संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध २|
अथव्रतानि

धर्मसिंधु - अथव्रतानि

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथव्रतानि तानिमहानाम्नीव्रतमहाव्रतोपनिषदव्रतगोदानव्रताख्यानि चत्वारिक्रमेण

जन्मतस्त्रयोदशादिषुवर्षेषूत्तरायणेचौलोक्ततिथिनक्षत्रवारादिषु कार्याणि अत्रविस्तृतप्रयोगाः

कौस्तुभादौस्वस्वगृह्येषुचद्रष्टव्याः एतेषांलोपेप्रत्येकमेकैककृच्छ्रंचरित्वागायत्र्याशताहुतीर्जुहुयात्

त्रीन‌षट्‌द्वादशवाकृच्छ्रान्कुर्यातइत्यन्यत्र ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 19, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP