मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्रीविठोबाअण्णाकृत पदे|
आरती रामाची

आरती रामाची

अण्णा जसे शास्त्रविद्येंत निपुण होते, तसेंच श्रौतस्मार्तज्ञकर्मविधींतही अपूर्व निष्णात होते.


दशरथराजकुमारा धृतकुक्ताहारा ॥ शरयूतीरविहारा शमितक्षितिभारा ॥
करुणापारावारा कपिगणपरिवारा ॥ निर्गतनिखिलविकारा निगमागमसारा ॥१॥
जयदेव जयदेव जयसीतारामा ॥ सजलबलाहकश्यामा सच्चित्मुखधामा ॥ जयदेव० ॥धृ०॥
रविकुलराजललामा रम्यगुणग्रामा ॥ रूपविनिर्जितकामा रुद्रस्तुतनामा ॥
परिपालितसुत्रामा पूर्णसकलकामा ॥ विश्वविलासविरामा विठ्थलविश्रामा ॥ जयदेव० ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : June 24, 2015

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP