TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|तंत्र शास्त्रः|श्रीशक्तिसङ्ग्मतन्त्रम्|
षट्चत्वारिंशतिः पटलः ।

श्रीशक्तिसङ्ग्मतन्त्रम् - षट्चत्वारिंशतिः पटलः ।

तंत्र शास्त्र भारताची एक प्राचीन विद्या आहे. तंत्र ग्रंथ भगवान शिवाच्या मुखातून प्रकट झाले आहेत. त्यांना पवित्र आणि प्रामाणिक मानले आहेत.
Tantra shastra is a secret and most powerful science of the Indian culture and religion. It is a most powerful science which Indian Rushis have practised for centuries and still it is in practise.


षट्चत्वारिंशतिः पटलः ।
श्रीदेव्युवाच ।
देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम् ।
तन्मे कथय देवेश पूर्वं यत्सूचितं त्वया ॥१॥
पूर्वं त्वयोक्तं देवेश मन्त्रत्यागे दरिद्रता ।
दीक्षोत्तरं महेशान प्रत्यहं प्रजपेन्मनुम् ॥२॥
प्राणान्तेsपि न वै त्याज्यस्त्यागाच्छापमवान्पुयात् ।
जपपूजां ततो जापं कुर्याद्यत्नेन नित्यशः ॥३॥
पूजान्ते प्रजपेन्मन्त्रं न मन्त्रं केवलं जपेत् ।
इत्याद्युक्तं त्वया नाथ कथं त्याज्यः स वै मनुः ॥४॥
श्रीशिव उवाच ।
पूर्वकल्पः पशूनाञ्ज वैष्णवानां विशेषतः ।
सन्ध्या तु वैदिकी प्रोक्ता मानसी तु तथा तव ॥५॥
त्रिसन्ध्यां तान्त्रिकीं कुर्याच्छक्तिमन्त्रे महेश्वरि ।
पूर्णाभिषेकहीने तु पूजा पञ्चोपचारिका ॥६॥
पूजोपचारैः सम्पूज्य दीपे कुड्ये जले प्रिये ।
दर्पणे श्रीगुरौ देवि पशुपक्षे मनस्त्विदम् ॥७॥
पूर्णाभिषेकसंयुक्तः पूर्णरूपः स वै भवेत् ।
को वा देही कस्य देहः सुखं दुःखं च कस्य वै ॥८॥
को जातः को मृतो देवि सर्वं ब्रह्मस्वरूपकम् ।
नामपारायणं देवि मन्त्रपारायणं तथा ॥९॥
नाडीपारायणं देवि चक्रपारायणं तथा ।
यन्त्रपारायणं देवि सन्ध्यानां च चतुष्टयम् ॥१०॥
प्रस्ताराख्यसहस्राणि तथोपस्थानरूपिणी ।
आवर्णाख्यसहस्राणि विद्याकल्पलता तथा ॥११॥
द्वाविंशति क्रमेणैव दीक्षासोपानमालिका ।
षडाम्नायस्य विज्ञानी श्रीमहापञ्चिकाक्रमी ॥१२॥
कादिहादिमताधीशस्तस्य वै सूतकं कुतः ।
ऊध्वाम्नायी तथा देवि तथा चरणदीक्षितः ॥१३॥
चतुश्चरणसम्पन्नः षडन्वयक्रमी तथा ।
मेधादीक्षादिसंयुक्तः साम्राज्यमेधया पुनः ॥१४॥
श्रीगुरोः पादुकाज्ञानी श्रीमहापादुका तथा ।
निर्वाणपादुकज्ञानी श्रीमूर्तिपादुका तथा ॥१५॥
वाराहीपादुका देवि मातङ्गीपादुका तथा ।
शाम्मव्याख्यपादुकायाः श्रीमेधापादुकान्वितः ॥१६॥
सूतकं तस्यं कुत्रास्ति पूर्णरूपः स एव तु ।
यस्मिन्काले भवेदेवि मन्त्रदेवस्य विस्मृतिः ॥१७॥
तदैव मरणं प्रोक्तं मरणं मरणं नहि ।
जीवनं तु तदैव स्याद्यस्मिन् काले तु सम्भ्रमः ॥१८॥
चतुर्वेदास्तूपवेदाः श्रीचक्रद्वारि सन्ति च ।
पूर्णाभिषेकी देवेशि यस्मिन् देशे विराजते ॥१९॥
स देशो धन्यतां याति समन्तात्कोटियोजनम् ।
न व्याधिर्न च वै मृत्युर्न शत्रुर्न भयं क्कचित् ॥२०॥
पूर्णरूपः शिवः प्रोक्तं शिव एव न संशयः ।
बहुमन्त्रवतः पुंसः का कथा शिव एव सः ॥२१॥
पूर्णाभिषेकी देवेशि दशविद्याविधौ स्मृतः ।
तूर्यभेदा हादिमते कादौ भेदचतुष्टयम् ॥२२॥
पञ्चरत्नेश्वरी द्वेधा हादिकादिक्रमेण च ।
उग्रा कादिक्रमेणैव सौम्या हादिक्रमेण च ॥२३॥
कादिहादिक्रमेणैव उग्रसौम्यद्वये शिवे ।
अभिषेकः शुभः प्रोक्तः सर्वसाम्राज्यदायकः ॥२४॥
श्रीदेव्युवाच ।
अभिषेकविहीनस्य ग्रहणक्रमगस्य च ।
पुराश्चर्याप्रयुक्तस्य कथं भवति तद्वद ॥२५॥
श्रीशिव उवाच ।
सूर्यग्रहणकालाद्धि नान्यः कालः प्रशस्यते ।
सूर्यचन्द्रग्रहे यद्यत् कृतं वा कारितं च वा ॥२६॥
तत्तदक्षय्यमायाति विद्या सिद्धिप्रदा मता ।
जातशौचं मृताशौचं ग्रहणे नास्ति पार्वति ॥२७॥
सूर्यशौचं महेशानि नान्यत्सञ्चरति क्कचित् ।
स्नानं दानं जपो होमो मार्जनं तर्पणं तथा ॥२८॥
द्विजभोज्यं शक्तियोगात्कर्तव्यं परमेश्वरि ।
संकल्पमत्रात्सिद्धिः स्याञ्चन्द्रसूर्यग्रहे शिवे ॥२९॥
दीक्षायोगः पीठजपो मन्त्रपारायणं तथा ।
नामनाडीचक्रमन्त्रपारायणविधिर्भवेत् ॥३०॥
पूर्णाभिषेकदीक्षा तु चन्द्रसूर्यग्रहे शिवे ।
सूतकेsपि भवत्येव पूर्णस्य सूतकं कुतः ॥३१॥
होमादिकं सूतकान्ते मोणः प्रतिनिधिः स्मृतः ।
काली तारा छिन्नमस्ता सुन्दर्याः परमेश्वरि ॥३२॥
विशेषात् सूतकं नास्ति सर्वकालं जपेच्छिवाम् ।
अभिषेकाद्भवेच्छुद्धः सर्वरूपः सनातनः ॥३३॥
अभिषेकः पूर्णरूपः सर्वसिद्धिफलप्रदः ।
अनेकक्रमयोगेन त्वभिषेकः प्रकीर्तितः ॥३४॥
पूर्णाभिषेकसंयुक्तश्चाण्डालोsपि भवेद्यदि ॥
स ब्रह्मर्षिर्महेशानि नात्र कार्या विचारणा ॥३५॥
पूर्णाभिषेकहीनोsयमृषिवर्योsपि पार्वति ।
स ब्राह्मणाधम प्रोक्तस्त्वभिषेके द्विजोत्तमः ॥३६॥
अभिषेकाद्भवेच्छ्रेष्ठो वयोधिक्यान्न वै प्रभो ।
श्रीवृद्धो दीक्षया हीनो बालो दीक्षासमन्वितः ॥३७॥
पूर्णरूपो भवेच्छ्रोष्ठो न वयो हेतुरत्र तु ।
अपि चाण्डालजातिस्थः पूर्णदीक्षासमन्वितः ॥३८॥
स एव शिवरूपः स्यान्नात्र कार्या विचारणा ।
जपपूजां तपो होमं तथा ब्राह्मणभोजनम् ॥३९॥
कारयेद्यत्नतो देवि नान्तरायं समाचरेत् ।
आदौ मानसिकीं पूजां महापूजोआं ततः शिवे ॥४०॥
कारयेद्यत्नतो देवि नात्र कार्या विचारण ।
पूर्णाभिषेकहीनानां पशूनां जप एव च ॥४१॥
क्कचित्प्रोक्तो महेशानि स जपो हि निरर्थकः ।
यद्यप्यस्ति त्रिकालज्ञस्त्रैलोक्याकर्षणक्षमः ॥४२॥
तथापि लौकिकाचारं मनसाsपि न लङ्घयेत् ।
इति चिन्तापरो यस्तु तस्य पूजा महेश्वरि ॥४३॥
गुरुहस्तात् गुरुभ्रातुस्तथाचार्यस्य हस्ततः ।
कारणीया प्रयत्नेन न मन्त्रं केवलं जपेत् ॥४४॥
केवलं मन्त्रजापस्तु नाम इत्यभिधीयते ।
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं स्वयोनिवत् ।
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥४५॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे द्वितीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोग्रतारासंवादे मन्त्रजापविधानं नाम षट्चत्वारिंशतिः पटलः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:37:47.9400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दत्त (आत्रेय)

 • n. एक देवता । विष्णु के अवतारों में से यह एक था । यह अत्रि ऋषि एवं अनसूया का पुत्र था । अत्रि ऋषि के दत्त, सोम, दुर्वासस् ये तीन पुत्र थे [भा.४.१.१५-३३] । उनमें से दत्त विष्णु का, सोम ब्रह्माजी का, एवं दुर्वासस् रुद्र याने शंकर के अवतारस्वरुप थे । इसे निमि नामक एक पुत्र था [म.अनु.१३८.५ कुं.] । आजकल के जमाने में, ब्रह्मा-विष्णु-महेशात्मक त्रिमुखी दत्त की उपासना प्रचलित है । इसे तीन मुख, छः हस्त चित्रित किये जाते हैं । दत्तमूर्ति के पीछे एक गाय, एवं इसके आगे चार कुत्तें दिखाई देते हैं । किंतु पुराणों में त्रिमुखी दत्त का निर्देश उपलब्ध नहीं है । उन ग्रंथों में, त्रिमुख में अभिप्रेत तीन देवताओं को तीन अलग व्यक्ति समझ कर, उन्हे दत्त, सोम, एवं दुर्वासस् ये तीन अत्रिपुत्र के नाम दिये गये है । दत्त के आगे पीछे गाय एवं कुत्ते रहने का निर्देश भी पुराणों में उपलब्ध नहीं है । महाराष्ट्र में, त्रिमुख दत्त का प्राचीनतम निर्देश सरस्वती गंगाधर विरचित, ‘गुरुचरित्र’ ग्रंथ में मिलता है । उस ग्रंथ में इसे परब्रह्मस्वरुप मान कर, इसे तीन सिर, छः हस्त, एवं धेनु तथा श्वान के समवेत वर्णन किया है । औदुंबर वृक्ष के समीप इसका निवासस्थान दिखा दिया है । ‘गुरुचरित्र’ का काल लगभग इ.स.१५५० माना जाता है । महाकवि माघ के शिशुपालवध काव्य में, दत्त को विष्णु का अवतार कहा है (इ.स.६५०) । दत्त अवतार का यह प्रथम निर्देश है । 
 • अवतारकार्य n. दत्त अवतार का मुख्य गुण क्षमा है । वेदों का यज्ञक्रियासहित पुनरुज्जीवन, चातुर्वर्ण्य की पुनर्घटना, तथा अधर्म का नाश यही इसकी अवतारकार्य है [ब्रह्म.२१३.१०६-११०];[ ह.वंण.१.४१] । इसने संन्यासपद्धति का प्रचार किया [शिव. शत. १९.२६] । तथा कार्तवीर्य के द्वारा पृथ्वी म्लेच्छरहित की [विष्णुधर्म.१.२५.१६] 
 • आत्मज्ञान एवं शिष्यपरंपरा n. दत्त ने अपने पिता अत्रि से पूछा, ‘मुझे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होगी?’ अत्रि ने इसे गोतमी (गोदावरी) नदी पर जा कर, महेश्वर की आराधना करने को कहा । इस प्रकार आराधना करने से, इसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ । गोदावरी तीन के उस स्थान को ‘ब्रह्मतीर्थ’ कहते है [ब्रह्म.११७] । यह ब्रह्मनिष्ठ था । इसे धर्म का दर्शन हुआ था [पद्म.भू.१२.५०] । इसके अलर्क, प्रह्राद, यदु तथा सहस्त्रार्जुन नामक शिष्य थे । उन्हें इसने ब्रह्मविद्या दी [भा.१.३.११] । इसने अलर्क को आत्मज्ञान, योग, योगधर्म, योगचर्या, योगसिद्धि तथा निष्कामबुद्धि के संबंध में उपदेश दिया [मार्क ३५-४०] । आयु, परशुराम तथा सांकृति भी दत्त के शिष्य थे । 
 • दत्त-आश्रम n. गिरिनगर में दत्त का आश्रम (विष्णु पद) था । पश्चिम घाट में मल्लीकीग्राम (माहूर) में दत्त का आश्रम था । उस स्थान पर परशुराम ने जमदग्नि को अग्नि दी, एवं रेणुका सती गई । इसलिए वहॉं मातृतीर्थ निर्माण हुआ [रेणुका.३७] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

pl. kartiksnanache ani kakadariche mahatva sangave ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.