TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|तंत्र शास्त्रः|श्रीशक्तिसङ्ग्मतन्त्रम्|
एकसप्ततिः पटलः ।

श्रीशक्तिसङ्ग्मतन्त्रम् - एकसप्ततिः पटलः ।

तंत्र शास्त्र भारताची एक प्राचीन विद्या आहे. तंत्र ग्रंथ भगवान शिवाच्या मुखातून प्रकट झाले आहेत. त्यांना पवित्र आणि प्रामाणिक मानले आहेत.
Tantra shastra is a secret and most powerful science of the Indian culture and religion. It is a most powerful science which Indian Rushis have practised for centuries and still it is in practise.


एकसप्ततिः पटलः ।
श्रीदेव्युवाच ।
देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम् ।
श्रीशिव उवाच ।
देवेशि श्रृणु वक्ष्यामि रहस्यमपरं वरम् ॥१॥
दीक्षितानां च सिद्धानां चीनानां परमेश्वरि ।
दिव्यसाम्राज्यमेधादिदीक्षितानामपि प्रिये ॥२॥
आसनानि महेशानि कथ्यन्ते परमेश्वरि ।
सिंहदन्तिवाजिहंसश्येनशार्दूलशारभैः ॥३॥
क्षेमङ्करीसर्पसेकमण्डूककूर्मरूपकैः ।
एकद्वित्रिक्रमेणैव पादस्थाने निवेशयेत् ॥४॥
तेनासनानि सम्प्राहुरष्टधातुमयानि च ।
नानाकाष्ठमयान्याहुः सौगन्धकाष्ठजान्यपि ॥५॥
लोहे मारणसंसिध्यै ताम्रे शान्तिरनुत्तमा ।
सीसे स्तम्भनकार्यार्थे [ रङ्गे ] विद्वेषणं चरेत् ॥६॥
रौप्ये राज्यादिसंसिध्यै स्वर्णे सर्वाप्तिरुत्तमा ।
वङ्गे स्त्रीमोहनार्थं तु पित्तले कार्मणो जयः ॥७॥
खादिरे शत्रुनाशार्थं चन्दने सर्वसाधना ।
रक्तकाष्ठे वश्यसिद्धिः पीते स्तम्भनमुत्तमम् ॥८॥
कृष्णकाष्ठे मारणं स्यात् पालाशे कार्यसाधना ।
पैप्पाले सर्वकामार्थं वटे पुत्राप्तिरुत्तमा ॥९॥
औदुम्बरे भूतनाशो रक्ते देव्याः प्रदर्शनम् ।
वर्णवस्त्रे भवेद्देवि तद्वद्वर्णफलं लभेत् ॥१०॥
हस्तमात्रं द्विहस्तं वा तावदायतमेव वा ।
हस्ताधोर्ध्वं महेशानि वितस्तिर्वा यथाक्रमम् ॥११॥
कुलकुलान्तरभेदैरासनं परिकीर्त्तितम् ।
सन्निवेशे यथा भूयात्तथात्रैव विधीयताम् ॥१२॥
चतुरशीत्यासनानि परिभाषासनानि च ।
सिंहासनराजसिध्यै सर्वसिध्यै गजासनम् ॥१३॥
हयासनं वाञ्छिताप्त्यै हंसे सर्वार्थसाधना ।
उच्चाटनं भवेच्छ्येने शार्दूले तु मनोरथः ॥१४॥
शरभे देवताप्राप्त्यै क्षेमङ्कर्य्यां महोदयः ।
सर्पे शत्रुविनाशश्च सेके तु पृथिवीपतिः ॥१५॥
मण्डूके सर्ववाञ्छाप्त्यै कूर्मे धनपतिर्भवेत् ।
मार्जारे कूटनाशश्च नकुले विषनाशनम् ॥१६॥
पारावते धनप्राप्तिश्चकोरे दुष्टनाशनम् ।
सारसे धातुवादः स्याद् वृषभे धनसम्पदः ॥१७॥
वके स्तम्भनमुद्दिष्टं शशके शत्रुनाशनम् ।
पूजने च जपे होमे मार्जने तर्पणेsपि च ॥१८॥
यत्फलं कथितं देवि तत्फलं सममेव तु ।
रहस्यातिरहस्यं च रहस्यातिरहस्यकम् ॥१९॥
रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं प्रयत्नतः ।
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं महेश्वरि ॥२०॥
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरपरा यथा ।
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥२१॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे द्वितीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोप्रतारासंवादे दीक्षासननिर्णयो नामैकसप्ततिः पटलः ।

॥ इति ताराखण्डः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:48:39.2170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अंधारांत सर्व रंग सारखेच

 • अंधारांत आपणास नीटपणें रंग ओळखतां येत नाहींत. सर्व रंगांच्या वस्तु सारख्याच दिसतात. त्याप्रमाणें कांहीं गोष्टींचें विशेष ज्ञान होण्याचें साधन असल्याशिवाय त्यांतील खांचाखोचा कळत नाहींत. अडाणी मनुष्याला सामान्यतः सारख्या दिसणार्‍या गोष्टींची नीट पारख करतां येत नाहीं. अंधारात काळें गोरें सारखेंच. 
RANDOM WORD

Did you know?

अष्टगंधात कोणकोणते घटक असतात?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.