TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|तंत्र शास्त्रः|श्रीशक्तिसङ्ग्मतन्त्रम्|
द्वात्रिंशतिः पटलः ।

श्रीशक्तिसङ्ग्मतन्त्रम् - द्वात्रिंशतिः पटलः ।

तंत्र शास्त्र भारताची एक प्राचीन विद्या आहे. तंत्र ग्रंथ भगवान शिवाच्या मुखातून प्रकट झाले आहेत. त्यांना पवित्र आणि प्रामाणिक मानले आहेत.
Tantra shastra is a secret and most powerful science of the Indian culture and religion. It is a most powerful science which Indian Rushis have practised for centuries and still it is in practise.


द्वात्रिंशतिः पटलः ।
श्रीदेव्युवाच ।
पूर्वं संसूचितं नाथ मूद्रासङ्केतकं तथा ।
किं त्वया गोपितं स्वामिन् कथयस्व ममाधुना ॥१॥
श्रीशिव उवाच ।
रहस्यातिरहस्यं च सारात् सारतरं शिवे ।
कथायामि तव प्रीत्या रहस्यं गोपयेत् प्रिये ॥२॥
केरलश्चैव काश्मीरो गौडाश्चैव तृतीयकः ।
सम्प्रदायत्रयं प्रोक्तं प्रत्येकं विविधं भवेत् ॥३॥
शुद्धगुप्तोग्रभेदेन नवधा परिकीर्तितम् ।
दिव्यसिद्धमानवौघो दक्षिनामूर्तिशङ्करः ॥४॥
आनन्दभैरवः कालश्चातिकालक्रमेण च ।
आनन्दभैरवमते पञ्चाशीतिगुरुक्रमः ॥५॥
दक्षिणामूर्तिसंमत्या भेदत्रितयमेव च ।
दशविद्याक्रमेणैव दश भेदाः पुरोदिताः ॥६॥
परतो शिवनिर्वाणं षट्शाभ्भवक्रमेण च ।
कादिहादिक्रमेणैव रश्मिपुंशक्तिभेदतः ॥७॥
षट्सहस्रं वेदशतं चतुःषष्टिः प्रकीर्तितः ।
प्रकृतौ विद्यमानायां विकृतिर्न बलीयसी ॥८॥
सम्प्रदायत्रयं देवि प्रकृतिस्थानगोचरम् ।
तत्त्वमुद्रा मकाराख्या भेदेन त्रितयं भवेत् ॥९॥
दुग्धं वृन्ताककं देवि सूरणं दुग्धमांसकम् ।
कुमारी पञ्चपञ्चत्वमक्षरान्ते प्रकीर्तितम् ॥१०॥
x x x x सम्पूज्य न विकारं समाचरेत् ।
बालायां तरुणायां च बालां सम्पूज्य पञ्चमम् ॥११॥
मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रां मैथुनमेव च ।
मकारपञ्चकं प्रोक्तं देवताप्रीतिकारकम् ॥१२॥
गुडार्द्रकरसो देवि मुद्रा तु प्रथमा मता ।
पिण्याकं लवणं देवि द्वितीया परिकीर्तिता ॥१३॥
लशुनं तित्तिडी चैव तृतीया परिकीर्तिता ।
सूर्यमण्डलसंकाशा चन्द्रमण्डलसन्निभा ॥१४॥
गोमूधमाषसभ्भूता सुन्दरी च चतुर्थिका ।
शक्त्यालापः पञ्चमी स्यात्पञ्चमुद्राः प्रकीर्तिताः ॥१५॥
श्रीदेव्युवाच ।
मुद्रा नाम तु किं जातं तत्त्वं किन्नामकं भवेत् ।
मकाराः किंस्वरूपाश्च सर्वं कथय शङ्कर ॥१६॥
श्रीशिव उवाच ।
रहस्यं कथ्यते देवि श्रृणु यत्नेन साम्प्रतम् ।
महादेव्या यथा प्रोक्त तद्रूपं ब्रूयते यथा ॥१७॥
तद्रूपधारणान्मुद्रा तद्रूपाद्विकृतिर्भवेत् ।
विना मार्गं महेशानि गतिश्चैव कथं भवेत् ॥१८॥
मार्गप्रदर्शनाद्देवि गतिः सर्वत्र दृश्यते ।
तन्मार्गदर्शनार्थं हि मकाराः पञ्च कीर्तिताः ॥१९॥
ज्ञात्वा फलमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ।
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२०॥
एते पञ्च मकाराश्च पञ्च नामप्रकारकाः ।
आत्मविद्या शिवा सर्वा पूर्णेति पञ्चमं विदुः ॥२१॥
पञ्च तत्त्वानि देवेशि केरले कीर्तितानि च ।
पञ्चमुद्रानामधरास्त्यानन्दो वच्मि संश्रृणु ॥२२॥
ब्रहमी च वैष्णवी रौद्री ईश्वरी श्रीः सदाशिवा ।
पञ्च मुद्राः समाख्यातास्तत्त्वनामधराः शिवे ॥२३॥
सन्तर्प्य कुण्डलीं शक्तिंः पञ्च मुद्राविधानतः ।
अलिना पिशिनं मीनं मुद्रा मैथुनमुत्तमम् ॥२४॥
मकारपञ्चकं यत्र तत्र देवी न संशयः ।
न मद्यं माधवीमद्यं मद्यं शक्तिरसोद्भवम् ॥२५॥
सुसुम्ना शङ्खिनी मुद्रा उन्मन्यनुत्तमं रसः ।
सामरस्यामृतोल्लासं मैथुनं च सदाशिवम् ॥२६॥
महाकुण्डलिनी शक्तिस्तद्योगार्थं महेश्वरि ।
शक्तिः प्रोक्ता महेशानि न भोगार्थं मयेरिता ॥२७॥
कुण्डलीसामरस्यार्थं स्वयभ्भूलिङ्गमीरितम् ।
एतदभ्यासयोगेन कुण्डलीरसवान् भवेत् ॥२८॥
श्रीदेव्युवाच ।
कुण्डली कीदृशी देव तद्रसः कीदृशो भवेत् ।
श्रीशिव उवाच ।
अवाच्यं यद्भवेद्वच्मि तद्रसस्तु यथा भवेत् ॥२९॥
तथा समरसानन्दरसः सङ्कीर्तितो मया ।
अज्ञानादपि देवेशि भोगवसनयाsपि च ॥३०॥
फलं संसारजं देवि गर्भरूपेण जाग्रति ।
ज्ञात्वा फलमवाप्नोति त्रैलोक्यविजयी भवेत् ॥३१॥
तस्मात्तु पञ्चमी मुद्रा कीर्तिता तु मया तब ।
संयोगामृतयोगेन कुण्डल्युत्थानकारणात् ॥३२॥
चान्द्रपात्रे यदा याति तन्मद्यं परिकीर्तितम् ।
मणिपूरे दशदलेम सुषुम्नायां यदा गतिः ॥३३॥
तत्करामृतयोगाद्धिं द्वितीया परिकीर्तिता ।
हृत्पद्मद्वादशारे तु शंखिनी कूर्मसंस्थिता ॥३४॥
सुधासागरक्रीडायां मत्स्यस्तत्र प्रकीर्तितः ।
मुद्रा तृतीया गदिता चतुर्थी षोडशच्छदे ॥३५॥
चन्द्रसूर्याग्निसंभिन्ना वर्तुला बिन्दुगर्भिता ।
भगध्वजाख्यचणकैर्घटिका तु चतुर्थिका ॥३६॥
पञ्चमुद्रा मया प्रोक्ता मोक्षभावफलाप्तये ।
मकारपञ्चकेनैव ज्ञानमेतस्य जायते ॥३७॥
मकाररूपमार्गो हि कीर्तितस्ते मया तव ।
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥३८॥

इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे द्वितीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोग्रतारासंवादे मुद्रासङ्केतकं  नाम द्वात्रिंशतिः पटलः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:48:36.5000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही

  • सूर्य स्वतः प्रकाश देत असतो 
  • तो चांगल्‍या ठिकाणी पडो अगर उकिरड्यावर पडो त्याचा सूर्यावर काही परिणाम होत नाही. एखाद्या मनुष्याने दुसर्‍यावर उपकार केला तर तो सज्जनावर केला काय किंवा अपात्र मनुष्यावर केला काय त्याचा दोष उपकार कर्त्याकडे नसून उपकार घेणार्‍याकडे असतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

ADHYAY 43 OF GURUCHARITRA IS WRONGLY PRINTED AND ADHYAY 47 AND 48 ARE SAME KINDLY CHANGE or make correction for it
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.