TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|सार्थ माधवनिदान|
मदात्ययनिदान

माधवनिदान - मदात्ययनिदान

" शरिरेंद्रिय-सर्वात्मा संयोगधारी जीवितम् " अशी जीवनाची आयुर्वेदीय, व्यापक व्याख्या आहे.


मदात्ययनिदान

मदात्ययाचीं कारणें ,

ये विषस्य गुणा : प्रोक्तास्तेऽपि मद्ये प्रतिष्ठिता : ॥

तेन मिथ्योपयुक्तेन भवत्युग्रो मदात्यय : ॥१॥

किंतु मद्यं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम्‌ ॥

अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतम्‌ ॥२॥

प्राणा : प्राणभृतामन्नं तदयुक्त्या निहत्यसून्‌ ॥

विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥३॥

विषाचे जे ( दहा ) गुण सांगितलेले आहेत ते सर्व मद्यामध्ये असतात : म्हणून मद्य जर वैद्यशास्त्राने सांगितलेल्या नियमाच्या बाहेर सेवन केले तर त्यामुळे भयंकर असा मदात्यय रोग उत्पन्न होतो . विषांत व मद्यात फरक इतकाच आहे कीं , मद्य हे अन्नाप्रमाणे शरीरपोषण करून युक्तीने सेवन केल्यास अमृताप्रमाणे गुणप्रद आहे ; परंतु त्वाविरूद्व प्राणहरण करणारे आहे ; या व्याख्येचा नीट बोध अन्न आणि विष यांच्याच उदाहरणाने होण्यासारखा आहे . अन्न हे केवळ प्राण्याचा प्राण आहे ; तरी ते वैद्यशास्राच्या नियमाविरुद्ध व अतिरिक्त सेवन केले असता रोग उत्पन्न करून त्याचा प्राण वेते ; आणि विष हे जरी प्राणहारक आहे तरी प्रमाणाने घेतल्यास रसायन होते .

प्रमाणशीर मद्य सेवनाचा फायदा .

विधिना मात्रया काले हितैरनैयंथाबलम्‌ ॥

प्रहृष्टो य : पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतं यथा ॥४॥

स्निग्धै : सदन्नैर्मांसेश्व भक्ष्यैश्च सहसेवितम्‌ ॥

भवेदायु : प्रकर्षाय बलायोपचयाय च ॥५॥

काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम एव च ॥

विधिवत्सेव्यमाने तु मद्ये सन्नि हिता गुणा : ॥६॥

वैद्यशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे योग्य काळी व योग्य प्रमाणाने जो कोणी मद्य सेवन करतो त्याच्या ठायी ते अमृताप्रमाणे गुण करते , शक्ति आणते व मन हर्षित करते . ते त्याने स्निग्धान्नाबरोबर , मांसाबरोबर अथवा पक्वान्नाबरोबर घेतले असतां त्याचे आयुष्य वाढते व शरीर पुष्ट होऊन सुद्दढ होते ; तसेच त्याचे रूप सुंदर होते , अगात शौर्य येते आणि मन तृप्त व उत्साहभरित असते . विधिपूर्वक मद्यसेवनाचे अशा प्रकारचे हितकर परिणाम द्दष्टीस पडतात .

मद्स्तु त्रिविध : प्रोक्त : सात्त्विकादिविभेदत : ॥

आचार्या : केचिदिच्छन्ति चतुर्थमतितामसम्‌ ॥७॥

मद्याच्या नशेच्या सात्त्त्रिक , गजस व तामस या तीन व कोणी वेद्य अतितामस म्हणून मानितात ती एक अशा चार अवस्था आहेत . त्यांची लक्षणे पुढे सांगितल्याप्रमाणे जाणवी .

सात्त्विक अवस्था .

बुद्धिस्मृतिप्रीतिकर . सुखश्च पानान्ननिद्रारतिवर्धनश्च

संपाठगीतस्वरवर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्य : प्रथमो मदो हि ॥८॥

मद्याची पहिली जी सात्विक नशा ती अतिरम्य असून ( पुरुषाचे ठायी ) बुद्धि , स्मृति आणि प्रीति उत्पन्न करते . त्यास सुत्व देते . खाणे , पिणे , निद्रा आणि विषयवासना या वाढविते ; व त्याचप्रमाणे त्याचा स्वर , गायन व पठन यांस उत्तेजक होते .

राजस अवस्था .

अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विवेष्ट : सोन्मत्तलीलाकृतिरप्रशान्त : ॥

आलस्यनिद्राभियतो मुहुश्च मध्येन मत्त : पुरुषो मदेन ॥९॥

मद्याच्या नशेची दुसरी जी राजसावस्था ही मध्यम जाणावी . हिने मत्त झालेल्या पुरुषाची बुद्धि . स्मृति व वाणी वा अस्पष्ट होऊन तो विरुद्ध ( घटकेत हंसणे व घटकेत रडणे या प्रकारच्या ) चेष्टा करतो , रागवतो , आळस व झोप यांनी वारंवार गुंगतों आणि त्याचप्रमाणे उन्मत्तासारखा दिसतो . बेफाम होतो .

तामस अवस्था

गच्छेदगम्यां च गुरून्नमन्येत्खादेदभक्ष्याणि च नष्टसंज्ञ : ॥

ब्रूयाच्च गुह्यानि ह्रदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्र : ॥१०॥

मद्याच्या नशेची तिसरी तामस अवस्था ; तिजमुळे मनुष्य अगदी तिच्या स्वाधीन होतो व मनांतील गुह्य दुसर्‍याजवळ बोलतो , तसेच अभक्ष्य भक्षणाविषयी त्यास निर्षध वाटत नाही ; व स्त्रियांसंबंधाने गम्यागम्य भेद समजत नाही ; शिवाय तो वडिलांस मानीत नाही व त्याचे ठायी कसलेहि ज्ञान राहात नाही .

अतितामसावस्था .

चतुर्थे तु मदे मूढो भग्नदार्विव निष्किय : ॥

कांर्याकार्यविभागाज्ञो मृतादष्यपरो मृत : ॥११॥

कोमदं ताद्दशं गच्छेदुन्मादमिव चापरम्‌ ॥

बहुदोषमिवारूढ : कान्तारं सवश : कुती ॥१२॥

मद्याच्या नशेच्या चवथ्या अतितामसावस्थेत मनुष्य मूर्ख बनतो . एखाद्या मोडक्या लांकडाच्याप्रमाणे कांहीही करू शकत नाही . त्यास करावे कोणते व न करावे कोणते हें मुळेंच समजत नाही . तो मेल्यापेक्षाही मेला होतो . तेव्हां प्रतिउन्माद रोगच अशा तर्‍हेच्या उन्मत्त अवस्थेत कोणता संयमी व कर्तबगार पुरुष जाऊ म्हणेल ? तेव्हा आपण होऊन अशा स्थितीत कोण जाईल ?

अविधिपूर्वक मद्यपानाचे विकार .

निर्भुक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम्‌ ॥

आपादयेत्कष्ठतमान्विकारानापादयेच्चापि शरीरभेदम्‌ ॥१३॥

ऋउद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन ॥

व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥

अत्यन्नभक्षावततोदरेण साजीर्णभुक्तेन तथाऽबलेन ॥

उष्मामितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान्‌ ॥१४॥

मनुष्याने अन्न सेवन न करितां निरंतर मद्यपानच केले तर त्याच्या ठायीं ( पुढे सांगितलेले ) अनेक भयंकर विकार उत्पन्न होतात व त्यांत शरीराचा देखील नाश होतो . तसेच क्रोध . शोक , तृषा व भीति यांनी युक्त असलेला व्यायाम , फार चालणे व ओझे वाहाणे , भुकेलेला , व्रण यांनी क्षीण झालेला , उन्हाने तापलेला , अजीर्ण असताता जेवलेला व फार अन्न खाल्लयाने पोट फुगलेला , बलनाश झालेला आणि मलमूत्रादिकांच्या अवरोघाने पीडा पावलेला अशा मनुष्याने मद्यपान केले असताही त्याच्या ठायी अनेक प्रकारचे रोग उत्पन्न होतात .

पानात्ययं परमंद पानाजीर्णमथापि वा ॥

पानविभ्रममुग्रं च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥१५॥

अति मद्यपान केल्याने पान करणाराचे ठायी मदात्यय ( पानात्यय ), परमद , पानाजीर्ण व पानविभ्रम असे चार प्रकारचे विकार उत्पन्न होतात . मदात्यय विकाराचे वातादिदोषांच्या प्रकोपापासून पृथक पृथक होणारे असे तीन व तिन्ही दोष मिळून होणारा तो सान्निपातिक एक असे चार प्रकार द्दष्टीस पडतात . त्यांची लक्षणे पुढे सांगितली आहेत .

वातमदात्ययाचीं लक्षणें .

हिक्का श्वास : शिर : कम्प : पार्श्वशूलप्रजागर : ॥

विद्याद्वहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥१६॥

वातप्रधान मदात्यय झालेल्या पुरुषाचे ठायी उचकी , श्वास , फार बडबड व त्याच प्रमाणे झोप नसणे , मस्तक कापणे आणि पार्श्वभागांत वेदना होणे ही लक्षणे उत्पन्न होतात .

पित्तमदात्ययाचीं लक्षणें

तृष्णादाहज्वरस्वेदमोहातीसारविभ्रमै : ॥

विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम्‌ ॥१७॥

पित्तप्रधान मदात्यय झालेल्या पुरुषाचे ठायी तहान , दाह , ज्वर , घाम , भोवळ , अतिसार व भ्रम ही लक्षणे द्दष्टीस पडतात व त्याच्या शरीराचा वर्ण हिरवा होतो .

कफमदात्ययाचीं लक्षणें .

छर्द्यरोचकहृल्लासतन्द्रास्तैमित्यगौरवै : ॥

विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥१८॥

कफप्रधान मदात्यय झालेल्या पुरुषाचे ठायी अरुचि , उम्हासे , वांति , तंद्रा व स्याचप्रमाणे थंडी वाजणे , अंग ओलसर भासणे व त्यास जडत्व येणे अशा प्रकारची लक्षणे होतात .

ज्ञेयस्निदोषजश्चापि सर्वलिङ्गैर्मदात्यय : ॥

वर सांगितलेली वात , कफ व पित्त या तिहींपासून होणार्‍या मदास्ययांची लक्षणे एकत्र असली म्हणजे तो त्रिदोषजन्य मदात्यय जाणावा .

परमदाचीं लक्षणें .

श्लेष्मोच्छ्रयोऽङ्गगुरुता मधुरास्यता च ॥

विष्मूत्रसक्तिरथतन्द्रिररोचकश्च ॥

लिङ्गं परस्य तु मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा -

स्मृष्णारुजा शिरसि सन्धिषु चातिभेद : ॥१९॥

परमद झालेल्या पुरुषाची लक्षणे - कफप्रकोप होणे , शरीगस जडत्व येणे , मलमूत्राबरोबर , मस्तकांत वेदना व सांध्याच्या जागी अतिशय फूट लागणे आणि त्याचप्रमाणे तोंडास अरुचि व गोडी , मलमूत्राचा अवरोध , तहान व तंद्रा अशा प्रकारची असतात .

पानाजीर्णाचीं लक्षणें .

आध्मानमुग्रमथवोद्निरणं विदाह : ॥

पाने त्वजीर्णमुपगच्छति लक्षणानि ॥२०॥

व्यास मद्याचे अपचन झालेले असते त्याचे पोट अत्यंत फुगते , किंवा वांती होते व ढेकरा उत्पन्न होतात व जळजळ लागते .

पानविभ्रमाचीं लक्षणें .

हृदात्रतोंदकफसंस्त्रवकण्ठधूम -

मूर्च्छावमिज्वरशिरोरुजनप्रदेहा : ॥

द्वेष : सुरान्नविकृतेष्वपि तेषु तेषु

तं पानविभ्रममुशन्त्यखिलेन धीरा : ॥२१॥

पानविभ्रमविकार झाला असता ह्रदय व इंद्रिये याम्त सुया टोंचल्यासारख्या वेदना , कफस्त्राव , गळयांतून धूर निघाल्याचा भास , मूर्च्छा , वांती , मस्तकशूल , तोंडास कफाचा चिकटा ज्वर ही लक्षणे मद्यसेवन करणार्‍याचे ठायी त्रिदोषापासून उत्पन्न होतात व त्यास निरनिराळया प्रकारच्या मद्यांचा व खाण्याच्या पदार्थांचा तिटकारा येतो .

मदात्ययाचीं असाध्य लक्षणें .

हीनोत्तरौष्ठमतिशीतममन्ददाहम्‌

तैलप्रभारयमतिपानहतं त्यजेत्तु ॥

जिव्होष्ठदन्तमसितंत्वथवापि नीलम्‌ ॥

पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा ॥२२॥

ज्या मदात्यय झालेल्या पुरुषाचा खालील ओठापेक्षा वरचा ओठ लांब होऊन लोबतो , शरीरांत बराच दाह होतो पण बाहेरून थंडी वाजते , तेल लावल्याप्रमाणे तोंडावर तुळतुळीतपणा दिसतो आणि तसेच जीभ , ओठ व दांत यांचे ठायी काळेपणा अथवा निळेपणा आणि डोळ्यांच्या ठायी रक्तासारखी लाली अथवा पिवळेपणा द्दष्टीस पडतो तो चिकित्सा करण्यास अयोग्य समजावा .

मदात्ययाचे उपद्रव .

हिक्काज्वरौ वमथुवेपथुपार्श्वशूला : ।

कासभ्रमावपि च पानहतं भजन्ते ॥२३॥

उचकी , ताप , वांति , खोकला , भ्रम , अंग कापणे व पार्श्वभागांत वेदना होणे , अत्ता प्रकारचे उपद्रव मदात्यय रोगांत मद्यप्याचे ठायी उत्पन्न होतात .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-06-24T13:49:35.6870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

STRĪ(स्त्री)


 • 1) Origin.
  In both Hindu and Christian scriptures, the story about the origin of woman appears to be similar. It is stated in [Manusmṛti, Chapter 1, Verse 32], that Brahmā divided his body into two and made one part male and the other part female and the male embraced the female, from which union was born the Virāṭpuruṣa. Dvidhā kṛtvātmano dehamardhena puruṣosbhavat / Ardhena nārī tasyāṁ sa Virājamasṛjat prabhuḥ // In the book of Genesis in the Bible, the origin of the first woman is given. It is somewhat similar to the one given above. God created Adam as the first man. God caused a deep sleep to fall upon Adam. Then he took a rib from Adam, made a woman with it, and gave that woman, who was called Eve, to Adam as wife.
  2) Fascination.
  A story as given below occurs in [Devī Purāṇa], which states how woman acquired fascination. Once Indra prohibited Aśvinīdevas from drinking the liquor called Soma. They complained to the hermit Cyavana, who agreed to recover for them the lost right, for which purpose he began a sacrifice. Indra caused obstruction to the sacrifice. Instantly by the power of Cyavana, an asura named Mada rose up from the sacrificial fire. Finally Indra begged the hermit for pardon. Cyavana divided the asura into four parts and placed one portion in gambling, one portion in hunting, the third portion in liquor and the fourth part in woman. Thenceforward woman began to have fascination.
  3) Manu, about women.
  The following is the place in society of women in ancient days, according to Manu. Husband or relatives should give women no freedom. Even if they became immoral, they should be kept under the control of men. As woman has to be under the protection of father in childhood, under the protection of husband in youth and under the protection of son in old age, she does not deserve freedom at any time. “Pitā rakṣati kaumāre Bhartā rakṣati yauvane / Rakṣanti sthāvire putrāḥ Na strī svātantryamarhati.” The father who does not give his daughter to a suitable husband before she attains puberty, the husband who does not engage in coition with his wife after puberty, and the son who does not support his mother after the death of her husband, are men of mean character. [Manusmṛti, Chapter 9].
   
RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.