TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
कर्मकांड

विविध विषय - कर्मकांड

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा रचून इतिहास घडविला आहे .


कर्मकांड

२१७ .

तुजसाठी व्हावे बा उदास । रात्र आणि दिवस हा विचार ॥१॥

परि मना विघ्ने चतुर्दशा मोठी । केव्हा घडे भेटी देवाची ते ॥२॥

मध्येचि गवसती विघ्नांच्या अडचणी । चुकताती दोन्ही कर्म धर्म ॥३॥

म्हणुनि सुचवितो विचारी तूं चित्ती । न जाल्या फजिती दुणी होय ॥४॥

रामदास म्हणे सावध तूं चित्ता । विघ्ने तुज आतां निरुपतो ॥५॥

२१८ .

कीर्तन करितां कुटाळी करिती । न धरावा चित्ती त्यांचा राग ॥१॥

आत्मरुपी नाही निंदा आणि स्तुति । देहासी निंदिती ते तो निंद्य ॥२॥

दुसरिया अर्थे चित्त ने उदासी । तेणे ऋषीकेशी मुखी येतो ॥३॥

निंदेचे ते ऐसे सहन करावे । शांतत्व धरावे चित्ती दृढ ॥४॥

रामदास ह्मणे मना तूं विचारी । कोणता संसारी बरा लोक ॥५॥

२१९ .

आचारितां कां न पाहिला विचार । आतां कां अंतर खोंचवले ॥१॥

करितां हरुष मानिलासी चित्ती । होता ते फजिती कां कोपसी ॥२॥

यमाचे आघात येथेचि चुकती । जोडेल श्रीपति येणे नेमे ॥३॥
जनाची वैखरी शोधी रे तूं बरी । नाही नाही खरी कां ऐकसी ॥४॥

मानसी विचार सार तेथे आहे । रामदासी राहे हाचि नेम ॥५॥

२२० .

बोले बहु त्याला म्हणती वाचाळ । बोलेना तो खळ मैंद म्हणती ॥१॥

बळकट धश्चोट ते काय व्यसनी । कर्मठ जो प्राणी तो पोंचट ॥२॥

होईना संसार म्हणोनि संन्यासी । हांसती तयासी ऐशा रीति ॥३॥

थोडे भक्षी म्हणती नाही दैवी अन्न । निस्पृहिया हीन मति वदती ॥४॥

निस्पृहिया हीन मति वदती । रामदास म्हणे बरवे पाहणे । जनाचे बोलणे कोठवरी ॥५॥

२२१ .

तारुण्यवयांत जरि लागे साधनी । करावा तो कोणी संसार हा ॥१॥

संसारात सर्व म्हणती घडते । सर्वस्व बुडते हे न कळे ॥२॥

ताटीस संचाया चाले वर्षभर । नाही हे उत्तर याचकासी ॥३॥

ईहीयांत घडे कुटुंबाचा नाश । पाप न दिल्यास गांठी पडे ॥४॥

रामदास म्हणे सूक्ष्मदृष्टी पाहे । संसारी जो राहे तो पाषांडी ॥५॥

२२२ .

टाकोनि जनासी अरण्यी जे जाती । पूर्ण ते होती कल्पांतरी ॥१॥

अरण्या गेल्याने जनोक्ति सहन । न जाल्या अभिमान केवि जाय ॥२॥

ज्या स्थळी प्रतिष्ठा त्या स्थळीचे जन । निंदिल्या वचन न साहती ॥३॥

तयासी सोसावे थोर हे साधन । होईल तो पूर्ण तेणेकरुनी ॥४॥

रामदास म्हणे ऐसे जे निश्चयी । माथा त्यांचे पायी ठेविलासे ॥५॥

२२३ .

संसारात सुखी कोण हो विचारी । दुःख घरोघरी एक एका ॥१॥

एका घरी नाही संतानाचे मुख । एक ते विन्मुख राजद्वारी ॥२॥

कोणी वृत्तिहीन कोणी वित्तहीन । रोगार्णवी मग्न जाले किती ॥३॥

ऐसेही असोनी साधक निंदिती । जोडणी करिती पापाची ते ॥४॥

यासाठी मना हे मानूं नको खरे । आपुल्या विचारे राहे बापा ॥५॥

रामदास म्हणे सुख रामपायी । तेथे तूं का राही निश्चळता ॥६॥

२२४ .

लोकांत राहोनि कैसे ते नसावे । साधन हे ठावे करितो तुज ॥१॥

बोलणे सवेचि श्रवण करावे । मनांत धरावे मनन ते ॥२॥

ज्ञानपक्षी सर्व लावूनियां घ्यावे । तदर्थ टाकावे जनी तोचि ॥३॥

आपुलिया देशी भिक्षार्थी सहनार्थ । राहोनि अनर्थ चुकवावे ॥४॥

रामदास म्हणे ऐसे तूं म्हणसी । कां न दूरदेशी जावे सांगा ॥५॥

२२५ .

तरि ऐके बाप तीर्थेची जे जोडे । सहज ते घडे ऐसे करी ॥१॥

नानाविधबुध्दिप्रकारीचे जन । तयांलागी खूण सांगूं नये ॥२॥

बाहेरी भजन अंतरी संसार । कुटिळ कठोर वेषधारी ॥३॥

नमस्कार त्यासी मुखे ते बोलावे । त्यासवे न जावे देहे मने ॥४॥

रामदास म्हणे भजन ऐकती । करोनि श्रीपती करी सखा ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-01-07T21:56:26.9330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

हार खाल्ली-मानली(कीं)झगडा तुटला

  • जेव्हां वादविवाद होत असेल, किंवा तंटा माजेल तेव्हां एका पक्षानें मागें घेतलें म्हणजे आपोआपच भांडण मिटतें. तेव्हां पड खाऊन तंटा मिटवावा. 
RANDOM WORD

Did you know?

मी ह्या साईट साठी काही करू शकते काय
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site