TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|तंत्र शास्त्रः|श्रीशक्तिसङ्ग्मतन्त्रम्|
षट्पञ्चाशतिः पटलः ।

श्रीशक्तिसङ्ग्मतन्त्रम् - षट्पञ्चाशतिः पटलः ।

तंत्र शास्त्र भारताची एक प्राचीन विद्या आहे. तंत्र ग्रंथ भगवान शिवाच्या मुखातून प्रकट झाले आहेत. त्यांना पवित्र आणि प्रामाणिक मानले आहेत.
Tantra shastra is a secret and most powerful science of the Indian culture and religion. It is a most powerful science which Indian Rushis have practised for centuries and still it is in practise.


षट्पञ्चाशतिः पटलः ।
श्रीदेव्युवाच ।
देवेश श्रोतुमिच्छामि सर्वमालाफलानि च ।
श्रीशिव उवाच ।
रहस्यातिरहस्यञ्च कथ्यते तव भक्तितः ॥१॥
कुशग्रन्थ्या जपेद्विप्रः सुवर्णमणिभिर्नृपः ।
पुत्रजीवैर्जपेद्वैश्यः पद्माक्षैः शूद्र एव च ॥२॥
श्वेतपद्माक्षकैर्देवि विष्णुमन्त्रं जपेच्छिवे ।
रुद्राक्षैः सर्वकार्याणि पद्माक्षैः पुष्टिरुत्तमा ॥३॥
कान्तिः श्रीखण्डमणिभिर्मौक्तिकैर्मुक्तिअभाग्मवेत् ।
प्रवालैर्वश्यसिद्धिः स्यात् गुञ्जया मोहनं भवेत् ॥४॥
भद्राक्षैर्भाग्यसम्पत्ती रुद्राक्षै राज्यमुत्तमम् ।
धनधान्यं सुतावाप्तिर्भवेद्धि पुत्रजीवकैः ॥५॥
अरिष्टमाला विद्वेषे बदरी मारणे मता ।
मरीचैर्भीषणे माला पिचुमर्दैर्विनाशने ॥६॥
अकस्मादीप्सिता सिद्धिर्महाशङ्खाख्यमालया ।
दन्ताख्यमालया देवि षष्टिसिद्धीश्वरो भवेत् ॥७॥
रचिता चास्थिमणिभिः सर्वशत्रुविनाशिनी ।
खरदन्तैः शत्रुनाशो गजदन्तैर्गुरुर्भवेत् ॥८॥
कुदन्दनैः समाकर्षो हारिद्रैः स्तभ्भनं भवेत् ।
स्वयम्भूकुसुमैदेवि सर्वविद्येश्वरो भवेत् ॥९॥
चन्दनैः कीर्तिलक्ष्मीः स्यात्तेजः स्यात्कुशमालया ।
तुलस्या मोक्षमाप्नोति लोहैर्मारणमादिशेत् ॥१०॥
ताम्रैः शान्तिर्लोहरौप्यैः सर्वसौख्यफलं लभेत् ।
सौवणै राजलक्ष्मीः स्यात् सर्वास्थिमालया रिपून् ॥११॥
त्रासयेन्नाशयेद्देवि नात्र कार्या विचारणा ।
वाक्सिद्धिः स्फाटिकैर्भूयात् शङ्खाभावेsपि मालिका ॥१२॥
अङ्गुलिपर्वभिः सर्वसिद्धिराज्यं स विन्दति ।
औदुम्बरैर्भूतनाशः प्लक्षैर्द्रारिद्र्यनाशनम् ॥१३॥
वटबीजैर्यक्षिणी स्यात्कपर्दिभिर्महोदयः ।
शिवशक्तिमयी माला रुद्राक्षस्फाटिकैर्युता ॥१४॥
रुद्राक्षस्वर्णसंयुक्ता माला हरिहरात्मिका ।
रुद्राक्षरौप्यसंयुक्ता माला विधिशिवात्मिका ॥१५॥
रुद्राक्षैः शक्तिमन्त्रं तु दिवा यो जपति प्रिये ।
स दुर्गतिमवाप्नोति जपस्तस्य निरर्थकः ॥१६॥
शक्तिस्त्रीमन्त्रजप्येषु रुद्राक्षैर्न दिवा जपेत् ।
पूर्वाम्नाये स्फाटिकजैर्दक्षिणे रुद्रनेत्रजैः ॥१७॥
प्रवालैर्मौक्तिकैर्देवि पश्चिमान्मायदेवताः ।
उत्तराम्नायदेवानां महाशङ्खाख्यमालिका ॥१८॥
मणिभिः पुत्रजीवोत्थैर्न जपेदुत्तरेश्वरीम् ।
कुण्डलीमालिका देवि भैरव्यां परिकीर्तिता ॥१९॥
ऊर्ध्वाम्नाये स्वयम्भूः स्यात् पाताले रत्नसम्भवः ।
तत्रापि कालिकाताराविद्यायां शङ्खसंभवा ॥२०॥
शङ्खमालां विधायाsथ यस्तारां कालिकां जपेत् ।
मन्त्रक्षोभोsथवा भूयाद्विद्यासिद्धिर्न वै भवेत् ।
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥२१॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे द्वितीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोप्रतारासंवादे मालानिर्णयो नाम षट्पञ्चाशतिः पटलः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:48:37.9530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जितके मोठे, तितके खोटे

 • जे लोक दिसावयास थोर असतात, वैभवसंपन्न असतात ते अंतःकरणांतून सच्चे असतात असे नव्हे, तरी त्‍यांच्या बोलण्यावर विश्र्वास ठेवून उपयोग नाही. सत्‍याच्या मार्गाने वैभवास चढलेले लोक विरळा. बहुतेक लोक आडमार्गाने संपत्ति मिळवूनच श्रीमंत होतात. केवळ भपक्‍यावर जाऊं नये. ‘मोठे तितके समदे खोटे, ब्‍येस जन्म आपुला.’ -संभाजी नाटक. 
RANDOM WORD

Did you know?

Are we transliterating everything? Do we copy that from some other websites?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.