाणती महोग्र त्यांची ॥१५॥
नंतर सूर्यासी म्हणती वचन । पृथ्वीवराहा तवांगीं सामावून । शुक्लगतीचे तव द्वार महान । मुक्तिद ऐसी ख्याती असे ॥१६॥
सूर्य त्यांची आज्ञा मानित । ते दोघे दारीं स्थित । गणेशाचें उत्तरांग पूजित । पृथ्वी तैसा वराह तें ॥१७॥
हें वराहरुपाचें माहात्म्य सांगितलें । तें ज्यानें ऐकिलें । अथवा भक्तिभावें वाचिलें । तरी होय तें सर्व मुक्तिद ॥१८॥
ओमिति श्रीमदान्त्ये पुराणोपनिषदि श्रीपन्मौद्‍गले महापुराणे द्वितीये खण्डे एकदंतचरिते वाराहमाहात्म्यं नामाष्टात्रिंशोऽध्यायः समाप्तः । श्रीगजाननर्पणमस्तु ।

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP