TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ दूतपरीक्षा ॥

॥ अथ दूतपरीक्षा ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.

॥ अथ दूतपरीक्षा ॥
दूतस्य प्रश्नाक्षरयोगसंख्या त्रिघ्नाष्टभाज्या प्रवदन्ति शेषे । समे च मृत्युर्विषमे च नैव विलोक्य वैद्याः खलु प्रश्नकाले ॥१॥
दूतो रक्तकषायकृष्णवासनो दण्डीं जटी मुण्डितस्तैलाभ्यक्तवपुर्भयङ्करवचा दीनोऽश्रुपूर्णेक्षणः । भस्माङ्गारकपालपाशमुसली सूर्येऽस्तगे व्याकुलो यः शून्यस्वरसंस्थितो गदवतो दूतस्तु कालानलः ॥२॥
स्वज्ञातिः श्वेतवस्त्रो द्रविनयुतकरः क्षत्रियो ब्राह्मणो वा ताम्बूलास्यः सुशीलः शुभवचनवदः स्यात्प्रशस्तोऽत्रदूतः ॥३॥
संध्याकाले तथा रात्रौ स्नानभोजनसङ्गमे । विपरीतेषु कालेषु न गच्छेतत्र बुद्धिमान्‌ ॥४॥
न सुप्याद्रोगिसदने न भुञ्जीयात्‌ कदाचन । विनाह्वानं न गच्छेच्च न ब्रूयान्मरणं भिषक्‌ ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-10T18:31:03.7230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पिकी

  • f  Spittle ejected from the mouth. 
RANDOM WORD

Did you know?

घराच्या दाराबाहेर शुभ-लाभ कां लिहीतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.