TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|वराहमिहीरस्य बृहत्संहिताः|
अध्याय २३

बृहत्संहिताः - अध्याय २३

’बृहत्संहिता’ ग्रंथात वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडळाची रचना, वृक्ष आयुर्वेद इ. विषय अंतर्भूत आहेत.


प्रवर्षणाध्यायः

ज्यैष्ठ्यां समतीतायां पूर्वाषाढादिसंप्रवृष्टेन । शुभमशुभं वा वाच्यं परिमाणं चांभसः तज्ञैः ॥१॥

हस्तविशालं कुण्डकमधिकृत्यांबुप्रमाणनिर्देशः । पंचाशत् पलमाढकमनेन मिनुयाज्जलं पतितम् ॥२॥

येन धरित्री मुद्रा जनिता वा बिन्दवः त्र्णाग्रेषु । वृष्टेन तेन वाच्यं परिमाणं वारिणः प्रथमम् ॥३॥

केचिद् यथाभिवृष्टं दशयोजनमण्डलं वदन्त्यन्ये । गर्गवसिष्ठपराशरमतमेतद् द्वादशान् न परम् ॥४॥

येषु च भेष्वभिवृष्टं भूयः तेष्वेव वर्षति प्रायः । यदि नाप्यादिषु वृष्टं सर्वेषु तदा त्वनावृष्टिः ॥५॥

हस्ताप्यसौम्यचित्रापौष्णधनिष्ठासु षोडश द्रोणाः । शतभिषगेन्द्रस्वातिषु चत्वारः कृत्तिकासु दश ॥६॥

श्रवणे मघानुराधाभरणीमूलेषु दश चतुर्युक्ताः । फल्गुन्यां पंचकृतिः पुनर्वसौ विंशतिः द्रोणाः ॥७॥

एन्द्राग्न्याख्ये वैश्वे च विंशतिः सार्पभे दश त्र्यधिकाः । आहिर्बुध्न्यार्यम्णप्रजापत्येषु पंचकृतिः ॥८॥ ( एन्द्राग्नाख्ये)

पंचदशाजे पुष्ये च कीर्तिता वाजिभे दश द्वौ च । रौद्रेऽष्टादश कथिता द्रोणा निरुपद्रवेष्वेते ॥।९॥ ( एषु)

रविरविसुतकेतुपीडिते भे क्षितितनयत्रिविधाद् भूताहते च । भवति च न शिवं न चापि वृष्टिः शुभसहिते निरुपद्रवे शिवं च ॥१०॥ ( हि)

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:07.8600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

साक्ष

  • पु. प्रत्यक्ष गोष्ट घडलेली पाहिली आहे असा इसम ; साक्षीदार . - स्त्री . १ साक्षीदाराची जबानी ; पुरावा . २ साक्षा पहा . म्ह० १ मनोमय साक्ष . २ उंदराला मांजर साक्ष . [ स + अक्षि ] 
  • ०घालणें ( एखाद्या कागदाची ) समक्ष पाहिल्याची हमी पटविणें ; त्यासाठीं सही करणें . 
  • ०भोजन न. पंक्तीस इतर मंडळी आहेत असें भोजन ; पंगत . साक्षभोजन पाहिजे वनांतरीं । - सप्र १५ . 
  • ०मोज्यानें मोझ्यानें - पुराव्यासह . साक्षी - पु . १ एखादा व्यवहार प्रत्यक्ष पाहणारा माणूस . होतो तयासि सुरनामक गुप्त साक्षी । - र ४४ . २ ( कायदा ) साक्षीदार . एखादी गोष्ट पाहिली आहे , माहिती आहे असें सांगणारा ; पुरावा देणारा ; गवाह . वादी आपण होऊन त्यास साक्षी करीत नाहीं . - टि ४ . १३० . - स्त्री . १ पुरावा ; साक्ष ( दस्तऐवज , व्यवहार , घडलेल्या गोष्टी इ० च्या खरेपणासंबंधी ). कायद्यांत साक्षीचे दोन प्रकार सांगितले आहेत ; कृतसाक्षी व अकृतसाक्षी . २ अनुभव ; प्रत्यय . सर्वज्ञ म्हणोनि । वानितीं पुराणीं । माझें अंतःकरणीं नये साक्षी । - गुच १ . ९७ . 
More meanings
RANDOM WORD

Featured site