TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ रक्तस्त्रुति: ॥

॥ अथ रक्तस्त्रुति: ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ रक्तस्त्रुति: ॥
॥ अथ रक्तस्त्रुति: ॥
शरत्काले स्वभावेन कुर्याद्रक्तस्त्रुतिं नर: । त्वग्दोषग्रन्थिशोथाद्या न स्य़ू रक्तसूजोयत: ॥१॥
इन्द्रगोपनिभं ज्ञेयं प्रकृतिस्थमसंहतम्‍ । शोधे दाहेऽड्गपाके च रक्तवर्णेऽसृज: स्त्रुततौ ॥२॥
वातरक्ते तथा कुष्ठे सपीडे दुर्जयानिले । पाणिरोगे श्लीपदे च विषदुष्टे च शोणिते ॥३॥
ग्रन्थ्यर्बुदापचीक्षुद्ररोगरक्ताधिमन्थिषु । विदारीस्तनरोगेषु गात्राणां सादगौरवे ॥४॥
रक्ताभिष्यन्दतन्द्रायां पूतिघ्राणास्यदाहके । यकृत्प्लीहविसर्पेषू दिद्रधौ पिटलोद्गमे ॥५॥
कर्णौष्ठघ्राणवक्राणां पाके दाहे शिरोरुजि । उपदंशे रक्तपित्ते रक्तस्त्राव: प्रशस्यते ॥६॥
गोशृड्गेण जलौकाभिरलाबुभिरपि त्रिधा । वातपित्तकफैर्दुष्तं शोणितं स्त्रावयेद्धुध: ॥७॥
द्विदोषाभ्यां च संदुष्टं त्रिदोषैरपिदूषितम्‍ । शोणितं स्त्रावयेद्युक्त्या शिरामोक्षै: पदैस्तथा ॥८॥
गृह्याति शोणितं शृड्गं दशाड्गुलमितं बलात्‍ । जलूका हस्तमात्रं तु तुम्बी च द्वादशाड्गुलम्‍ ॥९॥
पदमड्गुलमात्रं स्याच्छिरा सर्वाड्गशोधिनी । शीतोपचारै: कुपिते स्त्रुतरक्तस्य मारुते ॥१०॥
कोष्णेन सर्पिषा शोथं शनकै: परिषेचयेत्‍ । क्षीनस्यैणशिशोरश्त्रहरिणच्छागमांसज: ॥११॥
रस: समुचित: पाने क्षीरं वा षष्टिका हिता: । व्याव्याममैथुनक्रोधशीतस्नानप्रवातकान्‍ ॥१२॥
एकासनं दिवा निद्रां क्षाराम्लकटुभोजनम्‍ । शोकं वादमजीर्णें च त्यजेद्यावद्भलं भवेत्‍ ॥१३॥
इति रक्तस्त्रुति: । इति वमनरेचनादिकथनम्‍ ॥


॥ अथ शब्दपरिश्राषाकथनम्‍ ॥
अथ सहेतुकान्‍ सलक्षणान्‍ कतिचिद्विकारानाह । स्रुश्रुते तन्द्रालक्षनम्‍ । इन्द्रियार्थेष्वसंप्राप्तिगौरवं जृम्भणं क्लम: । निद्रार्तस्येव यस्यैते तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‍ ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-17T19:47:19.9270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अवश्य

  • वि. अनिवार्य ; दु : साध्य ; वश न होणारें ; न टळणारें . [ सं . अ + वश ] 
  • क्रि.वि. 
  • आवश्यक बद्दल चुकीनें उपयोग ; जरुर ; खचित ; खात्रीनें ; खास ; अलबत ; नि : संशय ; अगत्य ; निखालस . 
  • कोणेकानें सांगितलेल्या गोष्टीच्या अंगीकाराचें द्योतक , संमतिदर्शक होय , बरें या अर्थी अव्यय . [ सं . अ + वश ] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञक्रिया करणार्‍यांना काय म्हणतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site