मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्रीविठोबाअण्णाकृत पदे|
नामध्यान शतक

नामध्यान शतक

अण्णा जसे शास्त्रविद्येंत निपुण होते, तसेंच श्रौतस्मार्तज्ञकर्मविधींतही अपूर्व निष्णात होते.


रिंगत्तरंगक्षीरसागराय नम: ॥१॥
श्वेतद्वीपाय नम: ॥२॥
रत्नाद्र्ये नम: ॥३॥
विविधकल्पद्रुमाऽरामया नम: ॥४॥
हेमप्राकाराय नम: ॥५॥
कदलिस्तंभेक्षुतोरणपूर्णकलशालंकृतद्वोरभ्यो नम: ॥६॥
सर्वोपस्करशालीचतु:शालाय नम: ॥७॥
कनककलशपताकाघंटाकिंकिणीजालरम्यगरुडध्वजभव्यप्रासादाय नम: ॥८॥
मणिगणोत्कीर्णसुवर्णस्तंभादिमण्डिताग्रमंडपाय नम: ॥९॥
कुसुमितजातिमल्लिकादिवल्लिकावितानघनच्छायाङगणाय नम: ॥१०॥
जययंत्रोक्तवारिधारासीकर - शीतलपरिसराभोगायनाय नम: ॥११॥
स्वस्तिक - गोष्पद - शंख - चक्र - शुक - मयूर - कल्पतरु - लतादिरङ्गवल्लिरम्यभूमिकायै नम: ॥१२॥
शुक - मयूर - हंसतरुवल्लरीवि - चित्रितप्रान्तझल्लरीमुक्ताघोषपरीक्षकृतपय: फेनस्वच्छमृदुलास्तरणाभ्यां नम: ॥१३॥
देवर्षिब्रम्हार्षिपंक्तये नम: ॥१४॥
इंद्राद्यमरपंक्तये नम: ॥१५॥
रंभातिलोत्तमादिकाप्सरेभ्यो नम: ॥१६॥
जयप्रशस्तिघोषकृद्भयो नम: ॥१७॥
वीणादिवादकगंधर्वकिन्नरेभ्यो नम: ॥१८॥
सुवर्णमंडपाय नम: ॥१९॥
पुष्पकविमानाय नम: ॥२०॥
सुवर्णसिंहासनाय नम: ॥२१॥
अष्टदलपद्माय नम: ॥२२॥
कर्णिकांतसूर्यमंडलमयप्रथमास्तरणाय नम: ॥२३॥
सोममंडलमयद्वितीयास्तरणाय नम: ॥२४॥
वन्हिमंडलमय तृतीयास्तरणाय नम: ॥२५॥
रत्नखचितकांचनमययोगपद्मपीठाय नम: ॥२६॥
मृदुश्लक्ष्णसुतूलिकाय नम: ॥२७॥
परब्रम्हणे नम: ॥२८॥
परमात्मने नम: ॥२९॥
परमेश्वराय नम: ॥३०॥
कालात्मने नम: ॥३१॥
श्रीवासुदेवाय नम: ॥३२॥
सच्चिदानंद विग्रहाय नम: ॥३३॥
सजलजलदश्यामलाय नम: ॥३४॥
कोटिकंदर्प कोमलाय नम: ॥३५॥
मणिगणखचितकनककिरीटाय नम: ॥३६॥
नवरत्नांकितशिर: पुष्पाय नम: ॥३७॥
विराजमानमणिमंजरीकाय नम: ॥३८॥
विलसन्मौक्तिकावतंसाय नम: ॥३९॥
बद्धकुटिलकुंतलजूटाय नम: ॥४०॥
विशालभालस्थलाय नम: ॥४१॥
केशरगंधकृतविशेषकाय नम: ॥४२॥
कस्तूरीविरचिततिलकाय नम: ॥४३॥
कार्मुककुटिलभ्रूलताय नम: ॥४४॥
उत्पलपत्रायतप्रसन्ननेत्राय नम: ॥४५॥
तिलकुसुममनोहरनासिकाय नम: ॥४६॥
मंदहासविकसितगल्लाय नम: ॥४७॥
अरुणौष्ठपुटाय नम: ॥४८॥
कुंदसुंदररदनाय नम: ॥४९॥
मंदस्मितमधुराधराय नम: ॥५०॥
बंधुरत्रहनुबंधाय नम: ॥५१॥
श्रवणलसत्कर्णपूराय नम: ॥५२॥
मकरकुंडलंडिताय नम: ॥५३॥
शरदिंदुसुंदरवदनाय नम: ॥५४॥
परिणद्धकंबुकंधराय नम: ॥५५॥
पीनबंधुरस्कंधाय नम: ॥५६॥
निगूढजत्रुबंधाय नम: ॥५७॥
विशालवक्षस्थलाय नम: ॥५८॥
किंचिदुन्नतस्तनमंडलाय नम: ॥५९॥
तनुलसद्रोमराजिकाय नम: ॥६०॥
त्रिवलीभंगुरित तुंदिलोदराय नम: ॥६१॥
वृत्तगभीरनाभिकुहराय नम: ॥६२॥
श्रीवत्सश्रीविराजिताय नम: ॥६३॥
सुवर्णयज्ञसूत्राय नम: ॥६४॥
उज्ज्वलत्कनकग्रैवेयकाय नम: ॥६५॥
पीवराजानुदीर्घचतुर्भुजाय नम: ॥६६॥
भुजमध्यनिबंधमणिकेयूराय नम: ॥६७॥
प्रकोष्टप्रतिष्ठितमणिमंजूषाय नम: ॥६८॥
मणिबंधार्पितकनकतोडराय नम: ॥६९॥
कोकनदाताम्रकरतलाय नम: ॥७०॥
विद्र्मलतागुलिश्रेणये नम: ॥७१॥
पार्वणचंद्रचारुनखरमरचिये नम: ॥७२॥
अनाभिकाप्रतिमुक्तस्वर्णवलयद्वयाय नम: ॥७३॥
कनिष्ठार्पिताष्टास्त्रशलसहचरहीरमुद्रिकाय नम: ॥७४॥
कनिष्ठार्पिताष्टास्त्रशलसहचरमरकतमुद्रिकाय नम: ॥७५॥
कनिष्ठार्पिताष्टास्त्रशलसहचरनीलमुद्रिकाय नम: ॥७६॥
कनिष्ठार्पिताष्टास्त्रशलसहचरमाणिक्यमुद्रिकाय नम: ॥७७॥
दनुजशोणितपंकदिग्धगदाधराय नम: ॥७८॥
श्रुतिमयशतावर्तशंखधरायनम: ॥७९॥
सहस्त्रपत्रसंफुल्लसरोजधराय नम: ॥८०॥
मंजुसिंजानकिंकिणीपरिष्कृतमणिश्रृंखलाय नम: ॥८१॥
उच्चावचपट्टिकाभिरामपुरस्थांचलाय नम: ॥८२॥
द्शशतारदिनकर दीप्यमानसुदर्शनधराय नम: ॥८३॥
रंभास्तंभविभ्राजमानोरुविभ्रमाय नम: ॥८४॥
रम्यजानुजंघाय नम: ॥८५॥
निगूढगुल्फाय नम: ॥८६॥
कांचनवळबतोडरमंजुसिंजानमंजीराय नम: ॥८७॥
संसारपारावारतरणशरणचरणाय नम: ॥८८॥
दीर्घसरलांगुलिश्रेणयेनम: ॥८९॥
चंचरवमणिचंद्रिकाय नम: ॥९०॥
हल्लकनवपल्लवारुणपादतलाय नम: ॥९१॥
यवचक्रच्छत्रस्वस्तिकाष्टकोणजंबूफलोर्ध्वरेखासरोजध्वजांकुशवज्रांकितदक्षिणपदतलाय नम: ॥९२॥
शंखव्योमनिर्गुणचापगोष्पदसुधाकलशत्रिकोणश्रीयंत्रार्धचंद्रमीनांकितवामपादतलाय नम: ॥९३॥
वामांगुष्टनखरस्त्रवद्नांगतरंगाय नम: ॥९४॥
भक्तानुग्रहव्यग्रांतरंगाय नम: ॥९५॥
रमाब्रम्हानलशेषादिप्रार्थ्यमानाय नम: ॥९६॥
नंद - सुनंदवंदितपदारविंदाय नम: ॥९७॥
जय - विजय - भद्र - सुभद्र - बल - प्रबल - चंद्र - प्रचंड - पुण्य - शील - शुशीलसेवकादिपार्षदसेविताय नम: ॥९८॥
सनक - सनंदन - सनत्कुमार - सनातन - नारदादिस्तूयमानाय नम: ॥९९॥
वसिष्ठ - पराशर - व्यासशुक - शौनकादिपरिणुतानन्तकल्याणगुणार्णवलवाय नम: ॥१००॥
पंतविठ्ठलमनोविनोदास्पदाय नम: ॥१॥
भगवते वासुदेवाय नम: ॥२॥

॥ एवं पंतविठ्ठलविरचितं नामध्यानशतकं समाप्तम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 10, 2015

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP