TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तुतिः स्तवः|
श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः क...

श्री परमार्थस्तुतिः - श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः क...

देवी देवतांची स्तुति केल्यास, ते प्रसन्न होऊन इच्छित फल प्राप्त होते.


श्री निगमान्तदेशिकविरचितम्
श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी ।
वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥
श्रीमद्गृध्रसरस्तीरपारिजातमुपास्महे ।
यत्र तुङ्गैरतुङ्गैश्च प्रणतैर्गृह्यते फलम् ॥१॥
गुरुभिस्त्वनन्यसर्वभावैः गुणसिन्धौ कृतसंप्लवस्त्वदीये ।
रणपुङ्गव वन्दि भावमिच्छन् अहमस्म्येकमनुग्रहास्पदं ते ॥२॥
भुवनाश्रय भूषणास्त्रवर्गं मनसि त्वन्मयतां ममातनोतु ।
वपुराहवपुङ्ग त्वदीयं महिषीणामनिमेषदर्शनीयम् ॥३॥
अभिरक्षितुमग्रतः स्थितं त्वामप्रणवे पार्थ रथे च भावयन्तः ।
अहितप्रशमैरयत्नलभ्यैः कथयन्त्याहवपुङ्गवं गुणज्ञाः ॥४॥
कमला निरपाय धर्मपत्नी करुणाद्याः स्वयमृत्विजो गुणास्ते ।
अवनं श्रयतामहीनमाद्यं स च धर्मस्त्वदनन्य सेवनीयः ॥५॥
कृपणाः सुधियः कृपा सहायं शरणं त्वां रणपुङ्गव प्रपन्नाः ।
अपवर्ग नयादनन्यभावाः वरिवस्या रसमेकमाद्रियन्ते ॥६॥
अवधीर्य चतुर्विधं पुमर्थं भवदर्थे विनियुक्त जीवितः सन् ।
लभते भवतः फलानि जन्तुः निखिलान्यत्र निदर्शनं जटायुः ॥७॥
शरणागतरक्षणव्रती मां न विहातुं रणपुङ्गवार्हसि त्वम् ।
विदितं भुवने विभीषणो वा यदि वा रावण इत्युदीरितं ते ॥८॥
भुजगेन्द्रगरुत्मदादि लभ्यैः त्वदनुज्ञानुभव प्रवाह भेदैः ।
स्वपदे रणपुङ्गव स्वयं मे परिचर्या विभवैः परिष्क्रियेथाः ॥९॥
विमलाशयवेङ्कटेश जन्मा रमणीया रणपुङ्गवप्रसादात् ।
अनसूयुभिरादरेण भाव्या परमार्थस्तुतिरन्वहं प्रपन्नैः ॥१०॥
इति श्रीपरमार्थस्तुतिःसमाप्ता कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने ।

श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्त गुरवे नमः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-02-19T19:02:56.8570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बायल घोवा मार्ताली, आनि लजेलागून घोव म्हणालो, घे रांडे ! घे रांडे !

  • ( गो.) बायको नवर्‍याला मारते आणि नवरा लोकलजेस्तव मार खातां खातांच खोटेंच ओरडत असतो, ‘ घे रांडे ! आणखी मारुन घे तर ? ’ 
RANDOM WORD

Did you know?

हल्ली महिला पौरोहित्य करतात हे धर्मसंमत आहे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.