TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
भक्तिपर अभंग

विविध विषय - भक्तिपर अभंग

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा रचून इतिहास घडविला आहे .


भक्तिपर अभंग

४६१ .

गजेंद्र सावजे धरिला पानेडी । रामे तेथे उडी टाकियेली ॥१॥

प्रल्हाद गांजिला तया कोण सोडी । रामे० ॥२॥

तेहतिस कोटि देव पडिले बांदोडी । रामे० ॥३॥

क्षत्रिये पीडिली ब्राह्मणे बापुडी । रामे० ॥४॥

दासापायी पडली देहबुद्धी बेडी । रामे० ॥५॥

रामदास म्हणे का करिसी वणवण । रामे भक्ते कोण उपेक्षिले ॥६॥

४६२ .

अंतीचा सोयरा राम मनी धरा । सोईर्‍या इतरां चाड नाही ॥१॥

सोयरे जिवलग मुरडती जेथूनी । राम तये स्थानी जिवलग ॥२॥

जीवांतील जीव स्वजन राघव । माझा अंतर्भाव सर्व जाणे ॥३॥

सोयर्‍याचे सुख वैभव साजणे । रामे आपंगणे दगदल्या ॥४॥

अनन्यशरण जावे तया एका । रामदासरंकाचिय स्वामी ॥५॥

४६३ .

अनन्याचे पाळी लळे ॥ पायी ब्रीद वळी रुळे ॥१॥

महामुद्गालाचे प्रेभे ॥ रणछोडी आला राम ॥२॥

तारी तुकयाचे पुस्तक ॥ देव ब्रह्मांड नायक ॥३॥

कृष्णातीरी हाका मारी ॥ दासा भेटी द्या अंतरी ॥४॥

४६४ .

राम दीनाचा कैवारी । सेवकाचा अंगिकारी ॥१॥

अंगिकारिले वानर । त्यांची ख्याति जाली थोर ॥२॥

स्वये निजधामा जाणे । राज्य कीजे बिभीषणे ॥३॥

मज वैर केले साहे । परी भक्तांचे न साहे ॥४॥

रामीरामदास म्हणे । दृढ भक्तीचेनि गुणे ॥५॥

४६५ .

शिरी आहे रामराज । औषधाचे कोण काज ॥१॥

जो जो प्रयत्न रामावीण । तो तो दुःखासी कारण ॥ध्रु०॥

शंकराचे हळाहळ । जेणे केले सुशीतळ ॥२॥

आम्हां तोचि तो रक्षिता ॥ रामदासी नाही चिंता ॥३॥

४६६ .

रे मनुष्ये काय द्यावे । एका रघुविरा मागावे ॥ध्रु०॥

उपमन्ये धांवा केला । क्षीरसिंधु त्या दिधला ॥१॥

धुरु शरण चक्रपाणी । अढळ शोभे तारांगणी ॥२॥

राम म्हणतां वदनी । गणिका बैसली विमानी ॥३॥

बाळमित्र निष्कांचन । त्याचे दरिद्र विच्छिन्न ॥४॥

दासी कुब्जा म्हातारी । केली लावण्य सुंदरी ॥५॥

शुकमिषे रामवाणी । म्हणतां पावन कुंटणी ॥६॥

शरणांगत निशाचर । राज्य देऊनी अमर ॥७॥

होता बंधूने गांजिला । तो सुग्रीव राजा केला ॥८॥

तया अंबरीषाकारणे । दहा वेळा येणे जाणे ॥९॥

रामदासी रामराव । निजपदी जाला ठाव ॥१०॥

४६७ .

धन्य धन्य ते वानर । जवळी राम निरंतर ॥१॥

ब्रह्मादिकां नातुडे ध्यानी । तो राम वानरी गोठणी ॥२॥

वेदश्रुतीस नाकळे महिमा । तो गुज सांगे प्लवंगमा ॥३॥

वानरवेषधारी देव । भाग्ये लाधला केशव ॥४॥

दास म्हणे दैवाचे । आवडते रघुरायाचे ॥५॥

४६८ .

हरि माझे जीवींचे जीवन । हरि माझे मनींचे मोहन ।

हरि माझे सर्व तनुमन । हरि वर देव पुरातन ॥१॥

हरि मज अंतरी भरला । भरोनियां उदंड उरला ।

सकळ देहधारकी पुरला । सेखी आपेआपचि मुरला ॥२॥

देह धरी त्यागी नानापरी । बहुगुण ते कळाकुसरी ।

लीळा ऐसी न दिसे दुसरी । येकला चि करी भरोवरी ॥३॥

आपणचि उंच नीच जाला । आपण चि तो भला शोभला ।

कितीएक वोळला क्षोभला । जगदंतरी तो भला लाभला ॥४॥

तरुवर शोभताती जळे । डोलताती पाने फूल फळे ।

कितीएक निवळ निवळे । तयांपरि पाळिजे गोवळे ॥५॥

तोचि एक गातो तो ऐकतो । वाजवी तो तोचि तो नाचतो ।

तिन्ही लोक कोण वर्तवीतो । आपणांसि आपण स्तवितो ॥६॥

दास म्हणे हे एक नवल । खोल तरी खोलाहुनी खोल ।

परोपरी बोलवितो बोल । तयावीण सर्व कांही फोल ॥७॥

४६९ .

भुकेल्यां भोजन तान्हेल्यां जीवन । देतो नारायण रे कृपाळूपणे ॥१॥

मनाची वासना पुरती कामना । धन्य जगज्जीवना कृपाळूपणे ॥२॥

धन्य विश्वंभरा धन्य जगदंतरा । ऐसा न दिसे दुसरा कृपाळूपणे ॥३॥

वेद नेति नेति सांगावे ते किती । दास म्हणे हे प्रचिती कृपाळुपणे ॥४॥

४७० .

संसारीचे दुःख मज वाटे सुख । राघवाचे मुख पाहतांचि ॥१॥

माझे सुख माझ्या राघवाच्या पायी । तेणे मी हृदयी निवईन ॥२॥

आम्हां नाही चिंता संसारी असतां । वाचे गुणे गातां राघवाचे ॥३॥

रामदास म्हणे राम सीतापति । तेथे मी विश्रांति पावईन ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-01-24T09:35:06.3100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मुरड-मुरडकानवला खाणें

 • प्रेमाचें माणूस परगांवीं जावयास निघालें असतां तें लवकर परतून यावें म्हणून त्याला शेवटच्या जेवणांत मुरड घातलेला कानवला करुन वाढतात यावरुन, गांवाहून लवकर परत येणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

मंदार गणेश उपासनेची सविस्तर माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.