TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ प्रकृतिः ॥

॥ अथ प्रकृतिः ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ प्रकृतिः ॥
अधृतिरदृढसौहृदः कृतघ्नः कृशपुरुषो धमनीततः प्रलापी ।
द्रुतगतिरटनोऽनवस्थितात्मावियति च गच्छति संभ्रमेण सुप्तः ॥१॥
अव्यवस्थितमतिश्चलदृष्टिर्मन्दरत्नधनसंचयमित्रः ।
किञ्चिदेव विलपत्यनिबद्धं मारुतप्रकृतिरेष मनुष्यः ॥२॥
मेधावी निपुणमतिर्विगल्भवक्ता तेजस्वी समितिषु दुर्निवारवीर्यः ।
सुप्तः सन्‌ कनकपलाशकर्णिकारान्‌ संपश्येदपि च हुताशविद्युदुल्काः ॥३॥
न भयात्प्रणमेदनतेष्वमृदुः प्रणतेश्वपि सान्त्वनदानपरः ।
भवतीह सदा व्यथितास्यगतिः स भवेदिह पित्तमयप्रकृतिः ॥४॥
शुक्लाक्षः स्थिरकुटिलालिनीलकेशो लक्ष्मीवान्‌ जलदमृदङ्गसिंहघोषः ।
सुप्तः सन्‌ सकमलहंसचक्रवाकान्‌ संपश्येदपि च जलाशयान्मनोज्ञान्‌ ॥५॥
रक्तान्तनेत्रः सुविभक्तगात्रः स्निग्धच्छविः सत्वगुणोपपन्नः ।
क्लेशक्षमो मानयिता गुरूणां ज्ञेयो बलासप्रकृतिर्मनुष्यः ॥६॥
द्वयोर्वा तिसॄणां वापि प्रकृतीनां तु लक्षणैः ।
ज्ञात्वा संसर्गजा वैद्यः प्रकृतीरभिदर्शयेत्‌ ॥७॥
विषजातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते ।
तद्वत्प्रकृतयो मर्त्यं शक्नुवन्ति न बाधितुम्‌ ॥८॥
इति प्रकृतयः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-10T18:50:05.0230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

प्रस्कण्व (काण्व)

RANDOM WORD

Did you know?

pl. kartiksnanache ani kakadariche mahatva sangave ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

  • Meanings in Dictionary: 717,108
  • Total Pages: 47,439
  • Dictionaries: 46
  • Hindi Pages: 4,555
  • Words in Dictionary: 326,018
  • Marathi Pages: 28,417
  • Tags: 2,707
  • English Pages: 234
  • Sanskrit Pages: 14,232
  • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.