मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|गणपती स्तोत्रे|
श्रीशक्तिशिवावूचतु: ॥ नम...

गणाधीशस्तोत्रम् - श्रीशक्तिशिवावूचतु: ॥ नम...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


श्रीशक्तिशिवावूचतु: ॥
नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नम: । भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्य: सुखदायक ॥१॥
स्वानन्दवासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय च । नाभिशेषाय देवाय ढुण्ढिराजाय ते नम: ॥२॥
वरदाभयहस्ताय नम: परशुधारिणे । नमस्ते सृणिहस्ताय नाभिशेषाय ते नम: ॥३॥
अनामयाय सर्वाय सर्वपूज्याय ते नम: । सगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निर्गुणाय च ॥४॥
ब्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोऽस्तु ते । आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नम: ॥५॥
मात्रे पित्रे च सर्वेषां हेरम्बाय नमो नम: । अनादये च विघ्रेश विघ्रकर्त्रे नमो नम: ॥६॥
विघ्रहर्त्रे स्वभक्तानां लम्बोदर नमोऽस्तु ते । त्वदीयमक्तियोगेन योगीशा: शान्तिमागता: ॥७॥
किं स्तुवो योगरूपं तं प्रणामावश्च विघ्रपम् । तेन तुष्टो भव स्वामिन्नित्युक्त्वा तं प्रणेमतु: । तावुत्थाप्य गणाधीश उवांच तौ महेश्वरौ ॥८॥
श्रीगणेश उवाच ॥
भवक्तृतमिदं स्तोत्रं मम भक्ति- विवर्धनम् ॥९॥
भविष्यति च सौख्यस्य पठते शृण्वते प्रदम् भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव पुत्रपौत्रादिकं तथा । धनधान्यादिकं सर्वं लभते तेन निश्चितम ॥१०॥

इति शिवशक्तिकृतं गणाधीशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 12, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP