TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भारुडे|
जोहार - जोहार जिवाजीपंत ठाणेदार ।...

भारुड - जोहार - जोहार जिवाजीपंत ठाणेदार ।...

भारुड Bharude is a kind of satirical form of presenting the faults of lay human beings. It was started by Eknath who is revered as a saint. 

भारुड - जोहार

जोहार जिवाजीपंत ठाणेदार । तुमचे गांवची वस्ती खबरदार। पहावया वागणूक साचार ।

मज धन्यांनी रवाना केले की जी मायबाप ॥ १ ॥

धन्यांनी सांगितलें मला । जिवाजीस आपण गांव दिला ।

तेणें गांवांतील वसुल बुडविला । ऐसें हें बरें नोहे की० ॥ २ ॥

गांवची आबादी तुम्ही करा । धन्याचा कउल पुरा करा ।

जमीन वजवून भरा सारा । पीक पिकवा भक्तीचे की० ॥ ३ ॥

पीक पिकेल अपार । तेथें मागते येतील निर्धार ।

त्यांसी दया शांतीचा विचार । करून दान द्या की० ॥ ४ ॥

या पिकांचीं पाखरें तोडा । कामक्रोध भूस झाडा ।

आशा मनीषा तृष्णांचा तिवडा । करूनि खळें शुद्ध करा की० ॥ ५ ॥

धन्याचे बाकी पुरतें द्यावें । बाकी फिटतां वजा आपण घ्यावें ।

हें मूळचें बोलणे आहे । धन्याचें की० ॥ ६ ॥

तुम्ही तो पीक पिकवून । केलें नाही बाकीचें खंडन ।

बाकी धन्याची ठेवून । तसेच बसला की० ॥ ७ ॥

ही वागणूक तुमची नाहीं बरी । धन्याची बाकी चुकवा सारी । एका जनार्दनीं निर्धारी ।

पीक पिकें निर्धारी । प्रेमाचें की जी मायबाप ॥ ८ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:30:35.0870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

leverage lease

  • नियंत्रित पट्टा 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्म्याची किती आणि कोणती रूपे मानली गेली आहेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site