मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय ५०

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय ५०

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


श्रीगणेशाय नमः ॥

घूकपापी शीघ्र लपती ॥ भक्तकुक्कुट आराव करिताती ॥ उदयासि कृष्णा पद्मिनीपती ॥ येता जागृती सकळिका ॥१॥

ऋषी म्हणती अहो स्कंदा ॥ अंबाह्रदयानंदकंदा ॥ कृष्णाकथामृत पाजोनि छंदा ॥ पुरवी आमुचे आणखी ॥२॥

नसे जया जनन मरण ॥ होता साक्षाद्भगवान कृष्ण ॥ मनुष्यदेहा अवलंबून ॥ कर्मे प्राकृतसा करी ॥३॥

निरापराधी जांबवंत ॥ तयासवे हा युद्ध करीत ॥ पीडा देतसे तया बहुत ॥ मणी मिळावा म्हणोनी ॥४॥

जांबवंते सिंहापासून ॥ मणी नेला तया मारून ॥ सिंहे प्रसेनापासाव रत्‍न ॥ वनी वधून घेतले ॥५॥

दिले प्रसेना सत्राजिताने ॥ कृष्ण घेईल या भीतीने ॥ असो वृथा पीडिले कृष्णे ॥ जांबवंता किमर्थ ॥६॥

वृथा द्रोह जांबवंताचा ॥ करिता झाला पति रुक्मिणीचा ॥ संदेह फेडी हा आमचा ॥ कृपा करोनि लवकरी ॥७॥

ऐकोनि यापरी स्वामी कार्तिक ॥ म्हणे ऋषी हो परिसा कौतुक ॥ श्रवण करिता नुरे पातक ॥ कृष्णकथा पवित्र ॥८॥

जो का निरंजन अज सत्य हरी ॥ पाप कैचे तया शरीरी ॥ परि मानवेषधारी ॥ लोकोपकारी होतसे ॥९॥

आळ आला आपणावरी ॥ तो घालवावया हरी ॥ जांबवंतासि पीडा करी ॥ परि अंतरी सखेद ॥१०॥

वृथा द्रोह केला मी या ॥ प्रायश्चित्त काय करू या ॥ ऐसे चिंतोनि विप्रवर्या ॥ म्हणे उपाया वदा हो ॥११॥

तव बोलती विप्र सकळ ॥ नामे जयाचे अजामीळ ॥ मुक्त जाहला तया मळ कैचा सांग दयाळा ॥१२॥

कृष्ण कृष्ण उच्चार करिता ॥ पापे धावती दहा वाटा ॥ परिसोनि यापरी रुक्मिणीभर्ता ॥ म्हणे विप्रांसि पुनरपि ॥१३॥

तुम्ही बोलिला तेहि खरे ॥ परी श्रेष्ठ मार्गानुसारे ॥ इतर वर्तती म्हणोनि थोरे ॥ सदाचारेचि रहावे ॥१४॥

प्रारब्धबळे श्रेष्ठ तेही ॥ दुराचरण करिताता काही ॥ परी उपदेश ते कदाही ॥ नाही वाईट करीत हो ॥१५॥

म्हणोनि सांगा तीर्थ एक ॥ जे का सकल पापदाहक ॥ ऐसी ऐकून मधुर भाक ॥ म्हणती मुनि तयासी ॥१६॥

या भुवरी अनेक तीर्थे ॥ जी का देती भुक्तिमुक्तीते ॥ क्षेत्रे तयापरी सांगतो तूते ॥ एकाग्रचित्ते ऐक बा ॥१७॥

मथुरा द्वारका कांची माया ॥ काशी आवंती नैमिषायोध्या ॥ सेतुबंध त्रिविध गया ॥ प्रभास महेंद्रपर्वत ॥१८॥

श्रीरंगतीर्थ कुरुक्षेत्र ॥ गंगासागर संगम पवित्र ॥ पुष्कर आणि हरिक्षेत्र ॥ ऐक चक्रधर मुरारे ॥१९॥

गंगा गोदावरी यमुना ॥ शरयू सरस्वती कृष्णा ॥ गोमती तीर्थे यापरी नाना ॥ मना वाटेल तेथ जा ॥२०॥

ऐसे ऐकोनि रमाकांत ॥ म्हणे कृष्णेमाजि तीर्थ ॥ पापनाशननाम विदित ॥ पतितपावन मुनी हो ॥२१॥

भार्गवतीर्थापासाव दोन ॥ बाण अंतर तेथ गमन ॥ करितो तुमची आज्ञा प्रमाण ॥ विप्रदैवत मी असे ॥२२॥

अन्यतीर्थ वर्षशते ॥ वास करिता जे पुण्य ते ॥ कृष्णातटी राहता मिळते ॥ त्रिरात्रेचि निश्चयेसी ॥२३॥

सकल तीर्थात मुकुटमणी ॥ उत्तर वाहिनी कृष्णावेणी ॥ धनदायिनी त्रितापहरिणी ॥ भक्तजननी मुनी हो ॥२४॥

गंगेत तीर्थे आहेत नाना ॥ परी उत्तरवाहिनी कुष्णा ॥ श्रेष्ठ सर्वात जिचे स्नाना ॥ करिता पुण्या मिति नसे ॥२५॥

करिता कृष्णातटी दान ॥ वाजपेय पुण्य सान ॥ उत्तरवाहिनी कृष्णासेवन ॥ पद निर्वाण देतसे ॥२६॥

ऐसी ऐकोनि केशवोक्ति ॥ म्हणती आम्ही येऊ संगती ॥ महिना पंधरा दिवस तीर्थी ॥ वसती करू इच्छितो ॥२७॥

ऐसे ऐकोनि यदुकुलरवी ॥ दुंदुभिनादे प्रसिद्ध करवी ॥ विप्र सोयरे मुले आघवी ॥ बांधव बरोबर घेतले ॥२८॥

जेथे उत्तरवाहिनी कृष्णा ॥ तेथे येऊनि तो कान्हा ॥ मुरली वाजवी मधुर नाना ॥ स्वरविभूषित तेधवा ॥२९॥

ते ऐकून ब्रह्मादि देव ॥ आले जेथे वासुदेव ॥ नमन करोनि बोलती सर्व ॥ धन्य सरिद्वरा ही ॥३०॥

सकळ जनाचे पापशमन ॥ व्हावया तुवा निर्माण ॥ केली आपुल्या अंशापासून ॥ कृष्णा कृष्णरूपिणी ॥३१॥

तदा ब्रह्मादि सुरवरा ॥ कृष्ण म्हणे स्नान करा ॥ स्वये करोनि दश सहस्त्रा ॥ गाई विप्रांसि देतसे ॥३२॥

विप्र भोजन सप्त दिन ॥ करी देवाधिदेव कृष्ण ॥ तदा होवोनि कृष्णा प्रसन्न ॥ देत दर्शन सकलिका ॥३३॥

कृष्णावेणीची देखोनि मूर्ती ॥ सदेव विप्र लक्षुमीपति ॥ नमूनि बोले अतिप्रीती ॥ हे पापघ्नि कामदे ॥३४॥

पतितपावने परायणे ॥ पाप गेले तुझे सेवने ॥ अन्यथा न होय सफळ जिणे ॥ कृष्णे दर्शने तुझिया ॥३५॥

ऐसी ऐकोनि कृष्णवाणी ॥ बोले तदा कृष्णावेणी ॥ संसार सागरापासाव प्राणी ॥ उद्धराया कृत्य हे ॥३६॥

नाम जयाचे अनंत पापा ॥ नष्ट करी सहज बापा ॥ दंश करील म्हणोनि सापा ॥ भ्यावे गरुडे काय हो ॥३७॥

केली जयाने मुक्त गणिका ॥ तया कैची पापशंका ॥ परी लोकशिक्षार्थ देखा ॥ करणे सकळ घडे हो ॥३८॥

आता सभुदेववास ॥ येथे करावा जगन्निवास ॥ पुरवी माझि येवढी आस ॥ दयासागरा श्रीपते ॥३९॥

तुझेनि नामे तीर्थ हे हो ॥ प्रसिद्ध जेथे स्नानेचि देहो ॥ शुद्ध होवोनि स्मरणही हो ॥ तुझे मोक्षदायक ॥४०॥

द्यावा दुर्लभ हा वर ॥ ऐसे ऐकोनि रमावर ॥ तथास्तु म्हणोनि सहमुनिवर ॥ तीर्थरूपी राहिला ॥४१॥

ऐसे आख्यान हे रम्य ॥ ऐकता मनोरथ पूर्ण होय ॥ जया अंतरी भक्तिमाय ॥ उणे तया काय हो ॥४२॥

असो पुढे ऋषिवरांते ॥ आदित्यादि महातीर्थे ॥ कथन करील अहो श्रोते ॥ भूतेश्वरतनय तो ॥४३॥

कृष्णाकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ पावाल तृप्ति तेणे अखंड ॥ पन्नासावा अध्याय हा ॥४४॥

इति स्कंदपुराणे श्रीकृष्णामाहात्म्ये पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 26, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP