TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|वराहमिहीरस्य बृहत्संहिताः|
अध्याय ५१

बृहत्संहिताः - अध्याय ५१

’बृहत्संहिता’ ग्रंथात वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडळाची रचना, वृक्ष आयुर्वेद इ. विषय अंतर्भूत आहेत.


पिटकलक्षणाध्यायः

सितरक्तपीतकृष्णा विप्रादीना क्रमेण पिटका ये । ते क्रमशः प्रोक्तफाला वर्णाना नाग्रजाताना ( अग्रजादीना) ॥१॥

सुस्निग्धव्यक्तशोभाः शिरसि धनचय मूर्ध्नि सौभाग्यमाराद् दौर्भाग्य भ्रूयुगोत्थाः प्रियजनघटनामाशु दुःशीलता च । तन्मध्योत्थाश्च शोक नयनपुटगता नेत्रयोः इष्टदृष्टि प्रव्रज्या शखदेशेऽश्रुजलनिपतनस्थानगा रान्ति चिन्ता ( स्थानगाश्च अतिचिन्ता) ॥२॥

घ्राणागण्डे वसनसुतदाश्चओष्ठयोः अन्नलाभ कुर्युः तद्वगिबुकतलगा भूरि वित्त ललाटे । हन्वोः एव गलकृअपदा भूषणानि अन्नपाने श्रोत्रे षड्भूतण ( षड्भूषण) गणमपि ज्ञानमात्मस्वरूपम् ॥३॥

शिरःसन्धिग्रीवाहृदयकुचपार्श्वौरसि गता अयोघात घात सुततनयलाभ शुचमपि । प्रियप्राप्ति स्कन्धेऽपि अटनमथ भिक्षार्थमसकृद् विनाश कक्षोत्था विदधति धनाना बहुमुख ( बहुसुख) ॥४॥

दुःखशत्रुनिचयस्य विनाश ( विघात) पृष्ठबाहुयुगजा रचयन्ति । सयम च मणिबन्धनजाता भूषणाद्यमुपबाहुयुगोत्थाः ॥५॥

धनाप्ति सौभाग्य शुचमपि करागुल्युदरगाः सुपानान्न नाभौ तदध इह चौरैः धनहृतिम् । धन धान्य बस्तौ युवतिमथ मेढ्रे सुतनयान् धन सौभाग्य वा गुदवृषणजाता विदधति ॥६॥

ऊर्वोः यानानागनालाभ जान्वोः शत्रुजनात् क्षतिम् । शस्त्रेण जघयोः गुल्फेऽध्वबन्धक्लेशदायिनः ॥७॥

स्फिक्पार्ष्णिपादजाता धननाशागम्यगमनमध्वानम् ।

बन्धनमग्गुलिनिचयेऽग्गुष्ठे च ज्ञातिलोकतः पूजाम् ॥८॥

उत्पातगण्डपिटका दक्षिणतो वामतः त्वभीघाताः । धन्या भवन्ति पुसा तद्विपरीताश्च ( तु) नारीणाम् ॥९॥

इति पिटकविभागः प्रोक्त आमूर्धतोऽय व्रणतिलकविभागोऽपि एवमेव प्रकल्प्यः । भवति मशकलक्ष्मावर्तजन्मापि तद्वन् निगदितफलकारि प्राणिना देहसस्थम् ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:21.6400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खोक

  • पु. ( राजा .) प्राणवायु उदानवायुशीं मिश्र झाल्यानें दुषित होऊन तोंडांतुन बाहेर पडंणारा आवाज ; कास ; ढांस ; खाल्लेलें अन्न श्वासमार्गींत गेल्यानेंहि खोकला उद्धवतो . याचें पांच प्रकार आहेत ; - वातदोषाचा , पित्तदोषाचा , कफदोषाचा , उरःक्षताचा व क्षयरोगाचा . - योर १ . ६१० . ' खोकलें खरुज अत्यंत । ' - गीता १३ . २४९७ . ( सं . कास ) म्ह० गळा कापला खोकला मिटला ( वारला ). ( वाप्र .) 
  • स्त्री. १ ( दगड इ० च्या ) प्रहारामुळें शरीरास झालेली जखम ; क्षत . २ क्षणिक खोकला ; घशांत कांही अडकल्यामुळें उप्तन्न होणारी तात्पुरती ढांस . ( क्रि० येणें .) ( ध्व .) 
  • ०विकत स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडुन घेणें ; नसतें लबाड आपण होऊन अंगावर ओढुन घेणें . - लेकरी - वि . सदोदित खोकला येत असलेला . 
  • घेणें स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडुन घेणें ; नसतें लबाड आपण होऊन अंगावर ओढुन घेणें . - लेकरी - वि . सदोदित खोकला येत असलेला . 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site