संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|पद्मपुराणम्|स्वर्गखण्डः|
अध्यायः २८

स्वर्गखण्डः - अध्यायः २८

भगवान् नारायणाच्या नाभि-कमलातून, सृष्टि-रचयिता ब्रह्मदेवाने उत्पन्न झाल्यावर सृष्टि-रचना संबंधी ज्ञानाचा विस्तार केला, म्हणून ह्या पुराणास पद्म पुराण म्हणतात.


नारद उवाच-
ततो गच्छेत धर्म्मज्ञ धर्म्मतीर्थं पुरातनम्
यत्र धर्मो महाभागस्तप्तवानुत्तमं तपः ॥१॥
तेन तीर्थं कृतं पुण्यं स्वेन नाम्ना च चिह्नितम्
तत्र स्नात्वा नरो राजन्धर्मशीलः समाहितः ॥२॥
आसप्तमं कुलं चैव पुनीते नात्र संशयः
ततो गच्छेत धर्मज्ञ कलाप वनमुत्तमम् ॥३॥
कृच्छ्रेण महता गत्वा तत्र स्नात्वा समाहितः
अग्निष्टोममवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥४॥
सौगंधिकं वनं राजंस्ततो गच्छेत मानवः
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥५॥
सिद्धचारणगंधर्वाः किन्नराः स महोरगाः
तद्वनं प्रविशन्नेव सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६॥
ततो हि सा सरिच्छ्रेष्ठा नदीनामुत्तमा नदी
प्लक्षादेवी स्मृता राजन्महा पुण्या सरस्वती ॥७॥
तत्राभिषेकं कुर्वीत वल्मीकान्निःसृते जले
अर्चयित्वा पितॄन्देवानश्वमेधफलं लभेत् ॥८॥
ईशानाध्युषितं नाम तत्र तीर्थं सुदुर्लभम्
षड्गुणं यन्निपातेषु वल्मीकादिति निश्चयः ॥९॥
कपिलानां सहस्रं च वाजिमेधं च विंदति
तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र दृष्टमेतत्पुरातनैः ॥१०॥
सुगंधां शतकुंभां च पंचयज्ञं च भारत
अभिगम्य नरश्रेष्ठ स्वर्गलोके महीयते ॥११॥
त्रिशूलपात्रं तत्रैव तीर्थमासाद्य दुर्लभम्
तत्राभिषेकं कुर्वीत पितृदेवार्चने रतः ॥१२॥
गाणपत्यं च लभते देहं त्यक्त्वा न संशयः
ततो राजगृहं गच्छेद्देव्याः स्थानं सुदुर्लभम् ॥१३॥
शाकंभरीति विख्याता त्रिषुलोकेषु विश्रुता
दिव्यं वर्षसहस्रं च शाकेन किल भारत ॥१४॥
आहारं सा कृतवती मासिमासि नराधिप
ऋषयोऽभ्यागतास्तत्र देव्या भक्तास्तपोधनाः ॥१५॥
आतिथ्यं च कृतं तेषां शाकेन किल भारत
ततः शाकंभरीत्येवं नाम तस्याः प्रतिष्ठितम् ॥१६॥
शाकंभरीं समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः
त्रिरात्रमुषितः शाकं भक्षयेन्नियतः शुचिः ॥१७॥
शाकाहारस्य यत्सम्यग्वर्षैर्द्वादशभिः फलम्
तत्फलं तस्य भवति देव्याश्छंदेन भारत ॥१८॥
ततो गच्छेत्सुवर्णाख्यं त्रिषुलोकेषु विश्रुतम्
यत्र कृष्णः प्रसादार्थं रुद्रमाराधयत्पुरा ॥१९॥
वरांश्च सुबहूँल्लेभे देवैरपि स दुर्ल्लभान्
उक्तश्च त्रिपुरघ्नेन परितुष्टेन भारत ॥२०॥
अपि चात्माप्रियतरो लोके कृष्ण भविष्यसि
त्वन्मुखं च जगत्कृत्स्नं भविष्यति न संशयः ॥२१॥
तत्राभिगम्य राजेंद्र पूजयित्वा वृषध्वजम्
अश्वमेधमवाप्नोति गाणपत्यं च विंदति ॥२२॥
धूमावतीं ततो गच्छेत्त्रिरात्रमुषितो नरः
मनसा प्रार्थितान्कामाँल्लभते नात्र संशयः ॥२३॥
देव्यास्तु दक्षिणार्धे नरथावर्त्तो नराधिप
तत्रागत्य तु धर्मज्ञ श्रद्दधानो जितेंद्रियः ॥२४॥
महादेवप्रसादेन गच्छेत परमां गतिम्
प्रदक्षिणमुपावृत्य गच्छेत भरतर्षभ ॥२५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 03, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP