संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध २|
अथानुपनीतधर्माः

धर्मसिंधु - अथानुपनीतधर्माः

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षाः तेन मूत्रपुरीषोत्सर्गादावाचमनाद्याचारोनास्ति

लघुपातकहेतुलशुनपर्युषितोच्छिष्टादिभक्षणेदोषाभावः एवमपेयआनेअनृतावाच्यभाषणेपि

महादोषहेतुमांसान्त्यजरजस्वलादिस्पृष्टान्नभक्षणे मद्यादिपानं चदोषोस्त्येव रजस्वलादिसंस्पर्शे स्नानमेवकुमारके ।

शिशोरभ्युक्षणंप्रोक्तंबालस्याचमनंस्मृतम् । तत्रप्रागन्नप्राशनाच्छिशुसंज्ञा ततऊर्ध्वंप्राक् चौलात् त्रिवर्षाद्वाबालसंज्ञा

तत आमौञ्जीबन्धनात्कुमारसंज्ञा अत्राचमनमितित्रिरुदकपानमेव नतुओष्ठमार्जनादिकल्पइतिज्ञेयम् नचापुपनीतोवेदमुच्चारयेत्

पित्रोरन्त्यक्रियायांत्वनुपनीतेनापिमन्त्रोच्चारःकार्यःसचद्वित्रिवर्षयोः कृतचूडस्यैव त्रिवर्षोर्ध्वत्वकृतचूडस्यापि

एतच्चौरसपुत्रविषयम् पित्रोरनुपनीतोपिविदध्यादौरसः सुतः । और्ध्वदेहिकमन्येतुसंस्कृताःश्राद्धकारकाः १

इतिस्कान्दात बालानामपथ्यंपित्रादिभिर्निवारणयम् तस्मात्सर्वप्रयत्नेनबालानग्रेतुभोजयेत् ।

बालानांक्रीडनदानेस्वर्गसुखम् तेषां भोज्यप्रदानेगोदानफलम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 16, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP