संस्कृत सूची|पूजा विधीः|अथ ऋग्वेदीयब्रह्मकर्मसमुच्चयः|व्रतोदयानादिमिश्रप्रकरणम्|
अथरोगोत्पत्तौनक्षत्रफलं

व्रतोदयान - अथरोगोत्पत्तौनक्षत्रफलं

ऋग्वेदीयब्रह्मकर्मसमुच्चयः


श्री: ॥ अश्विन्यांरोगोत्पत्तौएकाहंनवदिनानिवापंचविंशतिदिनानिवापीडा ॥१॥
भरण्यामेकादशैकविंशतिर्वामासंवामृत्युर्वा ॥२॥
कृत्तिकायांदर्शनवैकशिंवतिर्वा ॥३॥
रोहिण्यांदशवानववासप्तवात्रीणीवाहानि ॥४॥
मृगेपंचनववात्रिंशव्दा ॥५॥
आर्द्रायांमृत्युर्वादशाहंवामांसवा ॥६॥
पुनर्वसौसप्तनववामृत्युर्वा ॥७॥
पुष्येसप्तवामृत्युर्वा ॥८॥
आश्लेषायांमृत्युर्विंशतित्रिंशद्वानवादिनापीडा ॥९॥
मघायांम्रुत्युर्वासार्धमासंसमासंवाविंशतिदिनानिवापीडा ॥१०॥
पूर्वाफल्गुन्यांमृत्युर्वाब्दंमासंवापीडापंचदशवाषष्टिर्वादिनानि ॥११॥
उत्तरायांसप्तविंशति:पंचदशसप्तवादिनानि ॥१२॥
हस्तेमृत्युरष्टवानववासप्तवापंचदशवाहानि ॥१३॥
चित्रायांपक्षमष्टवादशवाएकादशवाहानि ॥१४॥
स्वात्यांमृत्युर्वैकद्वित्रिचतु:पंचमासैर्वादशदिनैर्वारोगनाश: ॥१५॥
विशाखायांमासंवापक्षंवाष्टदिनंविंशतिदिनंवापीडा ॥१६॥
अनूराधायांदशरात्रमष्टाविंशतिरात्रंवा ॥१७॥
ज्येष्ठायांमृत्युर्वापक्षंवामासंवैकविंशतिरात्रंवा ॥१८॥
मूलेमूत्यु:पक्षंन्वरात्रंविंशतिरात्रंवापीडा ॥१९॥
पूर्वाषाढायांमृत्युर्वाद्वित्रिषडादिमासैर्विंशतिदिनै:पक्षेणवारोगनाश: ॥२०॥
उत्तराषाढायांसार्धमासंविंशतिरात्रंवामांसवा ॥२१॥
श्रवणेपंचविंशतिर्दशवाएकादशवाषष्टिर्वाहानि ॥२२॥
धनिष्ठायांदशरात्रंपक्षंमासंत्रयोदशरात्रंवा ॥२३॥
शततारकायांद्वादशैकादशवा ॥२४॥
पूर्वाभाद्रायांमृत्युर्वाद्वित्र्यादिमासंवादशरात्रंवा ॥२५॥
उत्तराभाद्रायांसार्धमासंपक्षंसप्ताहंदशाहंवा ॥२६॥
रेवत्यांज्वराध्युत्पत्तौदशाहमष्टाविंशतिरात्रंवापीडा ॥२७॥
जन्मनक्षत्रेजन्मराशौअष्टमचंद्रेरोगोत्पत्तौमृत्यु: ॥२८॥
अर्कादिवारेक्रमेणमघाद्वादश्यौविशाखैकादश्यौ पंचम्यार्द्रेतृतीयोत्तराषाढे शतताराषष्ठयौ
अष्टम्यश्विन्यौपूर्वाषाढानवम्यौ चेइत्रयाणांयोगेमृत्यु: ॥
एवमर्कादौअनूराधाभरण्यौआर्द्रोत्तराषाढेमघाशततारेविशाखाश्विन्यौज्येष्ठामृगौश्रवणाश्लेषेपूर्वाभाद्रपदाहस्तौचेन्मृत्युयोग: ॥
अत्रोक्तास्तिथिवारनक्षत्रशांतयोविस्तृता:कार्या: ॥ येषुनक्षत्रेषुमरणमुक्तंतत्रशांतिरावश्यकी
अन्यत्रकृताकृता ॥ इतिरोगोत्पत्तौनक्षत्रफलं ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 24, 2023

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP