TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
श्रीराम

देवताविषयक पदे - श्रीराम

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा आणि भारुडे रचून इतिहास घडविला आहे.


श्रीराम
१०१९.
( चाल-भूपाळीची )
श्रीराम गणेश वेदमाता । श्रीराम सद्गुरु भवत्राता ।
श्रीराम सज्जन श्रोता वक्ता । स्वानुभवकथा श्रीराम ॥१॥
श्रीराम भक्ती आतुडे सांग । श्रीरामे सदृढ वैराग्ययोग ।
श्रीरामे आत्मज्ञान अव्यंग । विज्ञानपूर्ण श्रीराम ॥२॥
श्रीराम सार्थक श्रवण । श्रीराम सकळ मनन ।
श्रीराम अखंड निजध्यान । साक्षात्कार संपूर्ण श्रीराम ॥३॥
श्रीराम शक्तिचक्रा चालक । श्रीराम सकळां देही व्यापक ।
श्रीराम होत्साता एक । नित्य निष्कलंक श्रीराम ॥४॥
श्रीराम वाचे नवचे वर्णिला । श्रीराम मने नवचे कल्पिला ।
श्रीराम नवचे चित्ती चिंतिला । आत्मरुप पाहिला नवचे नेत्री ॥५॥
श्रीराम सकळां आद्यां आद्य । श्रीराम सकळां वद्यां वद्यं ।
श्रीराम सकळां स्वतःसिद्ध । रामदासी बोध श्रीराम ॥६॥

१०२०.
( चाल-गड्यांनो घ्या हरिच्या नामा० )
आतां विलंब न लावा हो । पैं या प्रसाद घ्यावा हो ॥ध्रु०॥
सांगे मुनिवर तिघींस सत्वर स्नान दान सारा ।
पुरुष पराक्रमि तो जगदीश्वर येइल तुमच्या उदरां ॥१॥
ज्येष्ठ वरिष्ठ वांटुनि देउनि यागसिद्धि केली ।
ज्येष्ठ भागा न पवे म्हणउनि कैकई कष्टी जाली ॥२॥
भविष्य वदला वाल्मिक ज्याला चुकविल कोण तयाला ।
विकल्प रचला तटस्थ पाहतां घारी अंश नेला ॥३॥
भाग विभागुनि दे कौसल्या तेचि परि सुमित्रा ।
दोनि अंश घेउनि देती समजविल्या सत्पात्रा ॥४॥
हर्षत नृपवर सकळ ऋषेश्वर यज्ञ सिद्ध जाला ।
भूतळवासी येउनि समयी आनंदविले दासाला ॥५॥

१०२१.
( राग-कानडा; ताल-दादरा; चाल-दिंडीची. )
दशरथ राजा म्हणे रामा राजबाळे ।
निजमानसि जें असे प्रिय प्रिय बोले ॥ध्रु०॥
तंव त्या बोलण्या अतीत अनुभवे डोले ।
अनुसंधाने बैसली स्वानुभवी डोले ॥१॥
नाही नाही यया भेदभाव नाही ।
गर्भगुणे हे भरली नेणो कोण वाही ॥२॥
भूप म्हणे कटकटा पोटां महद्भूत आले ।
कैचे संसारीचे सुख कर्म हे वोढवले ॥३॥
गुरु म्हणती धन्य जिणे भक्तिचेनि मेळे ।
रामीरामादासी रुप अरुप प्रगटले ॥४॥

१०२२.
( राग-रामकली; चौताल; चाल-बापा मोरया रे । )
आनंदु रे आजी आनंदु रे ॥ध्रु०॥
नवमी सुदिन आला राम प्रगट जाला ।
नीच नवा नित्य ब्रह्मानंदु रे ॥१॥
निशाचरी गांजिले देव आनंदले ।
अवतारी स्वानंदकंदुरे ॥२॥
वैकुंठीहुनि येणे जाले दीनांकारणे ।
आम्हां सोडविता करुणासिंधु रे ॥३॥
ऋषि संत सज्जन उदंड मिळाला मेळा ।
चर्चा करिती शास्त्रवेदु रे ॥४॥
हरिदास गजरे गर्जती जयजयकारे ।
वाजविति ताल मंदु रे ॥५॥
बहु थाट दाटले भाट वाखाणिती ।
चपळ बोलती वाणी शुद्ध रे ॥६॥
नाना वाद्यध्वनि उमटति गगनी ।
सकळां लागला रामवेधु रे ॥७॥
अबीर गुलालाचे धूशर दाटले ।
परिमळ येतसे सुगंधु रे ॥८॥
नायके कोणाचे कोणी जाली अति दाटणी ।
ठेलिती एकमेकां स्कंदु रे ॥९॥
पाहतां चापपाणी पुरेना लोचनां धणी ।
खणोखणी उभी वनितावृंदु रे ॥१०॥
श्रवण मनन निजध्यास समाधान ।
रामीरामदासी निजबोधु रे ॥११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-02-10T21:32:11.1500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चुकणें

  • अ.क्रि. १ चूक , प्रमाद करणें ; नको तें करणें ; अपराध करणें . लिहिणार चुकतो पोहणार बुडतो . २ मार्गापासून चळणें ; बहकणें ; भकणें ; भलत्या रस्त्याला जाणें . उंडळ उंडळ चुकों नये । हेकाडपणें । - दा १४ . ४ . १३ . चुकला फकीर मशिदींत शोधावा ३ कामांत कसूर , कुचराई करणें ; कामचुकारपणा करणें . मी चाकरीमध्यें कधीं चुकलों नाहीं . ४ ( नेम , लक्ष्य इ० ) न साधणें ; न लागणें ; अंतरणें ; हुकणें . वाटा लागे तरि गगना भेटे । एर्‍हवीं चुकें । - ज्ञा ८ . २५३ . ५ व्हावयाचेम टळणें ; न घडणें . गेलें तें येत नाहीं , होणार तें चुकत नाहीं . सरकारचें देणें चुकावयाचें नाहीं . अपमृत्यु चुकला . ६ ( इष्ट , योग्य वेळांत , पध्दतींत ) कमी किंवा जास्त होणें . तुम्ही वेळ चुकलांत . चुकला तो मुकला . ७ संख्येमध्यें आंकडयाचा फरक पडणें , लागणें ; आंकडा कमी येणें . ८ गफलतीनें , नजरचुकीनें वगळला , टाकला जाणें ; गळणें . ९ ( हिशेब ) चुकता करणें ; फेड करणें ; ( कज्जा ) तुटणें ; तोडणें , ( खटल्याचा ) निवाडा होणें , करणें . हिशेब , खटला , कज्जा चुकला . १० ( कांहीं एक काम , गोष्ट ) केली जाणें ; समाप्त होणें . मी तर त्यास वचन देऊन चुकलों . [ सं . स्कु = चुक + णें = चुकणें . स्कु म्हणजे उडी मारणें , गति करणें . करून चुकणें म्हणजे करून पुढें जाणें ; - भाअ १८३५ ; सं . च्यु = मार्गभ्रष्ट होणें ; च्युत ; सं . चुक्क = दु : ख देणें अथवा भोगणें ; प्रा . चुक्कइ ; का . चुक्की = डाग . ] ( वाप्र . ) चुकल्या चुकल्या सारखें होणें - आपल्या संवयीचें माणूस किंवा वस्तु जवळ नसल्यामुळें , परक्या ठिकाणीं गेल्यामुळें चित्तास अस्वस्थ वाटणें . घरची सर्व मंडळी परगावीं गेल्यानें मला आज चुकल्या चुकल्यासारखें झालें आहे . सामाशब्द - चुकतचुकत , माकत , वांकत - क्रिवि . चुका करीत ; घसरत ; चुकतां चुकतां ; वेडयावांकडया पध्दतीनें ; अडखळत . चुकत वांकत आठवलें । इतुकें संकळित बोलिलें । न्यूनपूर्ण क्षमा केलें । पाहिजे श्रोतीं । - दा १३ . ५ . १९ . त्याला श्लोक पाठ येत नाहीं , चुकतमाकत म्हणेल . [ चुकणें द्वि . ] चुकलामाकला , वाकला - वि . नजरचुकीनें राहून गेलेला ; योग्य वेळीं हजर न राहिलेला ; वाट चुकून भलतीकडे गेलेला . [ चुकला द्वि . ] चुकून माकून , वाकून - क्रिवि . चुकीमुळें ; नजरचुकीनें ; दुर्लक्ष होऊन . [ चुकून द्वि . ] चुकूनसुध्दा - क्रिवि . चुकीनें देखील ( नेहमी अकरणरूपी प्रयोग ). मी चुकूनसुध्दा त्याच्या वाटेस जात नाहीं . 
  • चुकत चुकत 
  • चुकत माकत 
  • चुकत वांकत 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

विनायकी आणि संकष्टी चतुर्थीबद्दल शास्त्रार्थ सांगावा.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site