TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|वराहमिहीरस्य बृहत्संहिताः|
अध्याय ८८

बृहत्संहिताः - अध्याय ८८

’बृहत्संहिता’ ग्रंथात वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडळाची रचना, वृक्ष आयुर्वेद इ. विषय अंतर्भूत आहेत.


श्वचक्राध्यायः

(१) नृतुरगकरिकुंभपर्याणसक्षीरवृक्षेष्टकासंचय- च्छत्रशय्यासनौलूखलानि ध्वजं चामरं शाद्वलं पुष्पितं वा प्रदेशं - यदा श्वावमूत्र्याग्रतो याति यातुः तदा कार्यसिद्धिः भवेदार्द्रके गोमये - मिष्टभोज्यागमः शुष्कसम्मूत्रणे शुष्कमन्नं गुडो मोदकावाप्तिः एवाथवा । (२) अथ विषतरुकण्ठकीकाष्ठपाषाणशुष्कद्रुमास्थिश्मशानानि - मूत्र्यावहत्यथवा यायिनोऽग्रे सरोऽनिष्टमाख्याति शय्याकुलालादि भाण्डानि - अभुक्तानि अभिन्नानि वा मूत्रयन् कन्यकादोषकृद्भुज्यमानानि चेद् द्ष्टतां - तद्गृहिण्याः तथा स्यादुपानत्फलं गोः तु सम्मूत्रणेऽवर्णजः ( वर्णजः) संकरः । (३) गमनमुखमुपानहं संप्रगृह्यौपतिष्ठेद् यदा स्याद् तदा - सिद्धये मांसपूर्णाननेऽर्थाप्तिः आद्रेण चास्थ्ना शुभं साग्न्यलातेन शुष्केण - चास्थ्ना गृहीतेन मृत्युः प्रशान्तौल्मुकेनाभिघातोऽथ पुंसः शिरोहस्तपादादि - वक्त्रे भुवोऽभ्यागमो ( ह्यागमो) वस्त्रचीरादिभिः व्यापदः के चिदाहुः सवस्त्रे शुभम् । (४) प्रविशति तु गृहं सशुष्कास्थिवक्त्रे प्रधानस्य तस्मिन् - वधः शृंखलाशीर्णवल्लीवरत्रादि वा बन्धनं चौपगृह्यौपतिष्ठेद् यदा - स्यात् तदा बन्धनं लेढि पादौ विधुन्वन् स्वकर्णावुपर्याक्रमंश्चापि विघ्नाय - यातुः विरोधे विरोधः तथा स्वांगकण्डूयने स्यात् स्वपंश्च ऊर्ध्वपादः सदा दोषकृत् ॥१॥

सूर्योदयेऽर्काभिमुखो विरौति ग्रामस्य मध्ये यदि सारमेयः । एको यदा वा बहवः समेताः शंसन्ति देशाधिपमन्यमाशु ॥२॥

सूर्योन्मुखः श्वानलदिक्स्थितश्च चौरानलत्रासकरोऽचिरेण । मध्याह्नकालेऽनलमृत्युशंसी सशोणितः स्यात् कलहोऽपराह्णे ॥३॥

रुवन् दिनेशाभिमुखोऽस्तकाले कृषीबलानां भयमाशु दत्ते ( धत्ते) । प्रदोषकालेऽनिलदिन्मुखश्च ( तु) दत्ते ( धत्ते) भयं मारुततस्करोत्थम् ॥४॥

उदन्मुखश्चापि निशार्धकाले विप्रव्यथां गोहरणं च शास्ति । निशावसाने शिवदिन्मुखश्च कन्याभिदूषानलगर्भपातान् ॥५॥

उच्चैः स्वराः स्युः तृणकूटसंस्थाः प्रासादवेश्मोत्तमसंस्थिता वा । वर्षासु वृष्टिं कथयन्ति तीव्राम् अन्यत्र मृत्युं दहनं रुजश्च ॥६॥

प्रावृट्कालेऽवग्रहेऽंभोऽवगाह्य प्रत्यावर्तै ( प्रत्यावृत्तै) रेचकैश्चाप्यभीक्षणं ( अभीक्ष्णं) । आधुन्वन्तो वा पिबन्तश्च तोयं वृष्टिं कुर्वन्त्यन्तरे द्वादशाहात् ॥७॥

द्वारे शिरो न्यस्य बहिः शरीरं रोरूयते श्वा गृहिणीं विलोक्य । रोगप्रदः स्यादथ मन्दिरान्तर्- बहिर्मुखो वक्ति च ( शंसति) बन्धकीं ताम् ॥८॥

कुड्यमुत्किरति वेश्मनो यदा तत्र खानकभयं भवेत् तदा । गोष्ठमुत्किरति गोग्रहं वदेद् धान्यलब्धिमपि धान्यभूमिषु ॥९॥

एकेनाक्ष्णा साश्रुणा दीनदृष्टिः मन्दाहारो दुःखकृत् तद्गृहस्य । गोभिः साकं ( सार्धं) क्रीडमाणः सुभिक्षं क्षेमारोग्यं चाभिधत्ते मुदं च ॥१०॥

वामं जिघ्रेज्जानु वित्तागामाय स्त्रीभिः साकं विग्रहो दक्षिणं चेत् । ऊरुं वामं चेन्द्रियार्थौपभोगः ( उपभोगाः) सव्यं जिघ्रेदिष्टमित्रैः विरोधः ॥११॥

पादौ जिघ्रेद् यायिनश्चेदयात्रां प्राहार्थाप्तिं वांछितां निश्चलस्य । स्थानस्थस्यौपानहौ चेद् विजिघ्रेत् क्षिप्रं यात्रां सारमेयः करोति ॥१२॥

उभयोः अपि जिघ्रणे हि बाह्वोः विज्ञेयो रिपुचौरसंप्रयोगः । अथ भस्मनि गोपयीत भक्षान् मांसास्थीनि च ( वा च) शीघ्रमग्निकोपः ॥१३॥

ग्रामे भषित्वा च बहिः श्मशाने भषन्ति चेदुत्तमपुंविनाशः । यियासतश्चाभिमुखो विरौति यदा तदा श्वा निरुणद्धि यात्राम् ॥१४॥

उकारवर्णे विरुते ( वर्णेन रुते) ऽर्थसिद्धिः ओकारवर्णेन च वामपार्श्वे । व्याक्षेपमौकाररुतेन विन्द्यान् निषेधकृत्सर्वरुतैश्च पश्चात् ॥१५॥

खंखैति ( सग़्खेति) चौच्चैश्च मुहुर्मुहुः ये रुवन्ति दण्डैः इव ताड्यमानाः । श्वानोऽभिधावन्ति च मण्डलेन ते शून्यतां मृत्युभयं च कुर्युः ॥१६॥

प्रकाश्य दन्तान् यदि लेढि सृक्विणी तदाशनं मृष्टं ( मिष्टं) उशन्ति तद्विदः । यदाननं लेढि पुनः ( च अवलिहेन्) न सृक्विणी प्रवृत्तभोज्येऽपि तदान्नविघ्नकृत् ॥१७॥

ग्रामस्य मध्ये यदि वा पुरस्य भषन्ति संहत्य मुहुर्मुहुः ये । ते क्लेशमाख्यान्ति तदीश्वरस्य श्वारण्यसंस्थो मृगवद्विचिन्त्यः ॥१८॥

वृक्षोपगे क्रोशति तोयपातः स्यादिन्द्रकीले सचिवस्य पीडा । वायोः गृहे सस्यभयं गृहान्तः पीडा पुरस्यैव च गोपुरस्थे ॥१९॥

भयं च शय्यासु तदीश्वराणां याने भषन्तो भयदाश्च पश्चात् । अथापसव्या जनसन्निवेशे भयं भषन्तः कथयन्त्यरीणाम् ॥२०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:40.9070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

VIṢṆUDATTA(विष्णुदत्त)

  • Son of the Brahmin named Vasudatta. The story of Viṣṇudatta is quoted to prove that bad omens at the beginning of a journey is a warning that the journey would not be fruitful and that it would be rather dangerous. When Viṣṇudatta became sixteen years old he decided to go to the city of Valabhī for his education. Seven Brahmin boys of his age gathered together and joined him. Deciding not to separate from each other, they started for Valabhī, without the knowledge of their parents. When they proceeded a little further they saw a bad omen. Viṣṇudatta stood undecided, but the others pressed him on and they continued their journey. Next day by evening they reached a village of forest tribes. After walking through the village they reached the house of a woman. They got her permission to stay there for the night. They all lay in a corner. Immediately all slept. Viṣṇudatta alone lay awake. When the night advanced, a man entered the house. The woman and the man talked for a while and carried on sexual sports, and they lay together and slept. A light was burning in the room. Viṣṇudatta saw everything through the cleavage of the shutters, and thought. “I am sorry that we have come to this house. He is not her husband. Sure! she is a harlot.” As he was thinking thus, foot-steps were heard in the courtyard. A young man fixed his servants in their places. Then he entered the house and saw Viṣṇudatta and his friends. The new-comer was also a forest-man. He had a sword in his hand. He was the owner of the house. Viṣṇudatta said that they were travellers. When he heard it, without saying anything he got inside and saw his wife sleeping with her lover. With the sword in his hand, he cut off the head of the lover. He did not kill the woman, who did not know that her lover was killed. The forester laid the sword down and lay in the same bed and slept. The light was burning. After a while the woman woke up, and saw her husband who had cut her lover into two. She stood up quickly and took the trunk of her lover and placed it on her shoulder and taking the head in one hand, went out and hid them in the pile of ashes. Then she returned and lay down. Viṣṇudatta had followed her stealthily and seen what she had done. He also returned and sat in the midst of his friends. She rose up and took the sword of her husband and killed him with it. Then coming out she cried aloud. “Oh dear! These travellers have killed my husband.” The servants woke up and came to the house and saw their master lying dead. They tried to attack Viṣṇudatta and his friends. Viṣṇudatta told them everything that he had seen, and showed them the head and the trunk of her lover, hidden in the ashes. When they saw this they understood everything. They tried the woman. At last she admitted the crime. They expelled her and drove her away. After this the travellers returned to their homes. [Kathāsaritsāgara, Madanamañcukālambaka, Taraṅga 6]. 
RANDOM WORD

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.