TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|निर्णयसिंधु|तृतीयपरिच्छेद पूर्वार्ध|
मधुपर्क

तृतीयपरिच्छेद - मधुपर्क

निर्णयसिंधु ग्रंथामध्ये कोणत्या कर्माचा कोणता काल , याचा मुख्यत्वेकरून निर्णय केलेला आहे .


मधुपर्क

वरस्यमधुपर्कमाहयाज्ञवल्क्यः प्रतिसंवत्सरंत्वर्च्याः स्नातकाचार्यपार्थिवाः प्रियोविवाह्यश्चतथा यज्ञंप्रत्यृत्विजः पुनः अत्रविशेषोगृह्यपरिशिष्टे वरस्ययाभवेच्छाखातच्छाखागृह्यचोदितः मधुपर्कः प्रदातव्योह्यन्यशाखेपिदातरि अत्रवरदातृशब्दौऋत्विगाद्युपलक्षणम्‍ तदाहुः अर्च्यशाखयामधुपर्कइति अर्च्यस्य यच्छाखीयंकर्मतच्छाखयामधुपर्कइतियाज्ञिकाः जयंतस्तुवरणवत्सर्वत्रयजमानशाखयैवमधुपर्कइत्याह तत्तुनाद्रियंतेवृद्धाः अत्र पंचाशताभवेद्ब्रह्मातदर्धेनतुविष्टरइत्यादिगृह्यपरिशिष्टादेर्विष्टरादिलक्षणंमधुपर्कादिविधिश्चस्वगृह्यादेर्ज्ञेयः ।

वराला मधुपर्क सांगतो याज्ञवल्क्य - “ स्नातक, आचार्य आणि राजा यांची प्रतिवर्षीं मधुपर्कानें पूजा करावी. श्रेष्ठ ब्राह्मण आणि विवाहाला प्राप्त झालेला जो वर त्याची मधुपर्कानें तशीच पूजा करावी. यज्ञामध्यें ऋत्विजांची मधुपर्कानें पूजा करावी. ” या मधुपर्काविषयीं विशेष सांगतो गृह्यपरिशिष्टांत - “ कन्यादाता इतर शाखेचा असला तरी वराची जी शाखा असेल त्या शाखेच्या गृह्यसूत्रानें सांगितलेला मधुपर्क वरास द्यावा. ” या वचनांत ‘ वर ’ आणि ‘ दाता ’ हे शब्द ‘ ऋत्विक्‍ ’ ‘ यजमान ’ इत्यादिकांचे उपलक्षक आहेत. तेंच सांगतात - “ ज्याची पूजा करावयाची त्याच्या शाखेनें मधुपर्क होतो. ” म्हणजे ज्याची पूजा करावयाची असेल त्याचें कर्म ज्या शाखेनें होतें त्या शाखेनें मधुपर्क होतो, असें याज्ञिक सांगतात. जयंत तर - यज्ञांत ऋत्विजांचें वरण जसें यजमानशाखेनें होतें तसा मधुपर्क यजमानाच्या शाखेनेंच होतो, असें सांगतो. तें जयंताचें सांगणें वृद्ध स्वीकारीत नाहींत. या ठिकाणीं ‘ पन्नास दर्भांनीं ब्रह्मा होतो ’ पंचवीस दर्भांनीं विष्टर होतो ’ इत्यादि विष्टरादिकाचें लक्षण गृह्यपरिशिष्टादिकांतून आणि मधुपर्कादिकाचा विधि आपल्या गृह्यसूत्रादिकांतून जाणावा.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:50:18.6470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उत्तराभिमुख

 • वि. ज्याचें तोंड उत्तरेकडे आहे असा . बाहेरी पद्मासन रचुनी । उत्तराभिमुख बैसोनि ॥ - ज्ञा ८ . ९२ . [ सं . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

प्रासंगिक पूजा म्हणजे काय? त्या कोणकोणत्या?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.