मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय ४२

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय ४२

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


श्रीगणेशाय नमः ॥

जयजय करुणारससमुद्रे ॥ भक्तमानसचकोरचंद्रे ॥ कृष्णावेणि हो ज्ञानसमुद्रे ॥ नमन चरणी तूझिये ॥१॥

म्हणे ऋषीला अग्निसुत ॥ तीर्थे कृष्णेत असंख्यात ॥ परी याज्ञवल्क्याप्रत ॥ जी का उत्तंक कथीतसे ॥२॥

तीच विख्यात अतिपवित्र ॥ तुम्हा सांगतो तच्चरित्र ॥ जया ऐकता इह परत्र ॥ सुख सर्वत्र होतसे ॥३॥

व्यासतीर्थ जे अतिपावनू ॥ तयापासाव सहा धनू ॥ ब्रह्मतीर्थ जे स्नान पानू ॥ करिता ब्रह्मत्व देतसे ॥४॥

पुढे धनुषे पाच प्रसिद्ध ॥ तीर्थ वालखिल्याभिध ॥ महिमा तयाचा अति अगाध ॥ ऐक सावध मनाने ॥५॥

वालखिल्य मुनिवर ॥ तप करिती धुरंधर ॥ ते होय पापाद्रिवज्र कठोर ॥ दारुण क्रौंच म्हणतसे ॥६॥

वालखिल्यतीर्थामधी ॥ स्नान करोनि यथाविधी ॥ करी जो का ब्रह्मयज्ञादी ॥ लाधे वैकुंठभुवन तो ॥७॥

असे शुकतीर्थ तयापुढे ॥ स्नाने जयाचे पुण्य जोडे ॥ दर्शन साधुत्व रोकडे ॥ कीर्ती वाढे दिगंती ॥८॥

विकट तयाचे तीर्थ अपार ॥ जया नरहरी म्हणती नर ॥ जेथ तप करी पराशर ॥ मनी नरहरी आणुनी ॥९॥

प्रसन्न होवोनि वरप्रदान ॥ द्यावया आला सिंहवदन ॥ देखोनि पराशर साष्टांग नमन ॥ करी परम भक्तीने ॥१०॥

निघती मुखापासाव ज्वाला ॥ हाले जिव्हा लळलळा ॥ देखोनि यापरी नरहरीला ॥ करी स्तुतीला मुनिवर० ॥११॥

जयजयाजी एकसुंदरा ॥ निरंजना नतसुरासुरा ॥ पादपद्मी लीन इंदिरा ॥ कृष्णातटस्था नरहरे ॥१२॥

भक्तपालका जगन्नाथा ॥ पदी ठेविला तुझे माथा ॥ तूचि आमुचा दुःखहंता ॥ कृष्णातट० ॥१३॥

टाकोनि कोपासि धरी शांतता ॥ अमृतदृष्टीने पहा आता ॥ आम्हा तुजवीण कवण त्राता ॥ कृष्णातट० ॥१४॥

ऐसे करोनिया स्तवन ॥ ज्वालानृसिंह नामाभिधान ॥ ठेवी सप्रेम होऊन ॥ नरहरीचे तेधवा ॥१५॥

दयासागर पराशराला ॥ म्हणे तदा या तीर्थीच मला ॥ करी स्थापन याचि वेळा ॥ शांती लाधेन निश्चये ॥१६॥

नाही तरी मम कोपानल ॥ सकळ त्रैलोक्य हे जाळील ॥ परिसोनि यापरी आज्ञे केवळ ॥ स्थापी पराशर तयासी ॥१७॥

ज्ञानदात्री नृसिंहमुर्ती ॥ राहे कृष्णातटी मग ती ॥ मानी पराशर मनी खंती ॥ तिचे वियोगे तेधवा ॥१८॥

मनी ठेवोनि मग तियेला ॥ तीर्थासि पाहत मुनी गेला ॥ उत्तंक याज्ञवल्क्याला ॥ सांगे यापरी मुनी हो ॥१९॥

ऐकोनिया तीर्थथोरी ॥ याज्ञवल्क्य तोषला भारी ॥ उत्तंक मुनीसह कृष्णातीरी ॥ तीर्थे पहाया निघाला ॥२०॥

सागरापर्यंत सकळ तीर्थे ॥ पाहोनि गेले निज आश्रमाते ॥ ऐकेल जो या चरित्राते ॥ हरिकृपेचे पात्र तो ॥२१॥

पुढिले अध्यायी कथारस ॥ पाजील कार्तिक मुनिजनांस ॥ पुरतील ऐकता सकळ सोस ॥ सत्य सत्य त्रिवाचा ॥२२॥

कृष्णकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ पावाल तृप्ति अखंड ॥ बेचाळिसावा अध्याय हा ॥२३॥

इति स्कंदपुराणे श्रीकृष्णामाहात्म्ये ज्वालानृसिंहवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 26, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP