TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|कूर्मपुराणम् उत्तरभागः|
द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

कूर्मपुराणः - द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

पुराण म्हणजे भारतीय संस्कृतीचा अमूल्य ठेवा आहे. महापुराणांच्या क्रमवारीत कूर्मपुराण पंधराव्या स्थानावर आहे.


द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

विविध शैव तीर्थोंके माहात्म्यका निरूपण, तीर्थोंके अधिकारी तथा तीर्थ माहात्म्यका उपसंहार

सुत उवाच

अन्यच्च तीर्थप्रवरं जप्येश्वरसमीपतः ।

नाम्रा पंचनंद पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम ॥१॥

त्रिरात्रोपोषितस्तत्र पुजयित्वा महेश्वरम ।

सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रलोके महीयते ॥२॥

अन्यच्च तीर्थप्रवरं शंकरस्यामितौजसः ।

महाभैरवमित्युक्तं महापातकनाशनम ॥३॥

तीर्थांना च परं तीर्थं वितस्ता परमा नदी ।

सर्वपापहरा पुण्या स्वयमेव गिरिन्द्रजा ॥४॥

तीर्थं पंचतपं नाम शम्भोरमिततेजसः ।

यत्र देवादिदेवेन चक्रार्थ पूजितो भवः ॥५॥

पिण्डदानादिकं तत्र प्रेत्यानन्तफलप्रदम ।

मृतस्तत्रापि नियमाद ब्रह्मालोके महीयते ॥६॥

कायावरोहणं नाम महादेवालयं शुभम ।

यत्र माहेश्वरा धर्मा मुनिभिः सम्प्रवर्तिताः ॥७॥

श्राद्धं दानं तपो होम उपवासस्तथाक्षयः ।

परित्यजति यः प्राणानः रुद्रलोकं स गच्छति ॥८॥

अन्यच्च तीर्थप्रवरं कन्यातीर्थमिति श्रुतम ।

तत्र गत्वा त्यजेत प्राणाँल्लोकान प्राप्नोति शाश्वतान ॥९॥

जामदग्न्यस्य तु शुभं रामस्याक्लिष्टकर्मणः ।

तत्र स्नात्वा तीर्थवरे गोसहस्त्रफलं लभेत ॥१०॥

महाकालमिति ख्यातं तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम ।

गत्वा प्राणान परित्यज्य गाणपत्यमवाप्नुयात ॥११॥

गुह्माद गुह्मातमं तीर्थं नकुलीश्‍वरमुत्तमम ।

तत्र संनिहितः श्रीमान भगवान नकुलीश्‍वरः ॥१२॥

हिमवच्छिखरे रम्ये गंगाद्वारे सुशोभने ।

देव्या सह महादेवो नित्यं शिष्यैश्च संवृतः ॥१३॥

तत्र स्नात्वा महादेव पूजयित्वा वृषध्वजम ।

सर्वपापैर्विमुच्येत मृतस्तज्ज्ञानमाप्नुयात ॥१४॥

अन्यच्च देवदेवस्य स्थानं पुण्यतमं शुभम ।

भीमेश्वरमिति ख्यातं गत्वा मुत्र्चति पातकम ॥१५॥

तथान्यच्चण्डवेगायाः सम्भेदः पापनाशनः ।

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥१६॥

सर्वेषामपि चैतेषां तीर्थानां परमा पुरी ।

नाम्रा वाराणसी दिव्या कोटिकोट्ययुताधिका ॥१७॥

तस्याः पुरस्तान्माहात्म्यं भाषितं वो मया त्विह ।

नान्यत्र लभ्यते मुक्तिर्योगिनाप्येकजन्मना ॥१८॥

एते प्राधान्यतः प्रोक्ता देशाः पापचरो गृही ।

गत्वा संक्षालयेत पापं जन्मान्तरशतैः कृतम ॥१९॥

यः स्वधर्मान परित्यज्य तीर्थसेवां करोति हि ।

न तस्य फलते तीर्थमिह लोके परत्र च ॥२०॥

प्रायश्चिती च विधुरस्तथा पापचरो गृही ।

प्रकृर्यात तीर्थसंसेवां ये चान्ये तादृशा जनाः ॥२१॥

सहग्निर्वा सपत्‍नीको गच्छेत तीर्थोनि यत्‍नतः ।

सर्वपापविनिर्मुक्तो यथोक्तां गतिमाप्नुयात ॥२२॥

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य कुर्याद वा तीर्थसेवनम ।

विधाय वृत्तिं पुत्राणां भार्यां तेषु निधाय च ॥२३॥

प्रायश्चित्तप्रसंगेन तीर्थमाहात्म्यमीरितम ।

यः पठेच्छृणुयाद वापि मुच्यते सर्वपातकैः ॥२४॥

इति श्रीकुर्मपुराणे षटसाहस्त्रयां संहितायामुपरिविभागे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-04-17T04:51:20.9070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मालवी II.

RANDOM WORD

Did you know?

In Hinduism, are women and men treated as equals?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

  • Meanings in Dictionary: 644,289
  • Dictionaries: 44
  • Hindi Pages: 4,328
  • Total Pages: 38,982
  • Words in Dictionary: 302,181
  • Tags: 2,508
  • English Pages: 234
  • Marathi Pages: 22,630
  • Sanskrit Pages: 11,789
  • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.