मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...

अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमोकाळकौतूहळा ॥ नमोचक्रचाळकगोपाळा ॥ नमोविश्वप्रतिपाळा ॥ प्रभंजना ॥१॥

नमोशिवाशिवेशा ॥ नमोभेदनिवासा ॥ नमोरूपाअष्टदिशा ॥ नारायना ॥२॥

नमोसकळगर्भोद्भवा ॥ नमोचित्तचाळकभावा ॥ नमोविश्वमूर्तेदेवाधिदेवा ॥ श्रीविठ्ठला ॥३॥

नमोभजनशीलव्यापका ॥ नमोज्योतिर्लिंगदीपका ॥ नमोनमोतुजएका ॥ आत्मव्यापकाजगद्गुरू ॥४॥

नमोश्रीधरनिवासा ॥ नमोअगमपरेशा ॥ नमोज्ञानगम्याधीशा ॥ प्रतिकूळा ॥५॥

नमोस्वलीलाविनटा ॥ नमोस्तुतीवैकुंठपीठा ॥ नमोरूपादिश्रेष्ठा ॥ वैकुंठीचिया ॥६॥

नमोदर्शनास्पर्शना ॥ नमौपरतिनिधाना ॥ नमोतितिक्षादारुणा ॥ कमलालया ॥७॥

नमोत्रिगुणाआदटा ॥ नमोत्रिगुणउद्भटा ॥ नमोसत्स्वरूपसदटा ॥ ब्रह्मनामा ॥८॥

नमोतुजचराचराहरी ॥ नमोविगळितसंहारी ॥ नमोवाचावक्ताकारी ॥ वागपुष्पी ॥९॥

नमोतमहर्ताकर्ता ॥ नमोसकळसंहर्ता ॥ नमोकाळकौळुदाता ॥ रक्षिताहरिभक्तांसी ॥१०॥

नमोहरिहरेश्वरा ॥ नमोनदेवोदुसरा ॥ नमोवेदांतसागरा ॥ सर्वेश्वरातुजनमो ॥११॥

श्रुतिनिरामयनमोनमो ॥ नमोद्वैतानिरसनानमो ॥ ज्ञानरूपानमो ॥ करीतूनिजकरे ॥१२॥

नमोव्यक्ताव्यक्तहरी ॥ नमोमायासंहारकेसरी ॥ नमोविद्येच्यामाजघरी ॥ नांदसीतूआत्मराजा ॥१३॥

जीवशिवनमोतुज ॥ ज्ञानविज्ञानतुजसहज ॥ नमोसर्वबीजतुज ॥ तुजसहजश्रीविठ्ठला ॥१४॥

लीलास्तवनप्रारंभ ॥ नमोजगदादिखलस्तंभ ॥ उभाराहोनीस्तंभ ॥ भीमातीरीपंढरीये ॥१५॥

नमोऐशियारूपेशा ॥ नमोत्रैलोक्यविस्तारठसा ॥ नमोआदिपरेशा ॥ जगदीशायुगारी ॥१६॥

नमोपुरुषोत्तमपुरुषा ॥ नमोसकळहीउदासा ॥ करूनीजीवरूपठसा ॥ नांदसीतूचराचरी ॥१७॥

मधुसूदनातुजनमो ॥ मधुमाधवाह्रदयीरमो ॥ नमोमधुगीतनमो ॥ माजघरीअंबेचिया ॥१८॥

त्रिविधतिमिरनाशा ॥ परमपरमानंद उल्हासा ॥ नमोपुरारिआशा ॥ पूर्णकरिशीश्रीहरे ॥१९॥

नमोवासनाचक्रचाळी ॥ नमोतंडवितंडवेगळी ॥ नमोसर्वहरली ॥ प्रपंचरचना ॥२०॥

नमोश्रीधरश्रीकर ॥ नमोसर्वसंगीविकार ॥ नमोविकृतिअविकार ॥ हरिसीनामे एका ॥२१॥

नमोशांतिदयाक्षमा ॥ नमोकृपाकरीपुरुषोत्तमा ॥ नमोकासवदृष्टीरामा ॥ निष्कलंकनाथा ॥२२॥

नमोद्वैविध्यछेदका ॥ नमोअर्णवपाळका ॥ नमोद्वादशार्का ॥ शुभांशकावेदवंद्या ॥२३॥

नमोचित्तचकोरहर्ता ॥ सर्वकारणकार्यकर्ता ॥ नमोतुजवर्णितासंता ॥ विवेकप्रत्ययायेतसे ॥२४॥

नमोअद्वैतअनंता ॥ नमोनिर्द्वंद्वभोक्ता ॥ नमोनित्यानित्यसरता ॥ तुजनमो ॥२५॥

नमोदुर्गतीहरणा ॥ नमोसर्वहरणभरणा ॥ नमोसर्वदशानिवारणा ॥ भयहरणाजगदीशा ॥२६॥

नमोशिवशक्तीसमलिंगा ॥ नमोभक्षककाळवेगा ॥ रुद्रादित्यावसुपैगा ॥ ममसर्वांगापरमेश्वरा ॥२७॥

नमोकृत्रिमदमना ॥ नमोकृशकरणहरणा ॥ नमोप्रतिपाळकरणा ॥ नारायणातुजनमो ॥२८॥

नमोइंद्रियनियंता ॥ नमोदिनादित्या ॥ नमोदानानंद अद्वैता ॥ सकळवृद्धीतूचि ॥२९॥

नमोअवधूतदत्ता ॥ नमोअपरिमितमिता ॥ नमोसर्वांवरिष्ठसत्ता ॥ तूचाळिताह्रषीकेशी ॥३०॥

नमोदृश्यदर्पदर्पा ॥ नमोचमत्कारागसर्पा ॥ नमोहरणकरणपापा ॥ नमोस्वल्पारामकृष्णा ॥३१॥

नमोतूत्रिविधदीप्ता ॥ हरणकरणतूसुप्ता ॥ जागृतीसमसुषुप्ता ॥ सत्यसुक्तामहाविष्णु ॥३२॥

नमोदेवेश्वरमुक्ता ॥ महामोहमहाहर्ता ॥ मंदमंदनियंता ॥ नमोनारायणा ॥३३॥

क्षीरनीरपरिहारा ॥ नमोविद्वद्वंद अनुकारा ॥ नमोविवेकसागरा ॥ महानादा ॥३४॥

नमोखदंतसदना ॥ नभभक्षकभुवना ॥ शुक्लांबरशुक्लवर्णा ॥ दयाघनागुणनिधे ॥३५॥

मृतामृतानमोनमो ॥ नमोश्रुतिशास्त्रनमो ॥ नमोविगतगर्वनमो ॥ पद्मगर्भा अनंता ॥३६॥

नमोचिदाकाशव्याप्ता ॥ चित्तसत्ताचालनसत्ता ॥ चित्स्वरूपादिरूपा ॥ भुवनदीपामहामूर्ते ॥३७॥

नमोएकएकार्णवा ॥ नमोकल्पादिगुणवैभवा ॥ नमोसकळहेदेवा ॥ अहंभावपैतुझा ॥३८॥

गोगोपाळनमोनमो ॥ गोविंदगुणविष्णुधर्मो ॥ नमोचित्ताचित्तविरामो ॥ सर्वकाळतुझेचरणा ॥३९॥

ध्वजवज्रांकुशा ॥ ध्वजनीळविशा ॥ नीळनाभासतीशा ॥ शामांकिता ॥४०॥

सुषुप्तीजेसंत ॥ नमोतुजकृत्य ॥ असोसीजेअमित ॥ मातेक्षमाकराकाही ॥४१॥

नमोनिर्धारनियंता ॥ नमोसुखरूपादाता ॥ नमोआलियापदार्था ॥ क्षमाकरीस्वामी ॥४२॥

नमोचित्तविभ्रमा ॥ नमोधैर्यनामा ॥ नमोपुराणपुरुषोत्तमा ॥ पाहेकासवदृष्टी ॥४३॥

प्रसाददानानमो ॥ नमोपरमपुरुषानमो ॥ ध्यानांतरगमो ॥ तुझ्याचरणीकेशवा ॥४४॥

अग्र्यनियंतानमो ॥ अनित्यानित्यधर्मो ॥ वैकुंटगुणग्रामो ॥ नमोनमस्ते ॥४५॥

अनादृश्यदृश्यमाना ॥ दृश्यादृश्यनित्यध्याना ॥ सुखरूपजगज्जीवना ॥ नारायणातुजनमो ॥४६॥

दीप्तादीप्तअदृश्य ॥ जीवनींदिसेतसादृश्य ॥ जीवमयहेभास ॥ तुजनमोस्वामी ॥४७॥

परमपरब्रह्मा ॥ आदिब्रह्मातूरामा ॥ भक्तालागीविश्रामा ॥ नमोस्वामी ॥४८॥

नमोनमोएकतत्वा ॥ बाह्यमुद्राशुद्धसत्वा ॥ योगारूढपदतत्वा ॥ सबाह्यपावसीतुजनमो ॥४९॥

वेदादिपरमवक्ता ॥ वेदादितूचिकर्ता ॥ तुजवाचोनिसर्वसत्ता ॥ नदेखोआणिक ॥५०॥

ज्योतिर्मयरूपतुझे ॥ सर्वतत्वतूचिबीज ॥ नमोतुजसहज ॥ पुढतीपुढतीनमोनमो ॥५१॥

परब्रह्मपरात्पर ॥ परत्वपरमसार ॥ परमगुह्यपरमविचार ॥ नारायणातुजनमो ॥५२॥

दिघडविघडसुघड ॥ जडाजड अवघड ॥ द्वैताद्वैतजोड ॥ कर्ताकार्यतुजनमो ॥५३॥

संख्याविरहितजीवना ॥ असंख्यजीवपाळणा ॥ नमोतुजसंजीवना ॥ पुंडलीकधनापांडुरंगा ॥५४॥

निर्गुणासगुणरूपा ॥ देवाधिदेवातूसोपा ॥ तुझीझालियाकृपा ॥ नमनबापातुझेचरणी ॥५५॥

नमोनमोतारका ॥ तुब्रह्मनामविशेषा ॥ नमोतुजवाचूनसंखा ॥ योगियासीपैनाही ॥५६॥

युगादिजनत्रय ॥ युगयोगयोगमय ॥ हेतुजपासावहोय ॥ ऐशियातुजनमो ॥५७॥

नमोनमोपरम ॥ नाहीतुजसम ॥ ऐसापरापश्यंतीनेम ॥ वदलियाचारी ॥५८॥

चहूमुक्तीपरता ॥ पंचमजोनिजसखा ॥ षण्मार्गगुणसत्वा ॥ ग्रासनकरीतीतुजनमो ॥५९॥

विद्वद्वंदचिद्विलासा ॥ भानुबिंबामतिप्रकाशा ॥ नमोतेजसेतेजसा ॥ आदिसूर्या ॥६०॥

ऐसाचहूग्रंथींचाक्लेश ॥ वाउगाचिवाहेसोस ॥ त्रिगुणातिमिर असोस ॥ तोतूसत्यांशतोडीमाझा ॥६१॥

साहीनाहीचक्रभ्रमे ॥ वाहतोइंद्रियांचीग्रामे ॥ अडखळोनिसाहीमे ॥ नयेऐसेकरीनमो ॥६२॥

बाध्यबाधाकर्माची ॥ सर्वसत्तायाभ्रमाची ॥ नमनकरूनियातुमची ॥ तुम्हाअर्पिलीस्वामी ॥६३॥

यमधर्माचियासत्ता ॥ कर्मधर्माचियापंथा ॥ कर्मधर्मतोविधाता ॥ ऐसामीतोतुजअर्पिला ॥६४॥

दशमसमान ॥ इडापिंगलासुषुम्ना ॥ साहीचक्रेकर्षून ॥ तुझीतुजअर्पिली ॥६५॥

मनपवनयोगधारण ॥ तुर्यासीपैकारण ॥ समतुकेअवघेगुण ॥ तुझेचरणीक्षेपिली ॥६६॥

हेभूतभौतिकप्रचंड ॥ जन्म उत्पत्तीचेअखंड ॥ जन्मजुगादिब्रह्मांड ॥ खंडविखंडतूजाणता ॥६७॥

प्रचुरचर्याचित्ताची ॥ धावनवळणाआकुंचनाची ॥सुलभतेचमत्काराची ॥ तेहीअर्पणतुजसदा ॥६८॥

निर्वासनावासनायुक्त ॥ गुंफलेराहिलेतेथिचेतेथे ॥ तेथेतूधावोनिअगत्य ॥ सोडवीवासनामय ॥६९॥

तुझियाविचारबोला ॥ बोलीनमिळेव्यर्थगेला ॥ तोमीजाऊनिसमाखिला ॥ मगलागलातुझ्यापंथी ॥७०॥

नित्यधर्माचियाओळी ॥ चळल्याचुकल्याकोणचाळी ॥ त्यासीवेदतुझापाळी ॥ त्यासांभाळीपरब्रह्मा ॥७१॥

श्रुतिस्मृतीचीवचने ॥ समचातुर्यपरमगहन ॥ त्यांचेअंगिकारामार्गस्थान ॥ तेनारायणअंगीकारवी ॥७२॥

उदंडविदंडवितंड ॥ देहद्वयाचेअभंड ॥ जेजेदिसेअंडअंड ॥ तेभुचंडसांभाळी ॥७३॥

देहभरणाचीममता ॥ देहपोषितीनिजसत्ता ॥ त्याहीवरीलसूक्ष्मता ॥ तीकृपावंतासांभाळी ॥७४॥

तिमिरत्रिगुण अवघे ॥ जेजेआलेअसेलवोघे ॥ तेतेमीनेघे ॥ सकळवेगेसांभाळी ॥७५॥

योनिच्याकष्टा ॥ वरीवासनाहोत्याभ्रष्टा ॥ त्यात्याकरूनियाप्रविष्टा ॥ रतलोतुझेचरणी ॥७६॥

विद्यावयेसानुकूळ ॥ जन्मकर्माआचारशीळ ॥ गेलेआलेविव्हळ ॥ तूदयाळसांभाळी ॥७७॥

नानाजन्म अवतार ॥ नानाशाखांचेनिर्धार ॥ नानागोत्र उच्चार ॥ तुझाविचारतूजाणसी ॥७८॥

आठवेदांचीवचने ॥ शास्त्रदृष्टीअवलोकने ॥ कीर्तनीगुणवानणे ॥ तेतेनारायणेअंगिकारावी ॥७९॥

तवडीचेब्रह्मांड ॥ मीनम्हणेअंडांड ॥ खंडकरूनिविखंड ॥ प्रचंडमीतुजसीबोले ॥८०॥

रोमरंध्रीअनंतब्रह्मांड ॥ सकळविराटमयखंड ॥ ऐसीमहद्‍ब्रह्मेप्रचंड ॥ तुझेअंगीदातारा ॥८१॥

तूविश्वरूपाचीघडी ॥ तारकब्रह्मांडाचीउघडी ॥ म्यानिजदृष्टीनेचोखडी ॥ तुझीमूर्तीन्याहाळिली ॥८२॥

तीनसुटेनिजकळे ॥ एर्‍हवीहेनाकळे ॥ तुझियाकृपागुणेआकळे ॥ तुझियादासानिजभक्ता ॥८३॥

अनंतनामाचासंकेत ॥ मनमुरालेजेथेनिर्धात ॥ तूपुण्यपरमअद्भुत ॥ परमानंदा ॥८४॥

गुणाग्रगोसावीराम ॥ गुणसमुद्रतूराम ॥ सकळभूताचाविश्राम ॥ तुजनमोस्वामिया ॥८५॥

नमनकेलियाविभूती ॥ चित्तरमलेझालीविश्रांती ॥ तुजदेखिलियाश्रीपती ॥ नराहेचित्तीतळमळ ॥८६॥

नमनहेचिथोरदिसे ॥ येरवीतेसाकारभासे ॥ देखिलेतितुकेभासेनासे ॥ नैश्वराऐसेश्रुतिबोले ॥८७॥

नमनहेचिपरम ॥ नमनहेचितूवर्म ॥ नमनहेचिआत्माराम ॥ करूनिघाली ॥८८॥

नमनहाचिअनुभव ॥ नमनहाचिमुख्यभाव ॥ नमनहाचिपैदेव ॥ देवाधिदेवतूसोपा ॥८९॥

नमनहेचिश्रेष्ठपीठा ॥ नेतसेतुझियावाटा ॥ तुजऐसाश्रेष्ठा ॥ मगयावाटाकायकरविया ॥९०॥

नमनहेचितारक ॥ नमनहाचिविवेक ॥ नमनावीणत्रिलोक ॥ आडमार्गेरिघताती ॥९१॥

नमनलटकेनोहेनोहे ॥ नमनभलतीयासीनसाहे ॥ जैसाह्यसखाहोये ॥ श्रीगुरुनिवृत्ती ॥९२॥

नमनाएवढामंत्र ॥ नाहिनाहिधुंडिताशास्त्र ॥ विचारिताक्षणमात्र ॥ तोचिजाणेयेथीचे ॥९३॥

नमनकरीब्रह्माश्रेष्ठ ॥ नाभिकमळीधरीवैकुंठ ॥ नमनकरीनीळकंठ ॥ तीर्थेमस्तकीवंदिती ॥९॥

इंद्रचंद्रमहिंद्रथोर ॥ नमनेविणनश्वर ॥ अंडामध्येचराचर ॥ नमनेवीणनतरती ॥९५॥

श्रीगुरुकृपाजैहोय ॥ तैनमनाचीसोय ॥ पावनसुगमउपाय ॥ नमस्तेतुजनमो ॥९६॥

नमस्तेनमस्तेनमस्ते ॥ पुढतीपुढतीनमस्ते ॥ समाधिसुखअरते ॥ नमोनमनकरिता ॥९७॥

नमोनमोआदिपीठा ॥ शिवादिगुणवरिष्ठा ॥ येथेयेवोनिवैकुंठपीठा ॥ समाधिसेजघातली ॥९८॥

महाविष्णुतूयोगरूपा ॥ महारूपाचियाआदिरूपा ॥ महादित्याअमूपा ॥ कोटिसूर्यतेजसा ॥९९॥

शंखचक्रानेमंडित ॥ करकमळतुझेमिरवित ॥ पदकह्रदयावरीशोभत ॥ आणिश्रीवत्सलांछन ॥१००॥

अनंतबाहूंचामेळ ॥ तोतूचतुर्भुजगोपाळ ॥ मुगुटविराजिततेजाळ ॥ कंठीसूर्याहूनप्रभा ॥१॥

पीतांबरमाळकंठी ॥ सर्वांगीचंदनाचीउटी ॥ हिरेमाणिकेकटितटी ॥ आणिककिरणेफाकती ॥२॥

क्षुद्रघंटिकांचीओळी ॥ घनघनाटतयातळी ॥ देहुडापाउलीनिश्चळी ॥ वेणुवाजविसीसुस्वरे ॥३॥

रुणझुणरुणुझुणु ॥ ऐसावाजविसीवेणु ॥ तोतूप्रत्यक्षनारायणु ॥ अलंकापुरीनांदसी ॥४॥

सभोवतेगोपाळतुजे ॥ तेअंतरंगसखेमाझे ॥ पुंडरीकतरीसहजे ॥ प्राणसखापैमाझा ॥५॥

ऐसाज्ञानउद्‍बोधबोले ॥ ज्ञानेअज्ञाननिरसिले ॥ विज्ञानहीहरपले ॥ दृश्यदृष्टेनसी ॥६॥

बापरखुमादेवीवर ॥ समाधीदेउनिस्थिर ॥ वरीठेवूनिअभयकर ॥ वरदेऊनिराहिला ॥७॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP