TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|श्रीनारदभक्तिसूत्रें|
सूत्र १३

श्रीनारदभक्तिसूत्रें - सूत्र १३

नारद भक्ति सूत्र या ग्रंथाचे रसाळ निरूपण संत केशवराज महाराज देशनुख यांनी केले आहे.


॥ अन्यथा पातित्याशंकया ॥१३॥
यासी विरुध्द घडेल । तरी पतितत्व निश्चयें येईल । प्राप्तावस्थें धक्का बसेल । समाधी मोडेल मनाची ॥१८९॥
मी सिध्दपूर्ण ज्ञानी । विषयांसी राहिलों जिंकोनि । काय करतील मज लागोनि । भरीं भरला अहंकारें ॥१९०॥
तरी विषयांचा संग दारुण । थोर थोर नागवले जाण । पराशर विश्वामित्रादिपूर्ण । आत्मनिष्ठ सकळ ॥१९१॥
विषयांसी लिगटले । ते स्वपदापासोनि भ्रष्ट झाले । कासावीस होऊनि राहिले । साशंकपणे अंतरीं ॥१९२॥
थोरथोरांची हे दशा । तेथ पोरांचा पाड कायसा । शुध्दाचरणाचा भरंवसा । राखिला पाहिजे अंतरीं ॥१९३॥
थोरांचे आचरण बिघडलें । तरी ते आपुल्या पुण्यबळें । निज पदवीशी नाहीं मुकले । अढळ राहिलें स्वरूपीं ॥१९४॥
परी डाग लागतां तो निघेना । धुवूनि काढितां जाईना । चारित्र्याची विटंबना । तोंडी आबालवृध्दाच्या ॥१९५॥
म्हणोनि कृतार्थ पुरुष जरी जाहले । तरी मायेतें पाहिजे रक्षिले । आपण परतीरास गेले । तरी काय नौका बुडवावी ॥१९६॥
म्हणोनि ज्ञान निष्ठेसि कारण । राखिलें पाहिजे शुध्दाचरण । सिध्दि झालियावरीही जाण ।राहिलें तरी सम्यक ॥१९७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-11-15T10:20:54.9030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कोरकें

  • न. १ अडसर ; अडकण ( गज , दाराचें कुत्रें , कुसें , तसेंच कुळव , पाभर यांचे एलें किंवा कोयंडा याचें कुसुं ). २ अर्धगोल किंवा अंतर्गाल लांकडी मणी , पुली ( यांतुन दोर ओढुन घेऊन शंतकीची अवजारें बांधतात ). दोर तुटु नये म्हणुन ही बांधतात . ३ सुत काढण्याच्या रहाटास बसविलेलें ( करण्याच्या शेवटीं ) एक लांकडी चाक . या चाकाला एक बोट जाईल असें भोंक असुन त्यांतबोट घालुन तें फिरविलें असतां रहाट फिरतो . ४ सनगर लोकांचें बिन चाकाचें भुत उलवण्याचें हत्यार . ( कों .) कोरीटक ( वरील तिन्ही अर्थ वस्तुत ; एकच आहेत . परंतु स्थलपरत्वें त्याचे तीन भेद मानतात .) यांचीं भिन्न भिन्न रुपें आढळतात . ( का . कोरडु ) 
  • न. कोरडें अन्न . ' तळणवळण कलें कोरकें सिद्ध जालें । - सारुह ६ . ७२ . 
RANDOM WORD

Did you know?

gharat javalchi vyakti vaarlya nanter, lok ek varsha san saajre ka karat nahit?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site