TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ३|
अथकात्यायनानांसंध्याप्रयोगः

धर्मसिंधु - अथकात्यायनानांसंध्याप्रयोगः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथकात्यायनानांसंध्याप्रयोगः

अथकात्यायनानांसंध्याप्रयोगः ॥

अचम्यभूःपुनातुभुवःपुनातुस्वःपुनातुभुर्भुवःस्वःपुनात्वित्यादिपावनंकृत्वाअपवित्रःपवित्रोवेतिविष्णुंस्मृत्वा

आसनादिविधिकृत्वाद्विराचम्य प्राणानायम्यपूर्ववत्संकल्प्य गायत्रीत्र्यक्षरांबालांसाक्षसूत्रकमण्डलुम ।

रक्तवस्त्रांचतुर्वक्त्रांहंसवाहनसंस्थिताम १ ब्रह्माणींब्रह्मदैवत्यांब्रह्मलोकनिवासिनीम ।

आवाहयाम्यहंदेवीमायातीसूर्यमण्डलात २ आगच्छवरदेदेवित्र्यक्षरेब्रह्मवादिनि ।

गायत्रीछन्दसांमातर्ब्रह्मयोनेनमोस्तुते ३ इत्यावाह्यपूर्ववत आपोहिष्ठेतितृचेनमार्जयेत

सूर्यश्चेतिमंत्रस्यनारायणऋषिःसूर्योदेवताअनुष्टुपछन्दःआचमनेविनियोगः सूर्यश्चेतिजलंप्राश्याचम्य

आपोहिष्ठेतिनवऋङमार्जनंकुर्यादितिकेचिदाहुः

बहवस्तुसंकल्पाद्यन्तेसूर्यश्चेतिमंत्राचमनंकृत्वाऽऽपोहिष्ठेतितिसृभिःप्रतिपादंमार्जनान्तेऽघमर्षणंकार्यनतुमार्जनद्वयमित्याहुः

सुमित्र्यादुर्मित्र्याइतिद्वयोःप्रजापतिऋषिः आपोदेवतायजुश्छं दःआदानप्रक्षेपेवि० सुमित्र्यान

आपओषधयःसन्तुइतिजलमादायदुर्मित्र्यास्तस्मैसन्तु योस्मान्द्वेष्टियंचवयंद्विष्म इतिवामभुविक्षिपेत ।

ततऋतंचेतितृचेनद्रपदेतित्रिरक्तऋचावाघमर्षणंपुर्ववत सायंप्रातश्चत्रिरघ्यदानंपुष्पयुतजलेनपूर्ववत मध्याह्नेसकृत

गायत्र्यापरितउक्षणम अथोपस्थानम उद्वयमुदुत्यमितिद्वयोःप्रस्कण्वःसूर्योनुष्टुपगायत्र्यौ चित्रंदेवानामाङ्गिरसःकुत्सःसूर्यस्त्रिष्तुप

तच्चक्षुर्दध्यङगाथर्वणःसूर्यःपुरउष्णिक उपस्थाने० उद्वयंतमस० १ उदुत्यंजा० १ चित्रंदे० १ तच्चक्षुर्देवहितं०

इतिऊर्ध्वबाहुःसूर्यमुदीक्षमाणोयथाशाखंपठेत प्राणायामादिविधायन्यासमुद्रातर्पणादिविधिः कृताकृतः

तेजोसीतिपरमेष्ठीप्रजापतिराज्यंयजुः आवाहने० तेजोसिशुक्रमस्यमृतमसिधामनामासिप्रियंदेवानामनाधृष्टंदेवयजनमसि

परोरजसइतिविमलःपरमात्मानुष्टुप गायत्र्युपस्था०

गायत्र्यस्येकपदीद्विपदीत्रिपदीचतुष्पद्यपदसिनहिपद्यसेनमस्तेतुरीयायदर्शनायपदायपरोरजसेसावदोम

ततोगायत्रीजपान्तंपूर्ववत ततःशक्तेनविभ्राडित्यनुवाकेनपुरुषसूक्तेनवाशिवसंकल्पेनवामण्डलब्राह्मणेनवोपस्थानंकार्यम

अत्रऋकशाखोक्तवद्दिग्वन्दनंकेचित्कुर्वन्ति ततउत्तमेशिखरे० देवागातुविदोगातुमितिमंत्राभ्याविसर्जनम

भूम्युपसंग्रहंनमस्कारादिपूर्ववत इतिकात्यायनसंध्या ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-28T21:06:19.6830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पळिपणें

  • अ.क्रि. जळणें ; दाह होणें . ' मोतीयांची ढीलौनि अळंकरणें । मग ओळगविली पोतासाचीं भूषणें । तियें अंगीं पळिपलीं केधवां नेणें । मग लेईली कळेकामां ॥ ' - नरुस्वं ४५४ . ' विरहज्वरें पान ऐसी कांपे । पावो ठेवितां पाताळ पळिपें । ' - नरुस्व ४५२ . ' झळवैली पळवैली ' - नरुस्व ( प्रदीपन ?) 
RANDOM WORD

Did you know?

मरणानंतर पंचांगात नक्षत्र कां पाहतात? त्याचा प्रेताशी काय संबंध?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site