मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|कीर्तन आख्यान|श्री दासगणु महाराजांची आख्याने|
श्रीनामदेव महाराजांचें चरित्र ६

श्रीनामदेव महाराजांचें चरित्र ६

श्रीसद्गुरू दासगणु महाराजांची कीर्तनाख्यानें हीं अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण, रसाळ आणि विविध काव्यगुणांनी संपन्न असून श्राव्य काव्याचा तो एक उत्कृष्ट नमुना आहे.


मध्यम खंड
अशा वेळेला, श्रीनामदेवाचें घोडें त्या माळावर आलें. नामदेवानें जेव्हां त्या वेताळाचा एकंदर देखावा पाहिला, तेव्हां त्यांना देवाच्या बोलण्याची आठवण झाली, कीं उघडेबागडे झांकण्यासाठीं शिंप्यांचा जन्म आहे ! लगेच नामदेवानें आपलें घोडें तेथें उभें केलें आणि वेताळापेक्षां जो लहान धोंडा होता, त्याच्याकडे ते गेले व त्याला म्हणाले,

॥ दिंडी ॥
भूप धोंडोबा सकल प्रस्तारांचा ॥ आहे भंवती परिवार भव्य साचा ॥
तुम्हि दिसतां येथील सावकार ॥ गणोबा घ्या हा माल सोईवार ॥३१॥

॥ पद ॥ ( धन्य उमा शंभुची. )
माल विकेल किं तुमचा । या भूपाच्या जवळी साचा ॥ माल० ॥
मीचि जाऊन करीन विनंती । तुमच्यातर्फ़ें धोंडोबाप्रती ॥
नृपति गिर्‍हाइक ज्याचें जगतीं । तो साहु भाग्याचा ॥ या भूपा०॥३२॥

॥ पद ॥ ( आकले न अघडित घटना. )
वसन - विहित ऐसें कां या वसतसा वनां ? ॥
प्रखर फ़ार थंडी पडली । नष्ट सकल कमलें झालीं ॥
म्हणुनि सोय पाहिजे केली । देहरक्षणा ॥ कां या० ॥
तनुसमान कोठें नाहीं । अमोल असें जगतिं पाही ! ॥
दैन्य तिचें बरवें नाहीं । ध्यानिं हें अणा ॥ कां या० ॥३३॥

॥ श्लोक ( उपजाति ) ॥
नामें गणोबा तुमच्या हटीचा ।
चाटी नृपाळा तव ओळखीचा ॥
त्यानें खरेदी तुमच्याचसाठीं ॥
आहेत केल्या मम सर्व गांठी ॥३४॥

॥ आर्या ॥
धोतर बंडी टोपी एकेका दिधलि नामदेवांनीं ॥
विश्वीं विश्वंभर हे कळल्या उरणार भेद कोठोनी ? ॥३५॥
याप्रमाणें सर्व कपडे वांटून, नामदेव पंढरपूराला आले व बापाला म्हणाले,

॥ पद ( भ्यावें मुळीं न भ्यावें० ) ॥
गेला खपून गेला । भोशांत माल अपुला ॥ध्रु०॥
प्रख्यात नामें भोशाचा । श्रीमंत सादु भाग्याचा ॥
रकमेस असे केला ॥ध्रु०॥३६॥

॥ श्लोक ( शार्दूलविक्रीडित ) ॥
द्या आजी अमुची तुम्ही रकम ती चाळीस नी चारशें ॥
ना आणी वचनांत बाध कधिंही तो योग्य साहू असे ॥
केला ना तुम्हि तो करार अमुच्या संगे इथें मागुती ॥
तो आजी भरला असे रक्कम द्या सारी पुरी निश्चिती ॥३७॥
दुसर्‍या बाजाराला नामदेव पुन: भोशाला गेले व गणोबा नांवाच्या धोंड्याला म्हणाले,

॥ दिंडी ॥
आठ दिवसांची मुदत पुन्हां देतो ॥
अलों तैसा मी आज परत जातो ॥
पुढिल बाजारीं मुळिं न ऐकणार ॥
सबब तुमची ऐकतो एक वार ! ॥३८॥
असें म्हणून नामदेव पंढरपुराला गेले व त्यांनीं बापाला सांगितलें “ बाबा, आजहि कांहीं त्यांनीं पैसे दिले नाहींत. पुढच्या बाजारीं देतो, असें ते म्हणाले. ”
पुन: नामदेव भोशाला गेले व म्हणाले,

॥ पद ॥ ( कंचन कोंदण, लावणी - आनंदकंदा )
धनिक तुम्हि या माळावरचे । जगतीं असा गवगवा ॥
ऐकून दिधला माल तुम्हां मी ॥ हिशोब त्याचा पहावा हो ॥
मागील बाकी चुकवा ॥ध्रु०॥
अडचण आम्हां आहे रकमेची । रिता परत नच फ़िरवा ॥
दासगणू म्हणे हें न घडे तरी । लायक जामीन द्यावा हो ॥
मागील बाकी चुकवा ॥ध्रु०॥३९॥
असें म्हणून नामदेव धोंडोबा नांवाच्या मोठ्या धोंड्याकडे गेले आणि त्याला म्हणाले,

॥ अभंग ॥
तुम्ही गिर्‍हाईक गणोबासी होता ॥ म्हणोनि मी देतां माल झालों ॥
उणापुरा मास आज एक झाला ॥ दाम नाहीं दिला गणोबांनीं ॥
देशीच्या साहुचे हमी राजे घेती ॥ तया सोडवीती कर्जांतून ॥
गणुदास म्हणे तुम्ही माळावर ॥ राजराजेश्वर पाषाणांचे ॥४०॥

॥ श्लोक ( इंद्रवज्रा ) ॥
जामीन व्हावें तुम्हि या नृपाला ।
साहू गणोबा बहु दीन झाला ॥
धंद्यांत पैसा जणु जीव साच ।
राजे जगीं या परिसापरीच ॥४१॥

॥ ओवी ॥
धोंडोबा जामीन घेऊन । आला नामा पंढरीकारण ।
निजपित्यासी वर्तमान । साकल्येंसी कथन केलें ॥४२॥

॥ पद ॥ ( तेंच म्हणावें भजन हरीचें. )
अति निकडीचा करुन तगादा परतुन आलों घरा । भ्यालों मुळिं न प्रस्तरेश्वरा ॥
( चाल ) पाहून मला सन्मूख भूप लाजला ।
ना दाम हाताशीं किमपिहि द्याया मला ॥
तो भूपें परी शेवटीं पदर पसरिला ! ।
आठ दिसांची मुदत मागण्या करुन दीनशीं गिरा ॥
बाकीची चिंता मुळिं ना करा ॥ ! ॥४३॥
पुढच्या सोमवारीं जेव्हां तगाद्यासाठीं नामदेव भोशाला जाऊं लागए, तेव्हां दामाशेटी म्हणाले,

॥ श्लोक ( पृथ्वी ) ॥
न ये रकम घेतल्याविण तसा रिकामा घरीं ।
असे कितिक वायदे उलटले विचारा करी ॥
अजी न मिळल्या जरी रकम त्याचिया जामिना ।
आणि मजकडे नको भुलुस मिष्टशा भाषणा ॥४४॥
नामदेव बापानें सांगितल्याप्रमाणें तगादा करण्यास भोशांत आले, धोंडोबाला म्हणाले,

॥ पद ॥ ( सगुण गुण माया. )
नृपाळा आजी, ऐकणें विनंती माझी ॥ध्रु०॥
द्या रकम सारी लवकर । वाय्दे बहुत आजवर ।
जाहले किती धरूं धीर । वचन राखा जीं ॥ ऐकणें ॥
अमोल बोल भूपाचा । इतिहास हरिश्चंद्राचा ।
आणुनिया मनामधिं साचा । तसें वागाजी ॥ऐक०॥४५॥

॥ श्लोक ( शार्दूलविक्रीडित ) ॥
वा ! खासें धरिलेंत मौन अपुला तो स्वार्थ साधावया ॥
केव्हांपासुन ही शिकून बसला भस्मासुराचि क्रिया ? ॥
आतां ना धरणार भीड तुमची बांधून घोड्यावरी ॥
जातो घेऊन पंढरीस उमजा चित्तांत कांहीं तरी ॥४६॥

॥ श्लोक ( पृथ्वी ) ॥
बिडाल नच अभीत त्या कधिंच कीटकाच्या नृपा ॥
पळे न कधिं केसरी बघुन वंचकाच्या तपा ॥
दिमाख अपुला तुम्ही बसून प्रस्तरा दाखवा ॥
प्रमूखपण एक या त्रिभुवनीं अम्हां मानवा ॥४७॥

॥ ओवी ॥
ऐसे म्हणून उपटिला । धोंडोबा घोड्यावर घातिला ॥
चर्‍हाटें बळकट बांधिला । पाहून हांसले गांवकरी ॥४८॥
तेव्हां गांवाचे लोक जमा झाले व म्हणाले,

॥ पद ॥ ( शिवदर्शन )
तुम्हि शिंपी कशास्तव नेतां ॥ध्रु०॥
थोर दगड हा घोड्यावरती ॥ घालुन हे जन तुम्हांस हंसती ॥
ही तो वडारि यांची रीती ॥ विपरीत असें कां करितां ॥ तुम्हि०४९॥
हें ऐकून नामदेव म्हणाले,

॥ श्लोक ( पृथ्वी ) ॥
दिसे दगड हा वरी परि न गोष्ट ही बा खरी ॥
तुम्हा परिच एक हा घटक साच या भूवरी ॥
असे भरुन राहिला जगतिं आंत नी बाहिर ॥
रमारमन श्रीहरी कमलनाभ सर्वेश्वर ॥५०॥
तो मोठी थोरला धोंडा घोड्याच्या पाठीवर लादून नामदेव पंढरीला घेऊन आले. तें पाहून गोणाबाई दारांत होती, ती नामदेवाला म्हणाली,

॥ ओवी ( जात्यावरची ) ॥
नाम्या ! अवजड धोंडा असा । कसा घालून पाठीवर ॥
आणिलासि तूं वारूच्या । त्याला पडेल ना फ़ांपर ॥५१॥
नामदेव म्हणाला,

॥ पद ॥ ( प्रगटला की० )
दगड हा न जामीन माते, चाटि गणोबाचा ॥
बाकीसाठीं बांधुन आणिला येथवरी साचा ॥ध्रु०॥
बहुत वेळ यांनीं मजला व्यर्थ चाळवीलें ॥
धन न किमपि देता खालीं वायदेच केलें ॥
तेंच कृत्य त्याचें त्याला आज फ़ळा आलें ॥
मज न किमपि आवडे ऐसा ढंग लबाडीचा ॥दगड०॥५२॥

॥ आर्या ॥
ऐकुन वचन पतीचें, राजाई खिन्न झालि अत्यंत ॥
चित्तीं म्हणे बुडालें घर बाई सर्व कांहिं विपरींत ! ॥५३॥

॥ दिंडी ॥
धोंडोबातें कोंडून लादनीसी ॥ केलि तकिद यापरी कुटुंबासी ॥
द्रव्य अपुलें दिधल्यास यास सोडा ॥ तोंवरी या बाहेर मुळिं न काढा ॥५४॥

॥ ओवी ॥
पुढें दामाशेटीकारण । हें साकल्य कळलें वर्तमान ।
स्नुषा राजाईकडून । तेणें तो संतापला ॥५५॥
धोंड्याला पाहून दामाशेटीला आपल्या मुलाच्या कृत्याचा अतिशय संताप आला व ते म्हणाले,

॥ श्लोक ( शार्दूलविक्रीडित ) ॥
जा नार्‍या ! तुझिया पित्यास झणिं ये घेऊन माझ्याकडे ॥
आतां ना करणें मुळींच बरवें दुर्लक्ष त्याच्याकडे ॥
नाहीं रक्कम थोडकी म्हणुनिया गुपचूप बैसूं कसा ॥
देवाच्या भजनेंकरून बनला हा पोर माझा पिसा ! ॥५६॥
त्याप्रमाणें नारायणाबरोबर नामदेव आले. नामदेवाला पाहतांच दामशेटी मोठ्या संतापानें त्याच्या अंगावर ओरडला व म्हणाला,

॥ झंपा ॥
अरे कारट्या ! काय हा घेतला रे । तुंवा सांग जामीन माळावरी रे ॥
आणिलासे कसा ! थोर धोंडा असा ! मी न झालों पिसा तव परी रे ॥
बसुन करिसी घरीं गोष्टि ज्ञात्यापरी । तोंच कां हे वरी मूर्खपण रे ॥
कुठुन झाली मला पाठवाया तुला । बुद्धि बाजारला तेधवां रे ॥५७॥
असा बापाचा संताप पाहून नामदेव म्हणाले,

॥ आर्या ॥
कोपुं नका बाबा ! मीं नच केलें यांत वांकडें कांहीं ॥
जामिन हा घ्या यापुन रक्कम व्याजासहित लवलाही ॥५८॥

॥ श्लोक ( भुजंगप्रयात ) ॥
नसे नामया काय डोकें ठिकाणीं ॥
कशीं बोलसी ही असंबद्ध वाणी ॥
तुझ्या मूर्खतेला जगीं पार नाहीं ॥
शिळा ही मुळीं दाम दे ना कधींही ! ॥५९॥
नामदेव म्हणाले, “ बाबा ! मी ह्यांत मूर्खपणा यकिंचित्हि केला नाही फ़ारच विचारानें काम केलें आहे. ”

॥ दिंडी ॥
अला दामाशेटीस राग फ़ार । गजकातर हातांत होती थोर ॥
तीच त्यानें फ़ेकून मारियेली । प्रस्तरा त्या, परि गोष्ट अशी झाली ॥६०॥

॥ श्लोक ( पृथ्वी ) ॥
सुवर्णमय जाहला गज तशीच ती कातरी ॥
असें बघुन हर्षला जनक फ़ार चित्तांतरीं ॥
कृपा करुन दीधला मजप्रती हरीनें असा ॥
सुपूत गुनधी; म्हणूं मग तयास वेडा कसा ? ॥६१॥

॥ पद ( दगडाचा देव कसा. ) ॥
ऐसाची जामीन हा राहुं दे घरीं ।
व्याजासह रक्कम यांनीं दीधली पुरी ॥ध्रु०॥
हा न दगड साच तुला भाग्य लाधलें ॥
परिस हाच नि:संशय आज उमजलें ।
कांहीं कमि न आपणांस इथुन राहिले ॥
अरि याचा स्फ़ोट मुला जगतिं ना करी ॥ऐसा०॥६२॥
नामदेव म्हणाले,

॥ श्लोक ( वसंततिलका ) ॥
छे ! छे । नको मुळींच हा अपुल्या गृहांत ।
ना राहुं देइल पहा कधिं शांत चित्त ! ॥
याचा सदैव असरा मदमोहकामा ।
ना ध्याउं देईल तुम्हा रघुराजरामा ॥६३॥

॥ ओवी ॥
धोंडोबा हा साक्षात् परीस । हें कळतां भोशास ।
जन आले त्या न्यावयास । भव्य गाडा घेउनी ॥६४॥

भोशाचे मराठे वीर । शिपाई शूर । शंभरावर । मिळोनिया आले ।
तलवार तमंचा कटीं करामध्यें भाले ॥
भिमथडी तट्टें गमतिचीं । अखुड बांध्याचीं । चपल बहुसाची ।
जिंकिती हरणा ॥ काननामधीं, प्रत्यहीं सहज पळतांना ॥
( चाल ) भट उमरें, मौजे, कौठाळी रोपळें ।
येथून मौज पाह्याला जन आले ॥
प्रथमत: लोक भोशाचे तंडले ॥
वा बरें, दिसतसा भोळे । तुम्ही माळवाले । मुला धाडिलें ।
आमुच्या गांवा ॥
गुणदास म्हणे केलात गनीमि कावा ॥६५॥

॥ दिंडी ॥
ग्रामदैवत आमुच्या धोंडोबासी । तुम्ही कां हे कोंडिलें लादनीसी ?
पुत्र तुमचा चोरटा धोंडोबाला । चोरूनिया घेऊन येथ आला ॥६६॥

॥ अभंग ॥
महाद्वारीं होते सराफ़ दुकानीं । ते आले धांवोनी कळतां हें ।
करिं आपुलिया लोखंड घेवोन । पाहती लावून धोंडोबासी ॥
सोनें होतें ऐसें पाहुनी हर्षले । शेटीशीं बोलले येणें रीतीं ।
भोशाच्या लोकांसी तुम्ही मुळिं ना भ्यावें । येथें असूं द्यावें धोंडोबासी ॥६७॥
तालमीचे लोक आले. भोशेकरांनींहि आपलीं टिकोरीं सरसावलीं. उभयपक्षांची बाचाबाची सुरू झाली. तें पाहून नामदेवानें तो लादनींतीतला धोंडा बाहेर काढून अंगणांत टाकला.

॥ गेलें परीसपण तें बळदांतुन काढितां वरी त्याला ॥
सुटतां पुष्पापासून राहवा कोठुन सुवास सूत्राला ॥६८॥
पांडुरंगाची मूर्ति नामदेवाच्या घरांत प्रगट झाली आणि दामाशेटीला व तेथें जमलेल्या लोकांना असें निक्षून सांगितलें कीं,

॥ श्लोक ( पृथ्वी ) ॥
खरा परिस कोण हें किमपि ना तुवां जाणिलें ॥
बघून दगडास या त्वदिय चित्त घोंटाळलें ! ॥
खरा परिस नामया तव कुमार जो जाहला ॥
तयास भज भक्तिनें मग कमी न कांहीं तुला ! ॥६९॥


N/A

References : N/A
Last Updated : August 24, 2015

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP