TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ वातरोगनिदानं व्याख्यास्याम: ॥

॥ अथ वातरोगनिदानं व्याख्यास्याम: ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ वातरोगनिदानं व्याख्यास्याम: ॥
॥ अथ वातरोगनिदानं व्याख्यास्याम: ॥
पित्तं पडु कफ: पडु: पडवो मलधातव: । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्‍ ॥१॥
॥ अथ सम्प्राप्तिपूर्वकनिदानमाह ॥
शक्त्यानुप्रासशक्त्याथ ज्वरादौ प्रतिपद्यते । सर्वव्याधिनिदानं वा वातव्याधिनिरुपणम्‍ ॥१॥
रुक्षशीताल्पलघ्वन्नव्यवायातिप्रजागैरे:। विषमादुपचाराच्च दोषासृक्‍स्त्रावणादपि ॥२॥
लड्‍घनलवनात्यध्वव्यायामातिविचेष्टितै: । धातूनां संक्षयाच्चिन्ताशोकरोगातिकर्षणात्‍ ॥३॥
वेगसन्धारणादामादभिघातादभोजनात्‍ । मर्मघाताद्‍गजोष्ट्राश्वशीघ्रयानापसर्पणात्‍ ॥४॥
एतै: कारणैर्व्याधीन्‍ करोतीत्याह ॥ देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वानिलो बली । करोति विविधान्व्याधीन्सर्वाडै काडसंश्रयान् ॥ अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्व्रुपमिंद स्मृतम्‍ ॥५॥
॥अथ तदेव व्यक्तरुपमाह ॥
आत्मरुपं तु तव्द्यक्तमपाये लघुता पुन:। सकोच: पर्वणां स्तम्भो भडोऽस्थ्नां पवर्णामपि॥ लोमहर्ष: प्रलपश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रह: ॥१॥
खाज्ज्यं पाडुल्यकुब्जत्वं शोषोऽडानामनिद्रता । गर्भशुक्ररजोनाश: स्पन्दनं गात्रसुप्तता ॥२॥
शिरोनासाक्षिजत्रूणां ग्रीवायाश्चापि हुण्डनम्‍ । भेदस्तोदार्तिराक्षेपो मोहश्चायास एव च ॥३॥
एवंविधानि रुपाणि करोति कुपितोऽनिल:। हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषकृत्‍ ॥४॥
॥ अथ स्थानविशेषमाह ॥
वायुरामाशये क्रुध्दश्छर्द्यादीन्‍ कुरुते सदा । तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवर्चसो:॥ वर्ध्मत्दृद्रोगगुल्मार्श: पार्श्वशूलं च मारुते ॥१॥
॥ अथ सर्वाडकुपितलक्षणमाह ॥
सर्वाडकुपिते वाते गात्रस्फुरणभज्जनम्‍ । वेदनाभि: परीतस्य स्फुटन्तीवास्य स न्धय: ॥१॥
॥ अथ पक्काशयकुपितस्य लक्षणमाह ॥
ग्रहो विण्मूत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशर्करा:। जड्‍घोरुत्रिकपार्श्वेषु रुक्‍ शोफश्च गुदस्थिते ॥१॥
॥ अथामाशयकुपितमाह ॥
रुक्‍ पार्श्वोदरत्दृन्नाभौ तृष्णोद्रारविषूचिका:। कास: कण्ठास्यशोषश्च च्छर्दिश्चामाशये स्थिते ॥१॥
॥ अथ पक्काशयगतलक्षणमाह ॥
पक्कशयस्थोऽत्रकूजं शूलाटोपौ करोति च । कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम्‍ ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-20T18:55:01.6830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

SAPTASĀLA (S)(सप्तसाल)

 • The cursed forms of the King Maṇibhadra's seven sons who were sorcerers. Due to the curse of Agastya they became seven palm trees (sālas). They obtained liberation from the curse during the incarnation of Viṣṇu as Śrī Rāma. (For detailed story see under Maṇibhadra II). 
RANDOM WORD

Did you know?

मंत्राग्नी आणि भडाग्नी मध्ये म्हणजे काय? ते केव्हां देतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.