TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|वराहमिहीरस्य बृहत्संहिताः|
अध्याय ५६

बृहत्संहिताः - अध्याय ५६

’बृहत्संहिता’ ग्रंथात वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडळाची रचना, वृक्ष आयुर्वेद इ. विषय अंतर्भूत आहेत.


वज्रलेपलक्षणाध्यायः

आम तिन्दुकमाम कपित्थक पुष्पमपि च शाल्मल्याः । बीजानि शल्लकीना धन्वनवल्को वचा चैति ॥१॥

एतैः सलिलद्रोणः क्वाथयितव्योऽष्टभागशेषश्च । अवतार्योऽस्य च कल्को द्रव्यैः एतैः समनुयोज्यः ॥२॥

श्रीवासकरसगुग्गुलुभल्लातककुन्दुरूकसर्जरसैः । अतसीबिल्वैश्च युतः कल्कोऽय वज्रलेपाख्यः ॥३॥

प्रासादहर्म्यवलभीलिगप्रतिमासु कुड्यकूपेषु । सन्तप्तो दातव्यो वर्षसहस्रायुतस्थायी ॥४॥

लाक्षाकुन्दुरुगुग्गुलुगृहधूमकपित्थबिल्वमध्यानि । नागफलनिब ( बलाफल) तिन्दुकमदनफलमधूकमञ्जिष्ठाः ॥५॥

सर्जरसरसामलकानि चैति कल्कः कृतो द्वितीयोऽयम् । वज्राख्यः प्रथमगुणैः अयमपि तेष्वेव कार्येषु ॥६॥

गोमहिषाजविषाणैः खररोम्णा महिषचर्मगव्यैश्च । निबकपित्थरसैः सह वज्रतलो ( वज्रतरो) नाम कल्कोऽन्यः ॥७॥

अष्टौ सीसकभागाः कासस्य द्वौ तु रीतिकाभागः । मयकथितो योगोऽय विज्ञेयो वज्रसघातः ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:23.9530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

immigration restrictions

  • आप्रवासन प्रतिबंध 
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथिसत्कार याचे विशेष महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site